Iphe, Jizọsu Goshiru Jiọnu Lẹ
Ọphulenya
1
Ọwa-a bụ ọphulenya Jizọsu Kéreshi, Chileke nụru iya g'o goshi ndu ejeru iya ozi, bụ iphe, adụedu g'ọo-nọ-beru l'oomee. Tọbudu iya bụ; Jizọsu Kéreshi bya ezia ojozi-imigwe iya sụ g'o je atụko iphe ono g'ọ ha goshi Jiọnu, bụ onye-ozi iya. Ọo iphemiphe, Jiọnu hụmaru bẹ ọ tụkoru g'ọ ha pfukọta-a. Ọ bụru l'ẹkwo-a l'ẹka-a bẹ Jiọnu tụkoru opfu ono, Chileke pfuru ono deshikọta. Iphemiphe ono bụkotaru ọkpobe-opfu, Jizọsu Kéreshi ono goshikọtaru iya. Ọnu-ọma bẹ a gọru nụ iphe, bụ onye agụ ẹkwo-a, e deru opfu, epfuchiru Chileke-a mẹ ndu nụmaru iya nụ; ngabẹ iya nchị bya emeje iya ememe; noo lẹ teke iphemiphe-a l'e-mekọta bẹ zaakwaru ntse.
Jiọnu l'ekele Chịochi ẹsaa
Ọo mbẹdua, bụ Jiọnu bẹ ekele unubẹ Chịochi ẹsaa ono, dụkota l'alị Eshiya ono ekele. Mu sụ g'eze-iphe-ọma yẹe ẹhu ọdu guu, shi Chileke l'ẹka tso unu. Chileke ono bụ onye nọ ndzụ; bya abụru onye shihawaa nọduta tẹmanu mgboko dụ; bya abụru iya bụ onye ono, abya nụ ono. G'eze-iphe-ọma, shi iya l'ẹka; mẹkwapho ọphu shi l'ẹka Unme ẹsaa Chileke bụru k'unu jeyewarurọya. Unme ẹsaa, mu epfuru bụ Unme ẹsaa ono, l'anọduje l'atatiphu Chileke l'ẹka ọ nọ l'aba-eze iya ono. Eze-iphe-ọma yẹe ẹhu-guu ono shikwaphọ Jizọsu Kéreshi l'ẹka onye l'apfụshije ike l'iphemiphe, o pfuru anyi; bya abụru onye mbụ, Chileke meru o teta nọdu ndzụ. Ọ bụkwaru iya phọ bụ onye-ishi iphe, bụkotakpoo ndu bụ eze lẹ mgboko-a.
Ọ bụ onye yekpọoru anyi obu; k'ọphu ọ nwụhu-chiru anyi anwụhu, anyi gege anwụhu. Ọ bụru mee ya b'o gude tọo anyi l'ẹgbu ono, iphe-ẹji shi kee anyi ono. Ọ bya emee anyi; anyi bụru eze; bya abụru uke Chileke; ndu ejeru Chileke, bụkwapho Nna iya ozi. G'ajaja mẹ ike bụkotaru kẹ Jizọsu jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g'ọ dụ.
Unu lekwa l'ọ nọakwa anọno l'urwukpu abya. Onyemonye l'e-gude ẹnya iya hụma iya. Iphe, bụ ndu ono, tụru iya arwa ono bẹ a-hụmakwa iya phọ. Ọhamoha, dụ lẹ mgboko-a bẹ l'a-rakọta ẹjo ẹkwa; ẹka meji a-tọfu phẹ mẹ ọ -byaẹpho. Noo iphe, e-me nụ bụ onoya. Nokwa g'ọ dụ.
“Ọ mbẹdua bụ Alụfa bya abụru Omega. Mu bụ onye mbụ bya abụru onye ikpazụ.” Nokwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu eepfu; mbụ onye ono, bụ iya bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike; bya abụru onye shihawaa nọduta tẹmanu mgboko dụ; bya abụru iya bụ onye ono, l'abya nụ ono.
