12
Ya angdisiplína ne Dios kadaya annánà na
Ay díkod gapu ta árig tada ya nalebután ka adu tutu wala nga tolay ya naligda angngurug, ay igsán tada lugud daya ngámin na pakabasúlán tada, se daya ngámin na mangsipad kadàtada kiya angngurug tada. Ay se tada nga an-anúsán ya mangitul-túluy kiya árig tagtágan tada pikam nga sang-sanguwan tada. E Apu Jesus kuma ya árig sisinnán tada peyapeyang. Aggína ya nanggayatán naya angngurug tada, ay se aggína pe ya mamalin kiya angngurug tada. Neturad na ngala tu nekatay na kitu krus, ta ammu na nga ya mesupápà kaggína, ay panagganggam ka áwan panda ka lángit. Akkan na tagge pinagan-anu oray nakap-appat tutu wala ya matay ki krus. Ay kídi yin atán nin kiya pane diwanán ne Dios nga mepangitur-turáy kaggína. Lam-lamtan nu kod nge Jesus, se datu netur-turad na nga nangal-kalùsaw datu maragbásul kaggína, ta senu akkan kayu madusmaya se molaw. Ay áwan mà pikam ya natay kadakayu gapu kiya angngalùsaw na nga magbásul.
Naligpanán nu agpà in ta, tu tuldu ne Dios kadakayu wa annánà na! Nán na nga,
“Ugu, kappiyánan mu kod lam-lamtan nu tulduwán naka nge Apu. Ay akkan ka nga madusmaya nu panísan naka. Ata tul-tulduwán ne Apu daya pàgan na, se disiplináan na pe ngámin daya nebíláng na ngin ka annánà na,”
nán na.
Iturad nu ya angdisiplína ne Dios kadakayu, ta ittu ya angngipassingan na nga annánà nakayu. Ay áwan wayya nga an-anà a akkan disiplináan naya ama na. Ngámin daya annánà na, ay disiplináan nada. Díkod nu akkan nakayu disiplináan, ay akkan nakayu lugud kurug annánà. Arig nu wala daya tabuwang.
Ay ummán pe kadaya ama tada kídi ya kalawagán. Disiplináan ditta pe, ngamay pàgan tadada mà kammala. Ay tú nád agpà kuma kiya Ama tada nga atán ka lángit. Magtulù tada kuma peyang kaggína senu biyágan nitta ka áwan panda. 10 Ay daya mannákam tada kídi ya kalawagán, ay disiplináan ditta ka tangapurù. Ngamay sigun nala kiya napiya ki agsisíngan da. Ngamay ya Ama tada ka lángit, ay kurug pagkapiyaán tada ya agdisiplína na kadàtada. Ata disiplináan nitta senu magmáru tada nga ummán kaggína. 11 Kídi, ay natakit pikam kadàtada ya agdisiplína na. Akkan ta pikam makuna kídi nga napiya, ngamay nu mabà-bayág gala, ay magbalin tada ka namáru, ay se pumiya pe yin ya ur-uray tada.
Surútan tada din ya natúnung nga dálen
12 Ay díkod akkan kayu wa madusmaya. Itul-túluy nu ya angngurug nu. Magbílag kayu kammin. 13 Itul-túluy nu ya manalen kiya natúnung nga dálen, ta senu akkan kayu wa marurud, nu di kayu wa bumílag kammin.
14 Ay kuwaan nu ya mabaal nu wa makikiinnawátan kadaya ngámin tolay, ay se ya magmar-máru ki àráng ne Apu Dios, áta áwan ya makasingan ke Dios nu akkan na namáru. 15 Sin-sinnan nu ta áwan kadakayu ya mangilingling kiya agkallà ne Dios, se áwan kuma pe kadakayu ya paggayatán naya nadakè, ta umarà pe kadaya duddúma pikam, ay ittu pe ya paggayatán naya riribù nu. 16 Sin-sinnan nu pe ta áwan kuma kadakayu ya manan kitu Esau nga netáli na ngala ka isa nga pangnganán tu kalintaggán na nga manákam nga an-anà.* 12:16 Tu Esau ay akkan na nebíláng nga napatag tu kalintaggán na nga manákam nga an-anà, nga ittu tun ya pagkapiyaán na kuma. Ta kane mabisinán tutu wala, ay netáli na tu kalintaggán na ka kanan na. 17 Ay ammu nu mà in, nga kane mabà-bayág panda kitun, kane piyán na nga alà in tu tawídan na kitu ama na, ay áwan na midde kaggína, áta akkan na màpoli yin tu kinuwa na. Oray nu sumángit, ay akkan wayya mangannaanna.
