Ẹkwo-ozi, E Deru Nụ Ndu
Hiburu
1
Opfu, Chileke shi l'ọnu Nwa iya epfu
Lẹ teke k'azụ bẹ Chileke shi l'ọnu ndu mpfuchiru iya pfuru nụ ndiche anyi phẹ ugbo olemole l'ụzo, dụgbaa iche iche. O be lẹ nta, bụwaa ikpazụ-a; ọ bụru onye bụ Nwa iya bẹ o gude pfuru nụ anyi. Ọ bụru l'ẹka Nwa iya ono bẹ ọ gbẹ mee mgboko mgburugburu; tẹme ọ họtakwa iya phọ sụ l'ọo ya bẹ iphemiphe kụru ishi l'ẹka. Nwa ono egbu nwịinwii; shi ẹgube ono egoshi l'o nọepho gẹ Chileke egbu nwịinwii bụ ono; tẹme ọ bụerupho gẹ Chileke dụ bụ g'ọ dụkota kpamu. Opfu, Nwa iya ono pfuru ereshi ire ike. Ọ bụru ire ono, oore ono bẹ o gude gudeshia mgboko mgburugburu. Ọ safụchaaru ndiphe iphe-ẹji phẹ; ọ gbẹshi je anọdu anọo l'imigwe l'ẹkutara Chileke, bụ iya bụ onye ono, kakọta ike.
Nwa ono ka ojozi-imigwe
Nwa ono bẹ Chileke meru; ọ nyịbekota ụnwu-ojozi-imigwe; ọ bụkwarupho ẹgube ono bụ g'ẹpha, Chileke gụru iya dangokwaruphọ ẹpha k'ụnwu-ojozi-imigwe. Lẹ-a; ?bụ ojozi-imigwe ole bẹ Chileke sụjeru:
“Ọo ngu bụ Nwa mu nwoke.
E -shi ntanụ-a bẹ mu
bụwaa Nna ngu.”
Ọzo bụru:
“Mu a-bụru iya Nna;
l'ọo-bụru mu Nwa.”
Tẹmanu kwaphọ teke Chileke dubataru Nwa iya ono, bụ ọkpara iya ono lẹ mgboko bẹ ọ sụru:
“G'iphe, bụkpoo
ụnwu-ojozi-imigwe
kẹ Chileke l'ophu
bakọtakwaru iya ẹja.”
A bya l'ẹka k'ụnwu-ojozi-imigwe; ọ bụru iphe, Chileke pfuru bụ:
“O meru
ụnwu-ojozi-imigwe
iya ẹphe bụru phẹrephere;
bya emee ndu-ozi iya
ẹphe bụru ọku,
enwu phoophoophoo.”
A byakwanụ lẹ kẹ Nwa Chileke ọbu ọ sụ:
“Aba-eze ngu gụbe
Chileke a-nọ ojejoje.
Ọ bụru apfụbekoto
a-bụru mgbọro-onye-eze,
ii-gude bụru eze ọbu.
Iphe, pfụru ọto dụ ngu ree;
iphe,
apfụduru-ọto dụkwanu
ngu ashị.
Noo g'o gude Chileke ono,
bụ Chileke ngu ono họta ngu;
bya akwabẹ ngu ùbvù;
mee ẹhu nọdu atsọ
ngu ụtso;
ùbvù mẹ ẹhu-ụtso
ọphu kwata ka kẹ ndu
unu l'ẹphe gba nanụ shii.”
10 Ọzo bụru;
“E -shikpọo lẹ mbụ bụ
gụbe Nnajịuphu
meru alị mee iphe,
nọ iya nụ;
tẹme ọ bụru ngu gude
ẹka ngu mee igwe;
bya emee iphemiphe,
nọ iya nụ.
11 Iphemiphe ono e-mechaa
mebyishihukọta;
obenu lẹ gụbedua
l'a-dụ g'ị dụ.
Iphemiphe ono
e-mechakwaa kashịhu
g'uwe.
12 L'ịipyakobe phẹ g'a
pyakọberu ukpo;
woru phẹ gbanwee
g'a gbanweru uwe.
Obenu lẹ gụbedua
bụepho onye ị bụ bẹ
ị bụ;
Ị nọwaa g'ịi-nọdu
jasụ lẹ tuutuutuu
lẹ mịimiimii.”* 1:10-12 Gụnaa Ebvu 102:25-27.
13 Tọo ?bụ ojozi-imigwe ole bẹ Chileke sụjeru:
“Nọdu mu l'ẹkutara
jasụ teke mu
e-me ndu ọhogu ngu
g'ẹphe bụru iphe,
ịi-zọpyabe l'ọkpa? 1:13 Gụnaa Ebvu 110:1.
14 Sụ-a; ?bụ gụnu bẹ ụnwu-ojozi-imigwe bụkpoo? Ẹphe tụkoru bụru ụnwu-ojozi, a taa hụmadu l'ẹnya, ejegbaaru Chileke ozi; bya abụru ndu Chileke yeru g'ẹphe bya eyeru ndu oo-mechaa dzọta ẹka.

*1:12 1:10-12 Gụnaa Ebvu 102:25-27.

1:13 1:13 Gụnaa Ebvu 110:1.