Ẹkwo
Azáya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ ọphulenya iphe, e-me l'alị ndu Jiuda yẹe mkpụkpu Jierúsalẹmu. Onye phụru iya nụ bụ Azáya nwa Emọzu. Teke ọ phụru iya bụ teke ndu-a bụ eze ndu Jiuda, bụ iya bụ Uzáya; Jiótamu; Éhazu; yẹe Hezekáya.
Chileke abarụ ndibe iya mba
Gụbe igwe; nụmakwa! Gẹ gụbe alị ngabẹkwa nchị; kẹle Chipfu pfuakwaru opfu. Ọ sụru-a: “Mu hewaru ụnwegirima mu; mee phẹ metsee; tẹme ẹphe gbẹ bya ekwefụru mu ike. Eswi makwarụ onye nwe iya nụ. Nkapfụ-ịgara bya amaru iphe, onye nwe iya nụ eyejeru iya nri; obenu lẹ ndu Ízurẹlu ta adụdu ọphu ẹphe maru; mbụ lẹ ndu ono, bụ ndibe mu ono bẹ iphe edoduru ẹnya.”
Oowaa! Unubẹ ọha iphe-ẹji-a! Unubẹ ndu ẹjo-iphe jiru ẹhu-a! Eri ndu ẹjo-ememe-a! Ụnwegirima ụrwuali-a! Ndu-a gwọbewaru Chipfu. Ẹphe ta agụbeeduru Onye nsọ kẹ ndu Ízurẹlu iphe; ẹphe woru azụ ghaaru iya. ?Dẹnu g'o gude e je a-nụ unu aphụ ọzo? ?Bụ gụnu meru g'o gude unu kwẹe ẹka l'ekwefuru Chileke ike? Ishi bụkotawa unu ọ́nyá ọ́nyá; tẹme meji nọdu ebuhuwaa unu ebuhu. E -shikpọo l'ichirupfu-ọkpa unu jasụ l'echi ishi unu ta adụedu ẹka iphe te emedu unu. Iphe, dụkota iya nụ bụ igbiri-ẹchachi; mẹkpoo ọ́nyá; mẹkpoo ẹka alwa unu mee tọritori, adụdu ọphu a sarụ asasa; ọphu ọ dụdu ọphu e kechiru ekechi; ọphu ọ dụdu ọphu e meberu ọbvu.
Alị unu bụwaa ochobu. Mkpụkpu unu bụru iphe, ọku tsufugbaaru. Opfu, unu kọru bẹ ndu ọhozo nọ l'iphu unu eripya. Ọ dabyiru karaphongu g'ẹka ndu ọhozo lwụru. E woru ada Zayọnu ono tọgbo okorobo gẹ nwa m̀kpù, a tụru dobe l'opfu-vayịnu; gẹ nwụlo-ẹgu, a kpụru l'ẹgu akpụru-eli; gẹ mkpụkpu, ndu ọhogu iya nọ-pheru mgburugburu. Ọ -tọ bụ lẹ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike harụ haphodoru anyi nwandu ọphu phọduru nụ; mẹ anyi adụepho gẹ mkpụkpu Sọdomu; mbụ-a; anyi gege adụepho gẹ mkpụkpu Gọmóra.
