Ẹkwo
Iphe, ndu eze meru
kẹ mbụ
1
Ndu a nwụru e -shi l'ọgbo Ádamu
jasụ l'ọgbo kẹ Ébirihamu
(Mbụ 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)
Ádamu bụ nna Sẹtu; Sẹtu bụru nna Ẹnoshi; Ẹnoshi bụru nna Kénanu; Kénanu bụru nna Mahalalẹlu; Mahalalẹlu bụru nna Jiaredi; Jieredi bụru nna Inọku; Inọku bụru nna Metusela; Metusela bụru nna Lamẹku; Lamẹku bụru nna Nuwa. Ụnwu Nuwa bụ Shemu; Hamu; waa Jiafẹti.
Ụnwu Jiafẹti bụ Goma; mẹ Magọgu; mẹ Madayi; mẹ Jiavanu; mẹ Tubalu; mẹ Mẹsheku; mẹ Tirasu. Ụnwu Goma bụ Ashikenazu; mẹ Difatu; mẹ Togarama. Ụnwu Jiavanu bụ Elisha; mẹ Tashishi; mẹ Kitimu; mẹ Rodaniyimu.
Ụnwu Hamu bụ Kushi; mẹ Ijiputu; mẹ Putu; mẹ Kénanu. Ụnwu Kushi bụ Seba; mẹ Havila; mẹ Sabuta; mẹ Rama; mẹ Sabuteka. Ụnwu Rama bụru Sheba waa Dedanu. 10 Kushi bụ nna Nimurọdu. Nimurọdu ono mechaarụ bụru onye ojọgu, ọkpehu dụ l'eliphe. 11 Ijiputu bụ nna ndu Ludu; mẹ ndu Anamu; mẹ ndu Lehabu; mẹ ndu Nafutuhu; 12 mẹ ndu Paturọsu; mẹ ndu Kasuluhu. Kasuluhu bụ ẹka ndu Filisitayinu shi futa. Mizuremu bụkwarupho nna ndu Kafụto. 13 Kénanu bụ nna Sayịdonu. Sayịdonu bụ ọkpara iya. Kénanu bụkwarupho nna Hetu; 14 mẹ ndu Jiebusu; mẹ ndu Amọru; mẹ ndu Gigashi; 15 mẹ ndu Hevu; mẹ ndu Akụ; mẹ ndu Sini; 16 mẹ ndu Avadu; mẹ ndu Zemaru; mẹ ndu Hamatu. 17 Ụnwu Shemu bụ Elamu; mẹ Ashuru; mẹ Afakusadu; mẹ Ludu; mẹ Arámu; mẹ Uzu; mẹ Hulu; mẹ Geta; mẹ Mẹsheku. 18 Afakusadu bụ nna Shela; Shela bụru nna Eba. 19 Eba nwụtaru unwoke labọ. Ẹpha onye lanụ bụ Pẹlegu. Noo kẹle a nwụru iya teke ndiphe kekashịru onwophẹ ekekashị. Ẹpha nwune iya nwoke bụru Jiọkutanu. 20 Jiọkutanu bụ nna Alumodadu; mẹ Shẹlefu; mẹ Hazamaveti; mẹ Jiera; 21 mẹkwapho Hadoramu; mẹ Uzalu; mẹ Dikila; 22 mẹ Ebalu; mẹ Abimẹlu; mẹ Sheba; 23 mẹ Ofi; mẹ Havila; mẹfua Jiobabu. Ẹphe tụkoru bụkotaru ụnwu Jiọkutanu.
24 Shemu bụ nna Afakusadu; Afakusadu bụru nna Shela; 25 Shela bụru nna Eba; Eba bụru nna Pẹlegu; Pẹlegu bụru nna Rewu. 26 Rewu bụru nna Sérugu; Sérugu bụru nna Nahọ; Nahọ bụru nna Tera. 27 Tera bụru nna Ebiramu, bụ iya bụ Ébirihamu.
Eri Ishimẹlu
(Mbụ 25:12-16)
28 Ụnwu Ébirihamu bụ Áyizaku waa Ishimẹlu. 29 Waa eri phẹ baa: Nebayotu bụ ọkpara Ishimẹlu. Ndu ọzo bụ Keda; mẹ Adụbelu; mẹ Mibusamu; 30 mẹ Mishima; mẹ Duma; mẹ Masa; mẹ Hadadu; mẹ Tema; 31 mẹ Jieturu; mẹ Nafishi; mẹ Kedema. Ẹphe bụkota ụnwu Ishimẹlu g'ẹphe ha.
