Ya súrát ne
Santiago
1
Iyà e Santiago wa bobonan ne Dios se Apu Jesu-Cristo.
Súrát ku idi kadakayu wa tolay ne Dios nga nepariparit kiya kalawagán. Kumusta kayu ngámin.
Ya aggánus tada
Maganggam tada din nala wawwági, oray nu adu daya kapar-parigátan na mà-màlamán tada, áta ammu tada mà nga nu maanúsán tada dayán na kapar-parigátan, ay tumurad tada. Ngamay masápul la magan-ánus tada, ta senu magnákam tada se pagmaruwán tada ngámin.
Ya akitùgud tada ke Dios
Ay nu akkan tada nga ammu ya kuwaan tada, ay makitùgud tada ngala ke Dios, ay tùgúdán nitta, ta nalagpat se maganggam nge Dios nga sumeng kadaya ngámin tolay. May nu atán makitùgud, ay maginnanáma ngala nga akkan din maggad-gadduwa. Ata nu maggad-gadduwa tada, ay ummán tada kiya balnag ki bebay nga itagatagád dala na báli, 7-8 áta maduw-duwa peyang ya uray tada. Ay ya tolay ya mapakuna, ay áwan na tutu wala nga innanamán na midde ne Apu kaggína.
Daya pubri se daya babànáng
Daya napubri nga mangurug ke Jesu-Cristo, ay maganggam da din nala, ta ipangátu ne Dios da nu kuwa. 10 Ay daya babànáng nga mangurug ke Jesu-Cristo, ay maganggam da din nala pe oray ibaba ne Dios da. Ata daya babànáng, ay akkan na nanáyun. Ummán da kadaya bútà a mippà nu malnus da. 11 Ata nu kiya katakit pànang naya sínág, ay makarsiyán daya adon daya kad-kaddat se metànagán pe yin daya bútà da, ay áwan pe yin ya kinapiya da. Ay ummán pe kiyán ya kàwaán daya babànáng ta árig malnus da pe ta mapánis da oray kiya agbànáng da pikam.
Ya kepar-parò tada kiya nadakè
12 Maganggam din nala ya tolay nga magan-ánus sala kiya kapar-parigátan na nga pakasisímán na, áta nu maanúsán na ngámin, ay biyágan ne Dios ka áwan panda. Ittu yán ya nekari ne Dios nga tangdán daya maminya kaggína. 13 May nu atán maparò, ay akkan na din nán na, “E Dios ya namar-parò kiyà,” akkan na nán. Ata e Dios, ay akkan meparò kiya nadakè, ay akkan pe ya mangiparò. 14 Ngamay meparò ya tolay nu maay-ayúyut kiya nadakè a lam-lamtan na kampela ngin nin. 15 Ay dayán na nadakè a lam-lamtan na, ay ittu win daya pakabasúlán na. May ya supápà naya panagbas-básul, ay pannakatay ka áwan panda.
16 Túya akkan tada masábag ki mepanggap kiyán wawwági, 17 ta naparon na mangidde nge Dios, ay se napiya ngámin daya maggayát kaggína. Aggína ya nangwa kadaya ngámin na atán ka lángit nga mangidde ka wada. Ngamay aggína, ay akkan ummán kadayán, áta áwan na nga kaul-ulissán. 18 Ay gapu ta ittu ya palánu na kampela ngin nin, ay pinagbalin nitta ka tolay na kane mangurug tada kadatu kurug nga bàbànán na. Ay díkod dàtada ngin daya kapàgán kadaya ngámin na parsuwa na.
Ya kurug nga angngurug ke Dios
19 Dam-damdamman nu idi wawwági. Nalà-lapat tada din manggìna kadaya bàbànán ne Dios. Akkan tada din na magbur-buranaw magúni, ay se nasulit tada din pe ya malùsaw. 20 Ata ya akar-arungat tada, ay akkan ittu yán ya mamagbalin kadàtada ka namáru, nga ittu ya piyán ne Dios. 21 Ay díkod ippà tada lugud din ngámin daya nadakè a gagángay tada se kuk-kuwaan tada. Ay ikurug tada daya bàbànán nga nepakammu ne Dios kadàtada. Ittu yán ya makelísi kadàtada kiya pakapanísán tada ka áwan panda.
22 Díkod ikurug tada din ya bàbànán ne Dios ta bíláng ug-ogan tada ya baggi tada kampela ngin nin nu nán tada nga annung na ngala ya magtal-talagìna. 23 Ata nu tal-talagìnaan tada ngala ya bàbànán ne Dios nga akkan tada nga ikurug, ay árig tada ya tolay ya magamínaw. 24 Sinnan na ya murang na, ngamay mawe la ngin, ay akkan na pe madamdam min tu sing-singan na. 25 Ngamay napiya ya kà-kàwaán daya ngámin na kuwaan daya tolay, nu kappiyánan da nga sin-sinnan ya napiya nga dámag, nga ittu ya áwan sabasábag nga lintag ne Dios, ay se da nga ikurug nga akkan da tal-talagìnaan nala, ay se akkan da kurug pe kal-kaligpanán. Datun na lin-lintag, ay áwan da nga pagkur-kurángan, ay se ittu datun ya ummán ka mangwaya kadàtada kadaya nadakè.
26 Nu nán tada nga ikur-kurug tada peyang nge Dios, ngamay akkan napiya daya aggun-úni tada, ay ug-ogan tada ya baggi tada kampela ngin nin. Ay áwan surbi ya nán tada nga angngikurug tada ke Dios. 27 Ay ya ibíláng ne Dios nga Ama nga kurug se áwan sabasábag nga angngurug, ay ummán kídi: sengán tada daya nakal-allà a ul-ulíla se bubbúkud da babbay, ay se akkan tada mepagram-ráman kadaya nadakè a mà-màwa kídi ya kalawagán.