2
Ndzọta, parụ ẹka
Noo g'o gude anyi jee eyefụtaru ẹhu l'opfu ono, anyi nụmaru onoya; g'anyi ta akpọnyaa gẹe gẹe gẹe kpọfu. Kẹle ọ -bụru l'ozi ono, ụnwu-ojozi-imigwe zihawaru onoya bẹ meru g'a maru l'opfu Chileke ono ere ire; k'ọphu ndu jịkaru iya nụ yẹle ndu jịkaru eme iphe, Chileke pfuru bẹ ọ gwarụ ọchi, bụ iphe, gbaru phẹ nụ; ?dẹnu g'anyi e-shi nahụ mẹ ọ -bụru l'anyi weru eze ndzọta ono gbẹgelegbegele, bụ ọphu Nnajịuphu vuhawaa ụzo pfua opfu iya; ndu nụmaru iya nụ byakwanụ bya emee g'anyi maru l'ọ bụ eviya. Chileke l'onwiya goshikwaphọ l'ọ bụ eviya teke ono, o gude ike iya meshia iphe-ọhumalenya, dụgbaa biribiri bya eworu iphe-ọma, shigbaa Unme-dụ-Nsọ l'ẹka keshikwaaruphọ ndu kweru nkiya g'ọ dụ iya g'o kee ya ono.
Jizọsu egoshi ụzo ndzọta
L'ọ tọ bụkwa ụnwu-ojozi-imigwe bẹ Chileke meru g'ẹphe bụru ishi lẹ mgboko ono, e-mechaa bya nụ ono, bụ iya bụ mgboko ono, anyi epfu opfu iya ono. L'ọ chia iphe, Chileke meru bụnua g'e pfuru l'ẹkwo-opfu iya sụ:
“Gụbe Chileke;
?bụ gụnu bẹ nemadzụ
bụ kẹ g'ị rị-vuje iya?
?Bụ gụnu b'ọ bụ kẹ
g'i letajẹ iya ẹnya?
I meru iya ọ ka
ụnwu-ojozi-imigwe
ọlwali;
nọo ọdu nwanshịi;
bya eworu
ogbu-nwịinwii yẹle
ọkwabe ùbvù gude
kpube iya okpu-eze;
bya emee ya ọ
nọngokota iphemiphe,
i meru ememe.”* 2:8 Gụnaa Ebvu 8:4-6.
Eshinu o meru iphemiphe nọdu iya l'ẹka; bụna iya bụ l'ọ tọ dụdu g'ọ ka mma l'ọo iphe lanụ, ọ gụfuru. Obenu lẹ nta-a bẹ e teke ahụmadu g'o shiru bụru ishi iphemiphe. Ọ chia Jizọsu bẹ anyi hụmaru g'e meru iya ọ ka ụnwu-ojozi-imigwe ọlwali nọo ọdu nwanshịi; onye e kpuberu okpu-eze, dụ biribiri yẹle ọkwabe ùbvù k'ọphu o shi l'eze-iphe-ọma ọphu Chileke eme nwụhu-chiru onyemonye. 10 Ọ bụleru-a yẹbedua, bụ Chileke, iphemiphe shi l'ẹka tẹme ọ bụru iya nwe iphemiphe bẹ ọ gbaru l'eshi l'iphe-ẹhuka, onye-ndzọta ono jeru dzugbua oke l'ẹhu iya; shi nno mee ndu dụ igwerigwe g'ẹphe bụru ndu egbu nwịinwii.
11 Lẹ yẹbedua ono, bụ Jizọsu ono, emeje gẹ nemadzụ dụebe ree l'iphu Chileke onoya; mẹ ndu ọbu, o meru g'ẹphe dụebe ree ọbu tụkokwaru shi lẹ nna lanụ ono. Noo g'o gude ọphu iphere adụjedu iya eku phẹ ụnwunna iya. 12 L'ọ sụkwaru:
“Mu e-me g'ụnwunna
mu maru ngu;
mu a-nọdu l'edzudzu-ọha
gụa ebvu jaa ngu ajaja. 2:12 Gụnaa Ebvu 22:22.
13 Bya asụkwapho: “Ọo ya bẹ mu a-dakobe.” Sụkwapho; “Wakwa mu nọ l'ẹka-a mu l'ụnwegirima ono, Chileke chịru nụ mu ono.”
14 Eshinu ụnwegirima onoya bụgbaa nemadzụ, furu ẹka fua ọkpa bẹ ọ gbẹshierupho bya abụru nemadzụ g'ẹphe bụ. Iphe, o gude mee nno bụ g'oo-shi l'anwụhu, ọ nwụhuru mebyia ike onye ono, bụ iya bẹ anwụhu gude ere ire; onye ono bụ Obutuswe. 15 Ọo ya bụ; o shi l'anwụhu ono, ọ nwụhuru ono tọo phẹ l'ẹgbu; mbụ ndu ono, shi eshinu ẹphe fụtaru l'eliphe nọdu bụru ohu ono; opfu l'ẹphe atsụ ebvu anwụhu. 16 Lẹ-a; ọphu doru ẹnya bụ l'ọ tọ bụdu ụnwu-ojozi-imigwe bẹ ọ byaru g'o yeru ẹka; ọo oshilọkpa Ébirihamu phẹ. 17 Noo g'o gude ọ bụru iphe, rwuberu iya erwube l'ọ byafụtaje bya abụru nemadzụ g'ụnwunna iya bụ l'ụzo iphemiphe. Ọo ya bụ g'oo-shi ẹgube ono bụru phẹ onye-ishi uke kẹ Chileke; bụru onye obu-imemini; bụkwarupho onye e gude ire iya ẹka l'iphemiphe, oomeru Chileke; g'ee-shi ẹgube ono gẹ Chileke agụaru ndiphe nvụ l'iphe-ẹji phẹ g'ọ ha. 18 Yẹbedua l'onwiya jewaru iphe-ẹhuka; tẹme ọhutama byapfutakwaa ya phọ. Noo g'o gude ọ nọdu adụje ike yeru ndu ọhutama byapfutaru ẹka nta.

*2:8 2:8 Gụnaa Ebvu 8:4-6.

2:12 2:12 Gụnaa Ebvu 22:22.