13
Daya napiya nga kuk-kuwaan daya magwawági gapu ke Cristo
Ay itul-túluy nu ya magpipininya nga magwawági ke Cristo. Ay akkan kayu wa umagáwa kadaya agtangeli. Ta atán da ngin daya nakasangaíli kadaya à-anghel, ngamay akkan da am-ammu nga anghel da. Ay damdamman nu daya páda nu wa mangurug nga atán ki agba-balúdán, nga ummán kayu ka netangabálud kaggída. Ay dam-damdamman nu pe daya mapal-pallà gapu ki angngurug da, nga ummán ka mapal-pallà kayu pe nga ummán kaggída.
Ipatag nu ya aggaattáwa, ay áwan kuma kadaya magatáwa ya mangwa ka nadakè ummán kiya manaládag se manabuwang, áta panísan ne Dios daya tolay ya mangwa ka ummán kadayán.
Ay akkan kayu din magtalikágum ka pirà. Paganggammán nu wala ya atán kadakayu, áta nán mà ne Dios nga, “Akkan takayu wayya ilingling onu pagdudoray,” nán na. Ay díkod akkan tada nga min-induwán na mangagi ka,
“E Apu ya sumeseseng kiyà. Ay túya áwan ku wa ikansing. Akkan nà mansing kiya kuwaan daya tolay kiyà.”
Ay damdamman nu pe datu nangiapu kadakayu; datu nagtù-tùgud kadakayu kiya bàbànán ne Dios. Lam-lamtan nu tu napiya nga agbiy-biyág da se iya nagtungpálan da. Taldan nuda kitu angngurug da.
Ya agday-dáyaw tada ke Dios ya bátug pagbasu tada
Awan kaul-ulissán ne Jesu-Cristo. Nu wà ummán na kitun, ay ittu na kam kadedi, ay se kiya áwan panda. Ay akkan kayu lugud pe ya peal-alílaw kiya angngurug nu kadaya adu wa bal-baláki se mepas-pasaballì a sur-súru. Magpiyár kayu wala kiya kinamáru ne Dios kiya ililligda naya angngurug nu, nga akkan wayya ya agkannaw tada nga mangán kadaya duddúma nga akakkanan ya piyáran nu, nga ummán kiya kuk-kuwaan daya duddúma. Ay akkan da mà nagpíyán datun na kuk-kuwaan da.
10 Atán mà ya bátug basu tada, nga oray datu ngámin na sumur-súrut kitu kuk-kuwaan da kitun nga agbasu da kitu nengágan da ka balay ne Dios, ay áwan da ráman. 11 Ya baggi natu áyam ma pinagbasu da kitun, ay sìdúgan da kitu lasi natu íli. Ngamay datu nangátu wa pappádi, ay mangalà da kitu dága ta ippan da kitu Kapàgán na Giyán kitu balay ne Dios, ta ittu tun tu pagbasu da kadatu bas-básul da. 12 Ay ummán pe, natay pe ye Apu Jesus kitu lasi natu íli ta senu gapu kitu dága na, ay madalusán daya tolay kadaya bas-básul da.
13 Ay lugud, e Apu Jesus ngala ya piyáran tada, ay se iturad tada ngala daya kapal-palakkán tada gapu kaggína nga ummán kitu inagturad na kadatu nekapal-palakkán na. 14 Ata áwan kídi ya kalawagán ya mabalin pagyanán tada nga íli nga akkan pumanda. Id-idaggán tada ya íli nga áwan panda, nga ittu ya kapannán tada nu isa ngalgaw.
15 Ay díkod gapu ke Jesus, ay day-dayáwan tada ngala peyang nge Dios, ta ittu mà la yán ya bátug basu tada, ta ittu yán ya masápul kuwaan daya ngámin na mangipudnu nga mangurug kaggína. 16 Ay akkan nu wa kaligpanán ya angwa nu kadaya napiya, se ya agsisinneng nu, áta ittu dayán daya bátug ga dátun nu ke Dios nga paganggammán na.
17 Ay ikurug nu daya pangmanàman nu wa mangurug. Magtulù kayu kaggída, áta aggída mà ya magtar-tarakan kadakayu, ay aggída mà ya magsungbát kampela ngin nin gapu kadakayu. Paanggammán nuda kiya agtar-tarakan da kadakayu. Akkan nuda nga pagpannakitan, áta nu mapakuna, ay dakayu mà kampela ngin nin ya kal-allà.
Karárag se pakumusta
18 Ay ikar-karárag dakami yala wawwági. Ay ya piyán mi ay mapatag kami kadaya ngámin na kuk-kuwaan mi. Ay áwan mi mà ammu nga básul mi kadakayu. 19 Ay kurug ga ikar-karárag dà ta senu ipalúbus kuma ne Apu nga makapagulli yà a makaru kannán giyán nu.
20-21 Ay ikar-karárag ku nga idde ne Dios kuma ngámin daya masápul nu kiya angngikurug nu kadaya ngámin na piyán na. Ay senu gapu ke Jesu-Cristo, ay màwa na kadàtada daya paganggammán na. E Dios ya paggayatán naya napiya nga aggur-uray tada, ay aggína tu namaltu kammin ke Jesu-Cristo nga Apu tada. E Apu Jesus, ay ittu ya nagbalin na katurayán na maragtarakan kadàtada nga árig karneru na gapu kitu nekatay na. Ay gapu pe kitu nekebasu na, ay nàwa pe ya kari ne Apu Dios kadàtada ka áwan panda. E Jesu-Cristo ya maday-dáyaw kuma peyapeyang ngin ka áwan panda! Amen.
22 Ay anúsán nu agpà ala nga basáan wawwági, daya kinag-kagì a pangab-abúbug ku kadakayu. Oray ta abibbà mà ala ya inagsúrát ku.
23 Ay ipakammù pe kadakayu nga nepalawán da ngin ne wagi tada nga Timoteo. Ay nu makaru makalbet, ay aggína ngin ya kabulun ku nga maggagáyám kadakayu.
24 Ay ipakumusta dakami yala kadaya ngámin na pangmanàman nu se kadaya ngámin na tolay ne Dios kannán. Ay makikumusta pe kadakayu daya wawwági tada nga iItalia.
25 Ay ya kinamáru ne Dios din kuma ya atán peyang kadakayu ngámin.