Ẹkwo
Ndu eze
k'ẹbo
1
Éhazaya ezi g'e jeru iya l'agwa Balụ-Zebọbu
Tọbudu iya bụ; Éhabu nwụhuepho; ndu Mówabu wata ekwefụru ndu Ízurẹlu ike.
Ọ bụru teke ono bẹ Éhazaya shi l'ọnuzo ụlo-eli iya lẹ Samériya kabafụ bya adaa meka iphe. Ọ bya ezia ndu-ozi; sụ phẹ: “Unu jeẹshikwa l'ajị lẹ Balụ-Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹkuronu g'a maru ?mu l'a-kaa mma l'iphe-a, mu mekarụ-a?”
Ọle ojozi Chipfu jeru asụ Elayịjia, onye mkpụkpu Tishibe: “Gbalihu jepfu ndu-ozi eze ndu Samériya phọ je asụ phẹ: ‘?Bụ lẹ Chileke ta nọdu l'alị ndu Ízurẹlu meru g'o gude; unu nọdu eje l'ajị lẹ Balụ-Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹkuronu?’ Ọo ya bụ lẹ-a; Chipfu sụru-a: ‘Ị tị byadu agbẹshi agbẹshi l'iphe-azẹe, ẹka i dabyiru ono. Ị nwụhufutajekwa.’ ” Ọo ya bụ; Elayịjia jeshia.
Ndu ozi ono lwaphuta azụ; bya abyapfuta eze; ọ sụ phẹ: “?Dẹnu g'ọ nwụru; unu lwatashịaru azụ?”
Ẹphe sụ iya: “O nweru nwoke, byapfutaru anyi bya asụ anyi: ‘Unu jepfu eze ono, ziru unu ozi ono je asụ iya lẹ Chipfu sụru-a: ?Bụ lẹ Chileke ta anọdu l'alị Ízurẹlu meru g'o gude i zia g'e jeru ngu l'ajị lẹ Balụ-Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹkuronu? Sụ-a; ị tị byadu agbẹshi agbẹshi l'iphe-azẹe ẹka ị dabyiru ono. Ị nwụhufutajekwa.’ ”
Eze bya asụ phẹ: “?Ọ dụ ịdu-agha; mbụ nwoke ono, byapfutaru unu bya epfuaru unu iphe ono?”
Ẹphe sụ iya: “O yeru uwe, e meru l'ẹji anụ; iphe, o keru l'upfu bụru akpọ-anụ.”
Éhazaya sụ: “Ọ kwa Elayịjia kẹ Tishibe bẹ ọ bụ.”
Éhazaya ezi g'e je egude Elayịjia
Tọbudu iya bụ; eze bya ezia onye-ishi ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri; bya eyeru iya ndu ojọgu iya ono g'ẹphe je egude Elayịjia. Ẹphe rwua; onye-ishi ndu ojọgu ono bya ejepfu Elayịjia lẹ mkpakpọnu úbvú l'ẹka ọ nọ; je asụ iya: “Gụbe onye kẹ Chileke; eze sụru g'i nyizeta!”
10 Elayịjia sụ onye-ishi ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono: “Ọ -bụru lẹ mu bụ onye kẹ Chileke; g'ọku shikwa l'imigwe bya ekegbushia unu lẹ ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono, unu l'ẹphe swị ono.” Tọbudu iya bụ; ọku shinu l'imigwe bya ekegbushia yẹle ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono.
11 Eze byakwa ezia onye-ishi ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ọzo; bya eyeru iya ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri g'ẹphe je egude Elayịjia. Ẹphe rwua; onye-ishi ndu ojọgu ono sụ iya: “Gụbe onye kẹ Chileke; eze sụru g'i nyizeta ẹgwegwa!”
12 Elayịjia sụ: “Ọ -bụru lẹ mu bụ onye kẹ Chileke; g'ọku shikwa l'imigwe bya ekegbushia unu lẹ ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono, unu l'ẹphe swị ono.” Tọbudu iya bụ; ọku kẹ Chileke shi l'imigwe bya ekegbushikọta yẹle ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono.
13 Ọo ya bụ; eze byakwa ezia onye-ishi ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri k'ẹto iya; bya eyeru iya ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri ono. Ẹphe rwua; onye-ishi ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri k'ẹto iya ono nyikota; bya ejepfu Elayịjia; je adaa gbushi ikpere l'iphu iya; rwọahaa ya; sụ: “Gụbe onye kẹ Chileke; jiko gụbenu ndzụ mu iphe; mẹ ndzụ ụmadzu ụkporo labọ l'iri-a, bụ ndu-ozi ngu-a. Gụbenu phẹ iphe l'ẹnya nkengu. 14 Lewarọ g'ọku shi l'imigwe bya ekegbushia ndu-ishi ndu ojọgu labọ phọ, vuhawa ụzo bya; mẹ ndu ojọgu ụkporo labọ l'iri iri phọ, ẹphe l'ẹphe swịgbaa phọ. Jiko gụbero ndzụ mu iphe l'ẹnya nkengu.”
15 Tọbudu iya bụ; ojozi Chipfu sụ Elayịjia: “Tsoru iya nyize. Ba atsụshi iya ebvu!” Ọo ya bụ; Elayịjia gbalihu tsoru iya nyizeta; ẹphe jepfu eze.
16 Elayịjia sụ eze: “Chipfu sụru-a: ‘?Bụ lẹ Chileke ta anọdu l'alị ndu Ízurẹlu bẹ meru g'o gude i zia ndu-ozi g'ẹphe jeshiaru ngu l'ajị lẹ Balụ-Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹkuronu. Eshi ọphu i meru iya nno bẹ ị tị byadu agbẹshi agbẹshi l'iphe-azẹe ono, ị dabyiru ono. Ị nwụhufutajekwa.’ ” 17 No iya; Éhazaya nwụhu ẹgube ono, Chipfu shi l'ọnu Elayịjia pfua ya ono.
Jióramu bya abụru eze nọchia ẹnya iya; kẹle Éhazaya ta anwụtaduru nwa nwoke. Ọ bụru l'apha, kwe Jiehoramu, bụ nwa Jiehoshafatu apha labọ, o shi bụtaru eze ndu Jiuda bẹ Jióramu, bụ iya bụ nwune iya byaru abụru eze ndu Ízurẹlu.
18 Iphe ọzo, nwụru nụ teke Éhazaya bụ eze; mẹ iphe, o meru bẹ e dekọtaru l'ẹkwo-akọ, e deshiru iphe, ndu eze ndu Ízurẹlu megbabẹru.