Ahụma Kéreshi l'ọphulenya
Ọo mbẹdua bẹ bụ Jiọnu, bụkwapho nwanna unu. Mu bụ onye mu l'unu tụkoru bụru ndu ẹphe lẹ Jizọsu tụgbaru bụru nanụ l'eje ẹjo iphe-ẹhuka-a, anyi eje-a. Mu l'unu tụkokwarupho nweru ọta-nshi. Ọ bụru ẹgube ono bẹ anyi e-mechakwaphọ tụko gbarụ mgba nweru mgboko ọ̀phúú ono, l'e-shi Chileke l'ẹka ono. L'o nweru teke a kpụtajeru mu je edobe l'alị, ẹnyimu sọ-pheru. Iphe, eekuje ẹka ono bụ Patụmosu. Iphe, e gude kpụru mu laa ẹka ono bụ l'ọle mu asa opfu Chileke asasa; mẹkwapho lẹ mu anọduje epfuru ndu ọzo l'edzudzu-ọha k'ọkpobe iphe ono, Jizọsu Kéreshi goshiru mu ono. 10 Tọbudu iya bụ; o be l'eswe ujiku lanụ, bụ eswe Nnajịuphu; Unme Chileke bya ejiẹ mu phọ ẹhu pyịmu. Mu wata aphụ ọphulenya. Mu nụma olu-opfu, kwata adashikpọ ike ike ike ike g'onye egbu opu-ọgu l'ụzo azụ mu. 11 Olu ono sụ: “Ọ kwa mbẹdua bụ Alụfa bya abụru Omega; mu bụ onye mbụ bya abụru onye ikpazụ. Tụkokpoepho iphe, ịibya ahụma-a dekọta l'ẹkwo; zikaaru Chịochi ẹsaa-a, nọ lẹ Eshiya; mbụ ndu Chịochi, nọ lẹ Efesọsu; waa ndu kẹ Sumena; mẹ ndu kẹ Pegamọmu; waa ndu kẹ Tayatayira; waa ndu kẹ Sadisu; waa ndu kẹ Filadelufiya; mẹ ndu kẹ Layodeshiya.”
12 Mu bya aghaa ẹnya l'azụ gẹ mu hụmaeshikwa onye ono, epfu eyeru mu nụ onoya. Mu ghaa ẹnya ono mu hụma orọku ẹsaa e mekọtaru lẹ mkpọla-ododo. 13 Ọ dụru onye dụepho gẹ Abụbu-Ndiphe, yekọtaerupho akpawuru uwe, l'akpa iya l'ọgba-echi pfụru lẹ mgbaka orọku ẹsaa ono. Uwe ono bẹ e gude akpọ-mkpọla-ododo kebuta iya l'unme. 14 Ẹgbushi, dụ iya l'ishi nọdu achaẹpho kẹ phuuphuu g'ẹji atụru, maru acha ụcha; mbụ kwata acha pemu pemu g'aka-mini-sunoo. Ẹnya iya dụepho g'ìphóró ọku, enwu enwunwu. 15 Ọkpa iya labọ chakọta zịriri gẹ mkpụrukpu-ígwè, ama mma, a hụru l'ọku jeye ọ chaa achacha; mbụ hụta iya jasụ o gbuchafụ. Olu-opfu iya dụepho g'ẹka eze mini aphụ gbudugbudu. 16 Ọ chịru kpokpode ẹsaa l'ẹkutara iya. Ogu-echi, atsụ nkọ akpatiphu labọ nọdu alụfutaje iya l'ọnu. Iphu onye ono nọdu egbuẹpho nwịinwii g'ẹnyanwu keru l'ishi. 17 Mu hụma iya bya adaa ya kpurumu lẹ mgboru ọkpa; dabyiẹrupho g'onye nwụhuru anwụhu. Ọ bya ebyibe mu ẹkutara iya bya asụ mu: “Ndzụ b'agụshi ngu. Ọo mbẹdua bụ Onye Ivuzọ bya abụru Onye Ikpazụ. 18 Ọo mbẹdua bụ onye ono, shi nwụhu anwụhu; ọle mu nọwaa ndzụ ojejoje nta-a. Nokwa g'ọ dụ. Ọ kwa mu gude ire-igodo ọku-alị-maa mẹ k'anwụhu. 19 Dee iphemiphe-a, ị hụmawaru-a l'ẹkwo waa iphe, dụ nta-a; mẹkwapho iphe, e-me l'iphu. 20 Waa iphe, e domiru edomi dụ lẹ kpokpode ẹsaa-a phọ, ị hụmaru l'ẹkutara mu phọ; yẹle orọku mkpọla-ododo ẹsaa phọ. Kpokpode ẹsaa ono bẹ bụ ụnwu-ojozi-imigwe, l'anọduje eletagbaa Chịochi ẹsaa ono ẹnya; orọku ẹsaa ono bụru Chịochi ẹsaa ọbu.”