10
Akkan makippà kadaya bas-básul tada tu dadán na agbasu
Datu kuk-kuwaan da nga sur-surútan da kitu lin-lintag tu Moses, ay árig aniníwing ngala naya napatag ga mà-màwa nu isa ngalgaw, ay túya akkan da wayya makapagbalin tutu wala ka namáru datu sumur-súrut kadatun, oray dinnagun tu agbasu da kitun.
Ata nu kurug ga magmáru tutu wala datu sumur-súrut kitun na lin-lintag ga mepanggap ki agbasu, ay akkan kuma nga dinnagun tu angwa da, nu di mamissán kuma ngala. Ay nu kurug pe nga nippà tu bas-básul da, ay áwan da kuma tagge lam-lamtan na básul da ngin.
Ngamay akkan mà, áta tu dinnagun na agbasu da, ay ittu tun ya mangipadamdam kaggída kadaya bas-básul da. Ata akkan wayya makippà kadaya bas-básul ya dága toru báka onu kalding.
Ay ittu tu gapu na nga kitu nelalbet ne Cristo kídi nga kalawagán, ay nán na ke Dios nga,
“Akkan daya áyam nga basu onu panda ngala nga dátun daya pàgam, ay túya namarsuwa ka pe ka baggi para kiyà ta senu ittu ya mebasu. Ata akkan mu lugud pe ya paganggammán daya masìdug ga medátun kikaw, ay oray pe daya mebasu gapu kadaya bas-básul. Ay díkod nán ku nga, Inumbet tà kídi kalawagán na mangwa kadaya piyám, O Dios, nga ummán kitu nesúrát mepanggap kiyà,”
nán na.
Nán na kitu nunna nga akkan naganggammán ne Dios datu pinagbasu da se datu sinìdug ga nedátun da kaggína, oray nu ittu tun tu nán datu lin-lintag. Ay se na manin nán nga inumbet kídi ya kalawagán nga mangwa kadaya piyán ne Dios. Ay díkod tu nunna nga sur-surútan da nga panagbasu, ay nippà ne Dios se na nepatáli ya mekàduwa nga ittu ya angwa ne Cristo kadaya piyán na. 10 Ay gapu ta kinuwa ne Jesu-Cristo datu piyán ne Dios, ay nippà daya bas-básul tada gapu kitu baggi na nga mismu, nga nebasu para kadaya ngámin tolay. Itun na namissán na nekebasu na, ay annung na tunin ka panda.
Namissán nala nga nepebasu ne Cristo ya baggi na kampela ngin nin
11 Datu pappádi kitun, ay inalgaw wa atán kaggída ya magbasu. Makabasubasu da, may páda na kam nga tu agbasu da, ay akkan kammala makippà in kadaya bas-básul. 12 Ngamay e Cristo, ay namissán na ngala nga nebasu ya baggi na gapu kadaya bas-básul daya tolay. Ay annung na tunin ka panda. Ay se la nga nagtugaw win kiya pane diwanán ne Dios. 13 Ay id-idaggán na ngala kitúni ya ammasúku ne Dios kadaya kumalínga kaggína. 14 Ata gapu kiya namissán na nangngibasu na kiya baggi na, ay mippà ka áwan panda daya bas-básul daya pinagbalin na ka tolay na.
15 Ay ya Ispiritu ne Dios pe ya mangipakammu kadàtada nga kurug yán, áta nepekagi na nga,
16 “Tú idi ya ikarì kaggída nu isa ngalgaw, nán ne Apu. Ipad-padamdam ku peyapeyang daya lin-lintag ku kaggída, ta senu ummán ka nesúrát da ngin kiya uray da,”
nán na. 17 Ay se na manin nán, “Ay kaligpanán ku daya bas-básul da se ya akkan da angngikur-kurug kadatu lin-lintag ku,” nán na. 18 Ay díkod gapu ta napakawan nin daya bas-básul, ay akkan masápul lin ya magbasu panggap kadaya bas-básul.
Akkan tada nga min-induwán na umadanni ke Dios
19 Ay lugud wawwági, gapu kídi ya nekebasu ne Jesu-Cristo, ay akkan tada din na min-induwán na umadanni ke Dios, ta árig ga annung ta ngin ya lumnà kitu “Giyán na kapàgán ke Dios”. 20 Ta árig ga pinanglukát nitta ka baru se árig sibbiyág nga dálen kitu kurtína, nga ittu kam tu baggi na kampela ngin. 21 Ay lugud, gapu ta atán ya kangatuwán na pádi nga panguniyan tada ke Dios, 22 ay akkan tada min-induwán na umadanni ke Dios. Akkan tada nga magduw-duwa, ay kaligdaan tada ya angngurug tada kaggína. Umadanni tada kaggína nga sippipiya ya uray tada, áta árig nabguwán nin, ay se árig nabguwán tada ngin ka nadalus tutu wala nga danum.
