Ẹkwo-ozi K'ẹbo,
Jiọnu
Deru
1
Ẹkwo-ozi ọwa-a shi l'ẹka mụbe onye e meru ọgerenya Chịochi. Onye mu ede iya anụ bụ eze-nwanyị ono, Chileke họtaru ono yẹe ndibe iya, bụ ndu mu yeru obu; opfu lẹ mu l'ẹphe tụkowaru bya amaru ọkpobe-opfu ono. Mbụ-a; ọ tọ bụkwa mbẹdua nwẹkinyi mu yeru iya obu ọbu. Iphe, bụkotakpoo ndu mawaru ọkpobe-opfu ono yekọtakwaru iya phọ obu. Noo kẹle ọkpobe-opfu ono buwa anyi ebubu l'ẹhu. Ọ bụru g'oo-buwarurọ bụ ono; swiru anyi jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii.
Gẹ Chileke, bụ Nna yẹe Nwa iya, bụ Jizọsu Kéreshi meeru anyi eze-iphe-ọma; phụaru anyi obu-imemini; mee gẹ nchị dụ anyi doo g'anyi gude ire-lanụ mẹ eye obu tụgba bụru nanụ g'anyi tụgbaru iya.
Ọkpobe-opfu waa eye-obu
Ẹhu tsọshikporu mu ụtso ike gẹ mu harụ hụma ndibe ngu; ndu ọphu eme ọkpobe-opfu ono gẹ Nna sụru g'anyi meje iya. Nta-a bụ iphe, mu arwọ gụbe eze-nwanyị bụ ọwa-a: unu g'anyi yee nwibe anyi obu. Ọ tọ bụkwa lẹ mu ederu ngu ekemu ọ̀phúú; ọ kwa ọphu anyi natahawaru eshikpọo lẹ mbụ ono, bụ iya bụ g'anyi yee nwibe anyi obu. Wakwa iphe, bụ n-yemobu baa: g'anyi mejeẹpho iphe, ọ tụru l'ekemu. Wakwanụ iphe, bụ ekemu baa: g'unu yeje nwibe unu obu, bụ iya bụ iphe ono, unu nụmaru e -shi lẹ mbụ ono.
Lẹ-a; ndu egudeje ẹregede dephua nemadzụ dụkwaa igwerigwe; wụfu dzuru ẹkameka lẹ mgboko; ndu jịkaru lẹ Jizọsu byaru-a bya abụru nemadzụ eviya lẹ mgboko-a. Ẹgube onye ono bụ onye ọbu, egudeje ẹregede dephua nemadzụ; tẹme ọ bụru iya bụ onye-achị-nta-Kéreshi ọbu. Iphe unu a-kwabẹerupho onwunu ẹnya iya bụkwa g'unu te eme g'iphe ono, unu jeru ozi iya ono nahụ unu; tuphahụ kẹ mmanụ. Unu kwabẹru onwunu ẹnya; k'ọphu unu a-natadzuchia obunggo iya anatadzu.
Onyemonye, ete emejedu iphe ono, Kéreshi ziru ono g'o ziru iya; onye ono bẹ yẹle Chileke atụgbakwaru bụru nanụ. Onye emekwanụ iphe ono, Kéreshi ziru ono; ọ nọdu emerwuẹ ya phọ l'oke; onye ono bẹ yẹle Chileke waa Nwa iya, bụ Jizọsu tụgbaakwaru bụru nanụ. 10 Mbụ-a; ọ -dụru onye byapfutaru unu; ọphu ọ bụdu iphe ono, e ziru anyi ono bẹ o gude bya; unu ta asụjekpokwaanu onye ono: oshi adụ; ọphu unu ekelekpọkwaa ya nụ ekele. 11 L'onye sụru onye ono oshi-adụ bẹ yẹe ya dụkwaa ẹbo gbaru l'ẹjo-iphe, oome.
12 Mu nweru ikpoto iphe, mu gege ederu unu; ọle ọ tọ bụdu ẹkwo yẹe mini-ẹkwo bẹ mu e-gude degbuaru unu g'ọ dụ mu; iphe, mu arịchia bụ lẹ mu a-kpapfutachia unu; anyi l'unu abọgbawaro l'ọnu onwanyi; g'ẹhu atsọkwanu-a anyi tsọfu l'ishi.
13 Ndibe nwanna ngu nwanyị, bụ onye Chileke họtaru l'ekelekwa ngu phọ. Nokwa g'ọ dụ.