Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ
Fayilimọnu
1
Ọo mbẹdua, bụ Pọlu ono, e gude k'iswi ẹhu Kéreshi Jizọsu tụa mkpọro ono bẹ mu lẹ nwanna anyi, bụ Timoti gba mgba ede ẹkwo-ozi-a. Onye anyi edekpọo ya anụ bụ gụbe onye ono, anyi yeru obu, bụ Fayilimọnu, anyi lẹ ngu tụkoru ejeru Kéreshi ozi ono. Anyi edekwa iya phọ anụ gụ lẹ Apfiya, bụ nwune anyi kẹ nwanyị yẹe Akịposu, onye anyi l'iya tụkoru alwụ ọgu ẹhu Kéreshi; bya edekwa iya phọ anụ iphe, bụ Chịochi ono, edzukọbeje l'ụlo ngu ono.
Gẹ Chileke, bụ Nna anyi yẹe Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'unu buru guu.
Pọlu l'ekele Chileke ekele ẹhu Fayilimọnu
Mu anọduje ekele Chileke ono, mu ejeru ozi ono ekele iphe, bụkpoo tekenteke, mu epfu anụ iya l'iswi ẹhu ngu. Noo lẹ mu anụ l'i yekọtaru ndu-nsọ obu g'ẹphe ha; bya anụkwapho g'ị nọ-shiberu ike l'ẹka Nnajịuphu, bụ Jizọsu. Iphe, mu anọduje epfu anụ Chileke bụ g'o mee g'i gude ekweta ono, ị kwetarụ ono mee gẹ gụ lẹ ndu ọzo tụgba bụru nanụ ọkpobe abụru; mbụ iphe, bụkpoo ndu ono, woru onwophẹ ye Nnajịuphu, bụ Kéreshi l'ẹka ono. Ọo ya bụ; g'unu eshikwanụ nno nọdu akabaa amarweta iphemiphe, bụ iphe, bụkotakpoo iphe-ọma, gbaru anyi l'ememe k'ọphu aa-nọdu akwabẹ Kéreshi ùbvù. Sụ-a; nwanna mu; obu ono, i yeru ndu-nsọ ono bẹ bụkwa iya bẹ kakọta eme g'ẹhu tsọo mu ụtso. O mekwarụpho obu ka mu eshihu ike. Ọ bụru iphe, kparụ iya nụ bụ l'ọo n-yemobu ono, i yeru ndu kẹ Chileke ono meru obu ka phẹ eguzeta.
Pọlu arwọ Fayilimọnu kẹ ẹhu Onẹsimosu
Ọo ya bụ lẹ-a; a makwarụ-a l'ọ gbaru gẹ mu gege anọduje l'ẹka Kéreshi pfugbuje g'ọnu ha mu; gude kajẹru ngu iphe, gbaru ngu l'ememe; ọle ọ nụpho n-yemobu ono kpanụrupho iphe, mu a-nọdunupho arwọchia ngu arwọrwo. Ọ kwa mbẹdua, bụ Pọlu, bụwaa nwoke ọgerenya bya abụkwarupho onye nọru Kéreshi mkpọro nta-a bẹ l'arwọ ngu nụ ọbu. 10 Arwọrwo ono, mu arwọ ngu ono bụkwa kẹ ẹhu nwa mu, bụ Onẹsimosu; bụ nwa mu nwụru nta-a, mu nọ mkpọro-a. 11 Lẹ mbụ bẹ o shi bụru ngu 'ọgalemkpa nemadzụ; obenu lẹ nta-a bẹ ọobawaru mu lẹ ngu lẹ mkpa.
12 Nta-a bẹ mu edufuakwaa ya g'ọ lwaphuta azụ l'ibe ngu. Yẹbedua ono bụkpokwa onye dụ mu l'obu shingushingu kpọ. 13 Mu shikwa rịa lẹ mu a-ha iya gẹ mu l'iya nọdu l'ẹka-a k'ọphu ọo-nọdu emeru mu iphe, i gege anọdu emeru mu lẹ mkpọro-a, mu nọ; opfu lẹ mu ezi ozi-ọma Chileke-a. 14 Obenu l'ọ tọ dụdu iphe, mu eme l'ẹbe abụ lẹ mu pfuadaru ngu iya; g'ọ tọ dụ g'ọ bụ l'e guderu ngu egude ị nọdu eme iya. G'ọ bụchiaru iphe, ị tụru obu ngu onyo eme.
15 Mu -jeshia epfupfu; mu asụ l'ọ gbẹ dụ g'agbafụ, ọ gbafụru l'ibe ngu kẹ nwa teke ono bụ gẹ gụ l'iya emechaa buwarurọ jasụ. 16 A makwarụ-a l'ọ bụ ohu; ọle ọ tọ buziẹkwa ohu nta-a; ọ kaakwa ohu mma. Nta-a bẹ ọ bụwaa nwanna anyi, anyi yeru obu; kelekele kẹ mbẹdua. Gụbedua l'a-kakwa iya nụ eye obu; eshinu ọ bụ ohu ngu; bya abụkwarupho onye yẹe Nnajịuphu tụgbawaru bụru nanụ.
17 Mbụ-a; ọ -bụrupho l'ị gụru mu-a l'onye gụ l'iya tụkoru ejeru Kéreshi ozi; nata iya ọkpobe anata g'i gege anata mu ọme ọo mu byaru. 18 Ọ -bụru l'o nweru iphe, dụ ẹji, o meru ngu; ọ -bụ l'o nweru ụgwo, o ji ngu; tụko iya bo mu. 19 Ọo mbẹdua l'a-pfụ ngu iphe ọbu, o ji ngu ụgwo iya ọbu. Ọ kwa mbẹdua, bụ Pọlu bẹ gude ẹka mu dee iphe-a l'ẹkwo. Mu te ejekwaru ngu rọ epfuru l'ị bụ onye ụgwo mu; mbụ l'i ji mu ụgwo ndzụ ngu l'ophu. 20 Sụ-a; nwanna mu; iphe, mu epfu opfu iya; jiko bụ g'i yeru mu ẹka-o; eshinu anyi tụkoru bụru ndu kweru kẹ Nnajịuphu; g'i meerọ g'obu guzeta mu; eshinu anyi lẹ Kéreshi tụkoru tụgba bụru nanụ.
21 Iphe, mu gude mu nọdu ederu ngu ẹkwo-ozi-a bụkwa lẹ mu maru l'ii-meru mu-a iphe, mu sụru g'i mee; mbụ mee ya meru etsutsu iya ye iya. 22 Ọzo, mu e-pfufu-a bụ g'ị kwakọberu mu ẹka mu a-nọdu mẹ mu -bya. Lẹ mu arịkwa lẹ Chileke e-mekwarụ-a unu iphe ono, unu shihawaa pfutaru iya opfu iya ono; oo-mekwaa gẹ mu bya k'ọphu anyi l'unu a-hụma.
Ekele, Pọlu gude akpọ-chi ozi-a ishi
23 Epafurasu l'ekelekwa ngu rọ-o. Mu l'iya bẹ tụkokwaru nọdu mkpọro l'ẹka-a l'opfu ẹhu Kéreshi Jizọsu. 24 Ẹphe nọdu ekelekwa ngu phọ; mbụ Maku yẹe Arisutakọsu mẹ Dimasu mẹ Luku. Ndu ono bẹ mu l'ẹphe tụkoru nọdu l'ẹka-a ejeru Chileke ozi.
25 Gẹ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi mejeru unu eze-iphe-ọma. Nokwa g'ọ dụ.