32 Nwanyị, Ébirihamu ta lụdu ọkpobe alụlu, ẹpha iya bụ Ketura bẹ nwụtaru iya Zimuranu; mẹ Jiọkushanu; mẹ Medanu; mẹ Midiyanu; mẹ Ishibaku; mẹ Shuwa. Ụnwu Jiọkushanu bụ Sheba; mẹ Dedanu. 33 Ụnwu Midiyanu bụru Ifa; mẹ Ife; mẹ Hanọku; mẹ Abida; mẹ Ẹludaa. Ndu ono g'ẹphe ha bụkota ụnwu Ketura.
Eri Ịso
(Mbụ 36:1-19)
34 Ébirihamu bụ nna Áyizaku. Ụnwu Áyizaku bụ Ịso waa Ízurẹlu. 35 Ụnwu Ịso bụ Elifazu; mẹ Ruwẹlu; mẹ Jieyushi; mẹ Jielamu; mẹ Kora. 36 Ụnwu Elifazu bụ Temanu; mẹ Omaru; mẹ Zefi; mẹ Getamu; mẹ Kenazu; mẹ Timuna; waa Amalẹku. 37 Ụnwu Ruwẹlu bụ Nehatu; mẹ Zera; mẹ Shama; mẹ Miza.
Ndu ivuzọ, buru l'alị Edọmu
(Mbụ 36:1-19)
38 Ụnwu Siye bụ Lotanu; mẹ Shobalu; mẹ Zibiyọnu; mẹ Ana; mẹ Dishọnu; mẹ Eza; mẹ Dishanu.
39 Ụnwu Lotanu bụ Hori; mẹ Homamu. Timuna bụ nwune Lotanu kẹ nwanyị.
40 Ụnwu Shobalu bụ Alayanu; mẹ Manahatu; mẹ Ebalu; mẹ Shefi; mẹ Onamu.
Ụnwu Zibiyọnu bụ Aya; mẹ Ana. 41 Nwa, Ana nwụtaru bụ Dishọnu.
Ụnwu kẹ Dishọnu bụ Hamụranu; mẹ Ẹshubanu; mẹ Ituranu; mẹ Keranu.
42 Ụnwu Eza bụ Bilihanu; mẹ Zevanu; mẹ Jiakanu.
Ụnwu Dishanu bụ Uzu; mẹ Aranu.
Ndu eze ndu Edọmu
(Mbụ 36:31-43)
43 Waa ndu eze, nọadaru l'aba-eze l'alị Edọmu; tẹmekpooro ndu Ízurẹlu bebe nweru eze baa:
Bela; nwa Beyọ. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Dinuhaba.
44 Bela nwụhuepho; Jiobabu nwa Zera kẹ mkpụkpu Bọzura bụru eze nọchia ẹnya iya.
45 Jiobabu nwụhuepho; Hushamu, bụ onye alị Temanu bụru eze nọchia ẹnya iya.
46 Hushamu bya anwụhu; Hadadu nwa Bedadu bụru eze nọchia ẹnya iya. Ọo yẹbedua bẹ lwụ-kperu ndu Midiyanu l'alị ndu Mówabu. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Avitu.
47 Hadadu nwụhuepho; Samụla, bụ onye mkpụkpu Masureka bụru eze nọchia ẹnya iya.
48 Samụla nwụhuepho; Shawulu, bụ onye mkpụkpu Rehobotu, nọ lẹ mgboru ẹnyimu Yufurétisu bụru eze nọchia ẹnya iya.
49 Shawulu nwụhuepho; Belu-Hananu nwa Akụbo bụru eze nọchia ẹnya iya.
50 Belu-Hananu nwụhuepho; Hadadu bụru eze nọchia ẹnya iya. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Payi. Ẹpha nyee ya bụru Mehetabẹlu; nwada Maturedi. Maturedi bụ nwada Mezahabu.
51 Hadadu bya anwụhu.
Ndu ọwa-a bụru ndu-ishi ndu Edọmu: Timuna; mẹ Aluva; mẹ Jietẹtu; 52 mẹ Oholibama; mẹ Ela; mẹ Pinọnu; 53 mẹ Kenazu; mẹ Temanu; mẹ Mibuza; 54 mẹ Magudẹlu; mẹ Iramu. Ndu ono shi bụkotaru ndu-ishi ndu Edọmu.