Ẹkwo
Habakuku
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ẹkwo mpfuchiru kẹ Habakuku
Ọwaa bụ ọphulenya, ọ phụru; mbụ Habakuku onye mpfuchiru Chileke.
Aphụ, Habakuku gụru
Gụbe Chipfu; ?ị maru-a ime teke mu shi kuta ngu oku; ọphu i kwedu mu aza ẹnu? Mbụ mu chikuchakpọo ngu lẹ mkpu sụ ngu l'iwe-ashi dụkwa; ọphu ị gbadụru mu mkpu ?Bụ gụnu meru g'o gude i mee mu; mu nọdu ahụma ẹka eeme ẹjo-ememe? Mbụ-a; ?bụ gụnu meru g'o gude ị haa g'emeswe iphe dụ? L'iphu mu bẹ ọ tụkoru dụ; mbụ ọla-l'iswi yẹe iwashị; mẹ ndu ese opfu yẹe ndu aswọ ụswo. Eshi ẹgube ono ekemu nyịhu; ọphu eekpeẹdu ikpe, pfụru ọto; ndu ẹjo-iphe nọdu eripyabẹje ndu pfụberekoto; k'ọphu bụ l'iswi-ọdu-mma alajẹru onye o rwubeduru.
Ọnu, Chipfu yeru Habakuku
Tabẹkpoepho ẹnya l'ọhamoha ngabẹkpoepho nụma iphe, a-dụ ngu oke biribiri; kẹle iphe, mu e-me nta-a, ị nọ ndzụ-a bẹ i tii kwekwa l'ọo mu e-me iya m'obeta e pfuaru ngu l'onoo g'ọ dụ. Kẹle-a; lenu-a ẹnya lẹ mu edozi ndu Bábilọnu; mbụ ọha ono, ata aphụjedu obu-imemini; bya abụru ndu eme barabara ono. Ndu ono bụ ndu agbajẹ mgboko ophorokpo; ndu egudeje ọkpehu nata alị, abụdu nkephẹ buru. Ndu ono bụ ọha, aatsụ ebvu; bya abụru ndu dụ biribiri. Ẹphe bụ ekemu ẹka phẹ; ọ bụru iphe, ẹphe sụru l'ẹphe e-me bẹ ẹphe emeje; ọ bụru onwophẹ bẹ ẹphe anọduje ekutse.
Ịnya phẹ ka agụ agba ọso; tẹme ẹphe ka ẹjo-nkụta-ọswa, nchi jipfuru, eme ẹnari. Ndibe phẹ, agba l'ịnya, bụ o-phoberu-ẹka-ophoberu; mbụ lẹ ndibe phẹ, egudeje ịnya eje ọgu shikwa ẹka dụ ẹnya bya. Ẹphe anọduje ezi phaaphaaphaa g'ẹka ugo, hụmaru iphe, ọo-vụka.
G'ẹphe hakpọo bụ iphe, ẹphe phoberu iphu abya ememe bụ ewe iwashị. Ẹphe ezi phaaphaaphaa eje abya gẹ phẹrephere, shi l'ụzo ẹnyanwu-awawa; tẹme ẹphe nọdu akpụ nemadzụ lẹ ndzụ; ekpokọ phẹ g'onye ekpo ẹja. 10 Ndu eze bẹ ẹphe anọduje aja ewenu; epfubyishikwaphọ ndu bu ishi phẹ. Iphe, bụkpoo mkpụkpu, a kpụ-pheru igbulọ mgburugburu bụkwa ọchi bẹ ẹphe achịje iya; kẹle ọ bụa ẹja bẹ ẹphe ekpokọbeje pfụru lwụa phẹ.
11 Ẹphe ezia phaa g'ẹka phẹrephere ezi; ghata jeshia iphe, ẹphe eje; mbụ ndu ono, ikpe nmarụ ono, bụ iphe, bụ ike phẹ bụ agwa phẹ ono.
Aphụ k'ugbo ẹbo, Habakuku gụru
12 Gụbe Chipfu, bụ Chileke mu; bya abụru onye dụ nsọ nkemu; ?ti shinaa l'ojejoje nọduta tọo? Anyi taa nwụhukwa! Sụ-a; gụbe Chipfu; nta-a bẹ ị họtaanaru phẹ dobe g'i gude phẹ kpee ikpe. Sụ-a; gụbe agbara mkpuma ono; nta-a bẹ ị pfụbeanaru phẹ g'i gude phẹ nụa nemadzụ aphụ. 13 Ẹnya ngu donụkakwaru rịsaa kẹ g'i gude iya ele iphe, bụ ẹjo-ememe; ị tịi hakwa g'iphe, eemeswe emeswe dụ. ?Dẹnukwanu g'o gude ọ bụru ndu e gudedu ire phẹ ẹka bẹ ị natarụ? ?Dẹnu g'o gude ị nọdu doo ndu ẹjo-iphe nọdu elwee ndu ka phẹ apfụbekoto?
14 Nemadzụ bẹ ị meakwaru; ẹphe dụ g'ẹma, nọ lẹ mini; mbụ ẹphe dụ g'ụnwu iphe, awụ l'ẹpho, bụgbaa iphe, enwedu ndu-ishi phẹ. 15 A nọdu egudeje ịkokoro nmata g'ẹphe ha; gude ụgbu-egege anwụko phẹ; mbụ gude ụgbu-aghagha phẹ anwụko phẹ; ẹhu nọdu atsọ phẹ; ẹphe nọdu ete ẹswa ekpu phẹ. 16 Ọo ya bụ; ọ gwaahaa ụgbu-egege iya ono agwagwa; bya eworu ụ̀nwù-isẹnsu, eshi kwẹekweekwee kpọo ọku gude gwaa ụgbu-aghagha iya; kẹle ọo ụgbu ono meru iphe; ọ nọ ndzụ eri gwọogwoo; bya enweru nri ọkpobe enweru.
17 ?L'ọo-nọduwaro egbuji ụgbu iya awụfu; gude ogu-echi egbu ọhamoha pyaapyaa l'ẹbe a phụkpooru phẹ obu-imemini ililekpọo?