^
Bꞌaxa Uꞌ Tu Corinto
U BꞌAXA Uꞌ ITZꞌIBꞌA BꞌEN U PABLO XEꞌ QꞌU NIMAN TETZ U JESUUSTU CORINTO
Ichajlichil qꞌu niman tetz u Jesuus tu Corinto
Vitxumbꞌal u Tioxh niꞌanxoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus
U molmoch uchchil
U mam bꞌaꞌnla txumbꞌaltiꞌ vinimal u Jesuus
U txumbꞌal val taꞌxh sapaxsal itziiul tiꞌ u Jesuus
U Tioxhla Espiiritu niaqꞌonu bꞌaꞌnla txumbꞌal
U Pablo tuchꞌ u Apolosela koꞌn taqꞌonom Tioxh
Ichaj koꞌn Cristo u Pablo
Vitxꞌolax inujulqꞌu bꞌanol yeꞌxtxoj
U xochiꞌbꞌ vatz qꞌu qꞌatol tziiqꞌuꞌl yeꞌ tootzaj Tioxh
U toksal iqꞌii u Tioxh tuchꞌ u chiꞌl
U chusbꞌal tiꞌ qꞌu aanimaatil ikꞌulel
Qꞌu echbꞌubꞌal paalnajvatz bꞌanich tioxh
Vilochax qꞌul ichaj u Jesuus
Vinimal u Tioxhvatz qꞌu bꞌanich tioxh
U toksal iqꞌii u Tioxhtu kajay qꞌu kam
Viyol u Pablo tiꞌ qꞌu ixoj
Qꞌu yeꞌxtxoj nichibꞌanaxtu u santa cena
Vibꞌanax u jikomla santa cena
Qꞌu doon nitaqꞌu Tioxhla Espiiritu
U aanima vaꞌl nojchittii tiꞌ aanima
U yolonchil tunjot yolbꞌaltu u Tioxhla Espiiritu
Vibꞌanax vijikomalxoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus
U qꞌaavtitzꞌpu u Jesuus
Vichiꞌl qꞌu aanima saqꞌaavitzꞌpi
U kutxu saꞌaqꞌax tuqꞌu niman tetz u Jesuus
U tititzꞌat bꞌenchil u Pablotu Corinto
Vitzojpu u uꞌ tzaꞌ