Ẹkwo-ozi,
Jiudu
Deru
1
Ẹkwo-ozi-a bẹ shi l'ẹka mbẹdua, bụ Jiudu; onye l'ejeru Jizọsu Kéreshi ozi; bụkwarupho nwune Jiemusu. Ndu mu ede iya anụ bụ ndu ono, Chileke kuru bya emee ẹphe bụru ndu nkiya ono. Chileke ono, bụ Nna bẹ yeru unu obu; bya akwakọbe unu l'ime Jizọsu Kéreshi g'ọ tọ dụ iphe, e-me unu.
Gẹ Chileke phụkwaaru unu obu-imemini; l'oomee g'ẹhu dụ unu guu; l'ooyekwaaphọ unu obu. G'ọ tụko iphe ono meeru unu; mbụ meeru iya unu k'anyịnyi.
Ndu ẹjo nzi
Ndu mu yeru obu; iphe, mu shi arị lẹ mu e-deru unu l'ẹkwo-ozi-a bụ k'adzọta ono, Chileke dzọtaru anyi g'anyi ha ono. Ọ gbẹ bya akachia ree lẹ mu e-dechia ya gude dụa unu obu; g'unu bya awata agbaru ekweta ono ọdzori; mbụ ekweta ono e yeru ndu-nsọ kẹ Chileke l'ẹka ono. Iphe, mu gude epfu iya bụ l'ọ harụ nweru ndu ta akwabẹdu Chileke ùbvù, tọru nwẹhu pyobata l'echilabọ unu; ẹbe a madụ. Ẹphe anọduje ezi l'ọ dụa ree gẹ nemadzụ meje umere, rehuru erehu; eshinu Chileke bụwanu onye emeje eze-iphe-ọma. Ẹphe nọdu ajịkaje Jizọsu Kéreshi ono, bụ iya bụ Nnajịuphu anyi kpoloko; bya abụkwaru iya phọ kpoloko kpẹekpu bụ onye gude ndzụ anyi. Lẹ teke ndiche bẹ e dehaakwaru iya rọ l'ẹkwo-opfu Chileke sụ lẹ Chileke a-nma phẹ ikpe iphe ono, ẹphe eme ono.
Iphemiphe-a bẹ unu makọtabebehaakwaru rengurengu; ọle iphe, mu emelẹpho gẹ mu nyatarụ unu bụ lẹ teke ndiche bẹ Nnajịuphu dzọkwaru ndu nkiya teke ono, ẹphe shi buru l'alị Ijiputu ono. O meru ẹphe wụfuta l'alị ono. Ọle ọ dzọchakwaaru phẹ ono; e mechaẹlaa; o gbushiẹlaa ndu ọphu ekwedu nkiya Tẹme ụnwu-ojozi-imigwe ono g'ẹphe ha; mbụ ndu ọphu, kwefuru ike l'ẹphe taa nọpyabedu l'ẹka Chileke doberu phẹ g'ẹphe nọdu; bya agbado ẹka a sụru g'ẹphe buru l'imigwe bẹ Chileke tụkwaru mkpọro mgbe-abvụ-abvụ; chịru phẹ ye l'ẹjo ọchii ẹka gbahụru tsụkiribaa. Ọ bụru ẹka ono bẹ ẹphe a-nọdu jasụ l'oke mbọku ono, bụ mbọku, Chileke e-kpe phẹ mpfugbu ono. Nokwaphọ g'ọ nwụru Sọdomu yẹe Gọmóra; mẹwaro iphe, bụkpoo mkpụkpu lẹ mkpụkpu ono, ẹphe l'ẹphe narụ ọnu-ẹgu ono. Ẹphebedua wokọtakwarupho onwophẹ tọgboru eme kẹ nwanyị mẹ eme iphe, bụkpoo ẹbyi, adụdu k'epfupfu. A nụa phẹ aphụ k'ojejoje. Iphe ono bụru iphe, Chileke gude alọ ndiphe l'ophu ẹka lẹ nchị.
