Ẹkwo-ozi K'ẹto,
Jiọnu
Deru
1
Ẹkwo-ozi ọwa-a shi l'ẹka mụbe onye e meru ọgerenya Chịochi. Onye mu ede iya anụ bụ Gayọsu onye mu yeru obu opfu lẹ mu l'iya tụkowaru bya amaru ọkpobe-opfu ono. Sụ-a; ọ̀nyà mu, dụ mu l'obu; mu epfujekwa anụ Chileke g'o mekwaa g'iphemiphe, jehuru ngu; ẹhu adụ ngu ike; mbụ gẹ mu maanuru-a l'obu ngu bẹ ẹhu dụkwapho guu. Ọ dụru ụnwunna, harụ bya akọoru mu l'ị pfụ-shikwaduru-a ike l'ọkpobe-opfu ono; lẹ ndzụ ngu l'ophu bụkotaepho ndzụ ire-lanụ. Ẹhu tsọo mu ntụmatu. Ọ tọ dụdu iphe, akajẹbaa mu eme g'ẹhu tsọo mu ụtso; 'abụdu lẹ mu nụmaru lẹ ndzụ ụnwegirima mu bụkotaepho ndzụ ire-lanụ.
Aaja Gayọsu ajaja
Ọ̀nyà mu, dụ mu l'obu; iigoshijekwa l'ọ gbaru g'e gude ire ngu ẹka l'iphe, iimekpọoru ụnwunna anyi; mbụkpoo mẹ ụnwunna, byaru abyabya. Ẹphe kọru Chịochi-a k'eye obu nkengu. Jiko yejekwaru phẹ ẹka m'ẹphe -gbẹshi jeshia ije phẹ. Mbụ-a; mejekpọeru phẹ phọ iphe, jiru Chileke ẹpho. L'eshinu ẹphe gbẹshikpooru ije l'iswi ẹhu Kéreshi-a bẹ ta adụkwa iphe, ẹphe ekweje anata l'ẹka ndu abụdu ndu kẹ Kéreshi. Noo ya bụ lẹ ndu dụ ẹgube ono bẹ ọ gbaru kẹ g'anyi yejeru ẹka; g'ọo-bụru iya bụ l'anyi l'ẹphe tụkoru gbarụ mgba l'eje ozi k'ọkpobe-opfu ono.
Dayotirifisu waa Dimitiriyọsu
Mu deru nwẹkwo-ozi nụ Chịochi; ọphu Dayotirifisu, onye woru onwiya dobe l'ishi eyeduru mu ọnu. 10 Ọo ya bụ lẹ: mu -bya; bẹ mu e-wofuta iphe, oomegbabẹ, bụ iya bụ mkpọkoro opfu, anọduje afụshi iya l'ọnu, oogudeje adzụshi ụka ekpu anyi. Tẹme ọphu ono ejikwaru iya phọ ẹpho. Ọ gbẹshi ọzo; ọ jịka g'ụnwunna ta abya g'ẹphe lẹ ndu Chịochi kwee; bya akpọshikwaapho ndu ọ dụ g'ẹphe l'ẹphe kwee g'ẹphe te eme nno; bya ebufu phẹ lẹ Chịochi.
11 Ọ̀nyà mu, dụ mu l'obu; ta anwụkwa ẹka ẹjo-iphe; nwụchikwa ẹka iphe, dụ ree. Ọ kwa o-me-ree bụ kẹ Chileke; o-me-njọ teke ahụma-swekwaa Chileke.
12 Dimitiriyọsu bẹ onyemonye tụ-dzuru ọnu eme ọma nkiya; tẹme ọkpobe-opfu ono l'onwiya nọdu ajakwa iya phọ ajaja; mbẹdua l'onwomu nọdu ajakwa iya phọ. Unu maru l'ajaja, anyi aja iya bụ eviya.
Ekele mkpọchi-ishi
13 Mu nwekwarụ ikpoto iphe, mu gege ederu ngu; ọle ọ tọ bụdu mkpara-ẹkwo yẹe mini-ẹkwo bẹ mu e-gude degbuaru ngu g'ọ dụ mu. 14 Mu arị lẹ mu ta anọedu ọdu; mu akpapfuta ngu; anyi lẹ ngu abọwaroya l'iphu l'iphu.
15 G'ẹhu dụkwa ngu guu.
Ọ̀nyà ngu phẹ l'ekelekwa ngu rọya-o. Kelekwaruphọ anyi ọ̀nyà anyi phẹ l'ẹhu l'ẹhu.