23 Akkan tada din tutu wala igsán ya agnamnáma tada, ay se akkan tada din na magduw-duwa, áta akkan wayya di mapiyár nge Apu Dios nga ittu ya nagkari. 24 Ipas-pasnà tada ya magsisinneng kiya agpipinninya tada, se kiya angwa tada kadaya napiya nga mà-màwa. 25 Ay akkan tada din na ilingling ya agguurnung tada, nga ummán kiya kuk-kuwaan daya duddúma ngin. Ngamay ya kuwaan tada kuma, ay maggiinnanannay tada, tàwán kam kadedi yin na al-algaw wa tagay ya ilalbet kammin ne Apu.
Ya kapanísán daya mangirupat tin kiya An-anà ne Dios
26 Ata nu nammuwán tada ngin ya kurug mepanggap ke Cristo, ay se tada nga gurátan ya makabásubásul, ay áwan sabáli yin na basu ya makippà kadaya bas-básul tada. 27 Nu di lugud da ya nakapap-panansing nga ammabásul ne Dios se ya nakapap-panansing nga apuy ya idaggán da, nga ittu ya kapanísán daya ngámin na kumalínga ke Dios.
28 Datu tolay ya di nangikur-kurug kitu lintag tu Moses, ay pannakatay tu kapanísán da basta atán nala duwa onu tallu wa makasistígu nga kurug ga nakabásul da kitu lintag. Akkan dada tutu wala nga kalakkán nin. 29 Ay nu pannakatay ya kapanísán datun, ay tú nád agpà ya kapanísán daya tolay ya mangirupat kiya An-anà ne Dios, se akkan mamatag kiya dága na, nga ittu tu nangirut kitu kari ne Dios, se ittu pe ya nangdalus kadàtada kadaya bas-básul tada. Ay ummán pe kadaya mamáas kiya Ispiritu ne Dios nga ittu ya mangipakammu kiya agkallà ne Dios kadàtada.
30 Ngamay ammu tada mà nu inna ya nagkuna nga, “Iyà ya mangibálat, ay iyà pe ya mangsupápà.” Ay atán pe ya nakagi nga, “Nge Apu ya mangguwes kadaya tolay na,” nán na. 31 Nakapap-panansing tutu wala ya pabasúlan naya sibbiyág nga Dios.
Akkan tada din ippà ya agginnanáma tada kadaya kari ne Dios
32 Ngamay dam-damdamman nu kod tu nà-nàwaán nu kitun, kitu nakammu nu kaggína nga ittu tu bíláng nekawadaán nu. Adu datu netur-turdan nu tutu wala nga nagrig-rigátan nu. 33 Nu duddúma kitun, ay iap-appat dakayu kadaya tolay se báu-báut dakayu pe kiya pagmar-marngán da, ay se nu duddúma ay mepagrígát kayu kadaya duddúma nga mapar-parigátan. 34 Ata kinalakkán nu pe datu mangurug ga atán ki agba-balúdán. Ay akkan kayu pe ya nagpannakit oray pinultán dakayu kadatu kuw-kuwa nu. Naganggam kayu wala, áta ammu nu mà nga atán da kampela ngin nin daya napà-patag ga kuw-kuwa nu wa áwan kippaán nin.
35 Ay lugud akkan nu din na ippà ya agginnanáma nu win, nga ittu ya pakatangdánan nu ka napatag ke Dios. 36 Ata masápul la magánus ta, ta senu masúrut ta ya piyán ne Dios, ay díkod magun-ud ta ya nekari na. 37 Ta nán na kiya nesúrát ta bàbànán nga,
“Tagay yin ya ilalbet naya umbet. Akkan na nga ipatattát ya ilalbet na. 38 Ay daya namáru wa tolay ku, ay mabiyág da gapu kiya angngurug da kiyà. Ngamay daya maglikud kaggída, ay lùsawan kuda,”
nán na.
39 Ngamay dàtada, ay akkan tada mà nebíláng kadaya naglikud ke Apu Dios sin, nga ittu daya mapánis, nu di nitta nga biyágan ka áwan panda, áta mebíláng tada kadaya mangurug kaggína.