Sụ-a; nokwaphọ g'ọo-dụ ndu ono, ezi iphe, abụdu ọkpobe-opfu ono. Ẹphe arwọje nrwọ, emeje ẹphe emerwushia onwophẹ; ndu-ishi nọdu adụje phẹ ashị; ẹphe nọdu anọduje epfubyishi ndu ono, a ta ahụmadu l'ẹnya l'ogbu-nwịinwii imigwe ono. Epfubyishi ono, ẹphe epfubyishi ndu ono ta adụkwa g'ọ ka mma l'ọo Mayịkelu, bụ onye-ishi ụnwu-ojozi l'imigwe tụru iya ama ememe. Mbụ lẹ teke ono, Mayịkelu ono yẹe Nsetanu tụru ẹgo onye a-pata odzu Mósisu ono bẹ Mayịkelu 'atụkwaru ama ephu Nsetanu iphu; g'e-shi gẹ ya nma iya ikpe. Iphe, o pfuru Nsetanu bụepho: “G'ọ bụru Nnajịuphu a-barụ ngu mba.” 10 Ndu ono bụ iphe, te edoduru phẹ ẹnya bẹ ẹphe anọduje epfubyishi. Ẹphe dụ g'anụ-ẹgbudu, enwedu egomunggo, bụepho iphe, agụ iya nụ bẹ ọomajeru; tẹme ọ bụerupho iphe ono bẹ oomeje. Nokwaphọ gẹ ndu ono emeje bụ ono. Ọo iphe, agụ phẹ nụ bẹ ẹphe anọduje eme; ọ bụru iya l'e-gbu phẹ. 11 Nshịo phẹ! Ọo ẹjo ụzo ono, Kénu tsoru teke ndiche ono bẹ ẹphe etsokwaphọ. Mbụ-a; ndu ọwa-a bụkwa ẹkpiri okpoga bẹ kparụ iphe, ẹphe shisweru ụzo ono, pfụru nhamụnha ono; bya emeahaa iphe ono, Belamu meru teke ndiche ono. Mbụ ọ bụru gẹ Kora kwefuru Chileke ike bụ g'ẹphe watarụ ememe. Ẹphe jekwanụ ala l'iswi g'ọ larụ. 12 Ọobujeru; ẹphe -bya anọ-kube unu; eri nri l'ẹka unu dọkoberu tụgba nri eri gude egoshi l'unu yeru nwibe unu obu; ẹphe abụru iphe-iphere nọdu l'echilabọ unu. Ọphu iphere onwophẹ adụjedu phẹ; l'ọ bụepho onwophẹ bẹ ẹphe letaru ẹnya. Ẹphe dụ g'urwukpu, phẹrephere zikashịru; ẹgube-a igwe erwuchaa erwurwu; phẹrephere ezikaa ya; igwe te edzeẹdu mini-a. Ẹphe dụ g'oshi-ọmi; ọle ọ kwa ọphu ata amịjedu mebyi teke ọ gbaru iya l'amị mebyi. Ẹgube ndu ono bẹ ọnwu gbuwaru l'ọno-ndzụ; ọ tọ bụledua akpọ anwụhu lanụ bẹ ẹphe nwụhuru; noo kẹle e phefuwaru phẹ tuphaa g'eephefuje oshi-a. 13 Ẹphe dụkwapho g'akpara-mini, ha shii, l'atụ l'eze-ẹnyimu. Noo kẹle ẹphe aphụkpotaje ẹjo umere, rehuru erehu ono, ẹphe eme ono g'ẹka ụphu mini bulihuru. Ẹphe dụ gẹ kpokpode, ephu ụzo. Ọle ẹka Chileke doberu kwabẹru phẹ bụkwanu tsụkiribaa ẹka agba ẹjo ọchii. Ọ bụru ẹka ono bẹ ẹphe a-nọdu jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii.
14 Ọ kwa Inọku, bụ onye ọgbo k'ẹsaa l'eri Ádamu bẹ pfuru mpfuchiru kẹ ndu ono sụ: “Unu lenu; Nnajịuphu bẹ yẹe ndu nkiya, dụ ụnubuku ugbo iri shikwa l'imigwe swịru abya; 15 g'ẹphe bya ekpee ndiphe g'ẹphe ha ikpe. Oo-goshikọta iphe, bụ ndu ono, ata madụ Chileke ono iphemiphe, ẹphe meru iya, bụ iphe-ẹji; l'oo-gude emeswe ono, ẹphe mesweru iya ono nmaa phẹ ikpe l'ẹphe ta akwabẹduru iya ùbvù; bya anmakwa phẹ phọ ikpe iphe, bụkpoo ẹjo opfu, ẹphe gude pfubyishia ẹpha iya.”