Ya kàwaán naya apangngipakammu ne Dios nga kari na
18 Ay dàtada kadedi ya al-algaw, ay akkan wayya nakapap-panansing ya ikà-adanni tada ke Apu Dios, akkan ummán kadatu iIsrael kitun. Ata uwad masingan da nga gumilagiláb ba apuy kitu bantay Sinai. Naggìbat tutu wala pe, ay se nagbáli ka naggat tutu wala pe. 19 Ay uwad nagìna da pe nga naggat ta netanggoyob, ay se úni nga akkan da meturdán na gìnán. Ay tútu nakim-imallà datu tolay nga áwan da kuma magìna kitu úni yin. 20 Ata akkan tutu wala meturdán datu tolay tu aggun-úni na nga nangibílin ka, “Oray nu alolag gala ya makadam-ay kiya bantay, ay masápul la matùtokán panda ki katay na,” nán na. 21 Ay nakapap-panansing kurug tutu wala tu nasingan da kitúni, ay tútu nán tu Moses nga, “Nagpil-pilpig gà ki aggansing ku,” nán na.
22 Ngamay dakayu, ay bíláng nakalbet kayu win ka bantay Sion nga ittu ya kurug ga giyán ne Dios, nga ittu pe ya bátug Jerusalem ka lángit, nga giyán daya rinibu-ríbu wa anghel nga naurnung ka giyán na. 23 Ay neamung kayu pe yin kadaya tangabubúlun na árig manákam nga annánà ne Dios, nga patawídán na. Arig nelista daya ngag-ngágan da ka lángit tin. Ay bíláng neamung kayu pe yin kadatu nagkakátay ya tolay ne Dios kitun nga áwan pagkur-kurángan pe yin. Ay neadanni kayu pe yin ke Dios nga ittu ya guwes daya ngámingámin. 24 Ay inumbet kayu pe yin ke Jesus nga ittu ya panguniyan tada ke Dios kiya baru nga kari ne Dios. Arig nu pe yin ya nadalusán kitu dága na nga napà-patag pànang ya màwa na may tu dága natu Abel.
25 Ay túya sin-sinnan nu, ta akkan nu din na di ikurug ya magpak-pakammu kadakayu. Ata nu akkan nakalísi datu iIsrael kitu nekapánis da gapu kitu akkan da nangngikurug kitu Moses, ay tú nu nád agpà a malìlíán ya kapanísán nu, nu akkan nu ikurug daya kag-kagiyan ne Cristo, nga ittu ya gayát ka lángit! 26 Kitun, ay nataryun tu kalawagán kane magúni ye Dios. Kídi yin, ay tú idi ya nán na, “Akkan nala nga ya kalawagán ya mataryun nu pidduwaan ku, nu di oray pe ya lángit,” nán na. 27 Ay ya sarut natu nán na nga pidduwaan na, ay ippà na daya pinarsuwa na nga makínin. Ay daya akkan makínin, ay ittu daya mabansi.
28 Ay díkod magiyáman tada, ta bíláng mepakin-kuwa kadàtada ya pangiturayán nga akkan tutu wala nga maan-anu. Ay díkod masápul pe nga yán nala nga paganggammán ne Dios nga panagday-dáyaw kaggína ya kuwaan tada, se ipatag tada se ikansing tada, 29 áta kurug ga narungat. Meárig ka apuy nga makassìdug kadaya ngámingámin na masìdug.

*12:16 12:16 Tu Esau ay akkan na nebíláng nga napatag tu kalintaggán na nga manákam nga an-anà, nga ittu tun ya pagkapiyaán na kuma. Ta kane mabisinán tutu wala, ay netáli na tu kalintaggán na ka kanan na.