16 Ndu ono abụjeru; iphe -byaru phẹ; l'ọ bụerupho Chileke bẹ ẹphe anọduje ata ụta iya; mbụ-a; iphe -byaru phẹ; ẹphe agbẹ wata agụru Chileke aphụ iya. Ẹphe eworu onwophẹ tọgboru ẹgu ẹjo-iphe, agụgbabe phẹ nụ. Iphe, eshije phẹ l'ọnu bụerupho aja onwophẹ mkpọkoro ajaja. Ẹphe -hụmakpowa l'o nweru urwu, ẹphe e-rita nemadzụ l'ẹka; ẹphe ajakpọshikpoepho onye ọbu.
Anma ọkwa mẹ iphe, ee-meje
17 Ọle ọ bụ; ndu mu yeru obu; iphe, mu eme g'unu maru bụ; unu nyatajẹepho iphemiphe ono, ndu-ishi-ozi Nnajịuphu anyi Jizọsu Kéreshi vuhawaa ụzo pfuaru unu ono. 18 Mbụ iphe ono, ẹphe shi anọduje agụru unu l'ọgu ebvu ono, bụ iya bụ: “L'o -rwujeẹpho teke mgboko-a l'a-bvụ bẹ o nwechaaru ndu a-nọdu aja unu ewenu. Iphe, ẹphe a-nọdujeepho awoko ẹka iya bụ g'ẹphe e-shi mee iphe, ẹgu iya enwu phẹ phuruphuru l'ẹhu; mbụ iphe, ẹgu iya agụ phẹ; opfu l'ẹphe ta akwabẹdu Chileke ùbvù.” 19 Ndu eme ẹgube ono bẹ l'akpatajẹ g'ọgbo bua onwophẹ ẹbo; wata akpa iche iche. Ọ kwa ẹgu iphe, dụ lẹ mgboko-a, l'agụ phẹ nụ bẹ kpụ phẹ l'ẹka; ọ tọ bụkwa Unme-dụ-Nsọ gude ndzụ phẹ. 20 Obenu lẹ-a; unubẹ ndu ọphu mu yeru obu; unu pfụekwarupho pfụshia ike l'ekwekwe ono, dụ iche ono, unu kweru ono; mbụ ekwekwe ono, shi Chileke l'ẹka ono. Unu gude ekwekwe ono vuje evuvu. Unu hajẹ gẹ Unme-dụ-Nsọ goshije unu g'unu l'e-gudeje epfu anụ Chileke. 21 Unu nọpyabeekwapho lẹ n-yemobu Chileke; unu anọdukwapho ngabẹru Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi g'ọo-phụaru unu obu-imemini; mekwaaphọ g'unu nọdu ndzụ ojejoje.
22 Unu phụjekwaru ndu abọkwadu obu ẹbo obu-imemini. 23 Ẹgube ndu ono bẹ unu e-yetajẹru ẹka; lọfuta phẹ l'ọku. Unu aphụjekwaru phẹ phọ obu-imemini; mbụ ndu ono, bụ ẹgu ẹjo-iphe agụ phẹ nụ bẹ gude ndzụ phẹ ono. Ọle-a; unu ta akwaswejekwaru phẹ ẹnya mẹ unu -nọdu aphụru phẹ obu-imemini ọbu. Iphemiphe, bụ nkephẹ bẹ unu a-kpọkotajekwa ashị; mbụ je akpachaa l'uwe, ẹphe eye l'ẹhu, bụ ọphu ẹphe gudewaa ẹjo-ememe phẹ pharwụshia.
Ajaja bụ kẹ Chileke
24 G'anyi tua Chileke ẹpha; mbụ onye ono, a-dụ ike gudeshia unu g'unu ta ada; tẹme ọ bụkwaru iya phọ l'e-me g'ọ tọ dụ iphe, aa-ta unu ụta iya teke oo-kuta unu dobe l'ọdu-biribiri iya. Ẹka ono bụ ẹka ẹhu a-nọdu atsọwaro unu ụtso. 25 G'anyi tua ya ẹpha l'ọo ya kpoloko kpẹekpu bẹ bụ Chileke. Ọ bụru l'ẹka Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi bẹ oo-shi dzọo anyi. G'ọdu-biribiri mẹ abụ Ọkalibe, kangoru nụ; mẹ ike; mẹ abụ ishi, bụhakpoada nkiya tẹme mgboko dụ; bụru nkiya nta; bụkwarupho nkiya jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g'ọ dụ.