10 Unu nụmakwa Opfu Chipfu; unubẹ ndu-ishi ndu Sọdomu! Unu ngabẹkwa nchị nụma ekemu, Chileke anyi tụru; unubẹ ndu Gọmóra! 11 Ọ sụru-a: “Ọ tọ dụedu iphe, mu gụberu ikpoto ngwẹja, unu anọduje egwe anụ mu. Ebili ono, unu akpọje ọku nụ mu ono; yẹe ẹba-anụ unu ndu ọphu kachaa ree; jiakwaru mu ẹpho jigharu mu iya ẹka. Mee eswi; yẹe kẹ nwatụru; yẹe k'eghu te emejeẹkwa g'iphu tụsahu mu. 12 G'unu abyajẹ l'iphu mu; ?bụ onye asụje unu g'unu bya; mbụ g'unu byaru mu azọtoshiru ọma-unuphu? 13 Unu ta abyajẹhekwa mu anụ iphe, adụdu iphe, ọ bụ! Ụ̀nwù-isẹnsu, unu akpọje ọku nụ mu tụkoakwaru bụru mu ahụma ahụma. Ọbo Ọnwa-ọ̀phúú; mẹ ọbo eswe-atụta-unme; mẹkpoo ekukọbe, unu ekukọbeje onwunu g'ọ ha; dụkotakwa mu ashị. Ọ bụepho l'ọ tọ dụedu ẹjo ndzukọ unu ọphu adụadaa mu ashị. 14 Ọbo-ọnwa-ọ̀phúú, unu anọduje abọ; mẹkpoo ọbo-iphe unu ọzokpo, bụ ndu ọphu geru egeru dụkotakwa mu ashị. Ẹphe tụkowaru anyị mu ẹrwa. Mu tanyawaru iya nshi; ike bvụwa mu.
15 “G'unu achị-lije ẹka epfu anụ mu-a bẹ mu ewofujekwa ẹnya l'ẹka ono. Unu -pfuru nụ mu nta pfua imo; mu ta angadu nchị; kẹle ọchi nọ unu l'ẹka. 16 Unu jenụ asachaa onwunu; mee onwunu g'unu gbuchafụ! Unu wofunu ẹjo-ememe ono, unu eme ono l'iphu mu! Unu hanaa eme ẹjo-iphe! 17 Unu nwụnaa eme iphe, dụ ree! Unu chọnaa ikpe, pfụru nhamụnha! Unu ahụ̀a ndu eme ndu ọzo ewere ahụ̀hù! Unu gbajẹnuru nwogbee, enwedu nna ọdzori! Unu agbachitajeru nwanyị, ji iya anọedu ndzụ!”
18 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Unu byanụ g'anyi chịa ìdzù; g'ìdzù anyi tụko wụa nanụ! iphe-ẹji unu -dụchakpoonu ẹji eke uswe-uswe bẹ oo-mechaa chaahaa pemu pemu g'aka-mini-sunoo. Teke ọ bụ l'ooke gbogbogbo g'uswe bẹ oo-mechaa chaahaa phuuphuu g'oghu ọchaa. 19 Ọ -bụru l'oohe unu ihee; tẹme unu nọdu emeje iphe, a sụru g'unu mee bẹ unu e-rikwa iphe, kachaa ree, shi l'alị-a. 20 Obenu teke unu jịkaru bya ekwefu ike bụkwa ogu-echi bẹ a-sụjashi unu. Nokwa iphe, shi Chipfu l'ọnu bụ ono.”
Jierúsalẹmu bụ mkpụkpu, eme iphe-ẹji
21 Lewarọ gẹ mkpụkpu ono, e shi gude ẹka ono byaru bya abụru ovuọba! Mbụ mkpụkpu, dụru teke bụepho ikpe, pfụru ọto bẹ e shi anọduje iya ekpe; mkpụkpu, apfụbekoto shi buru eburu l'ime. Nta-a bẹ ọ bụwaa ndu egbu nemadzụ bu iya. 22 Mkpọla-ọchaa, i shi nweru bụwaa nshị-mkpọla. Ẹguru mẹe ngu ono bụwaru iphe, e gude mini gwanyịshia. 23 Ndu-ishi l'ime ngu bụkotawa ndu kwefuru Chipfu ike; bya abụru ndu ẹphe lẹ ndu-oshi gba l'ọgbo. G'ẹphe ha yeru ẹnya l'eri ụphalazu. Tẹme ọ bụerupho g'a nụ phẹ; l'adụje phẹ ree. Onye enweẹdu nna bẹ ẹphe ta agbajẹduru ọdzori; ọphu ẹphe angajẹdu nchị l'opfu ẹhu nwanyị, ji iya anọedu.
24 Noo g'o gude Nnajịuphu; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike; mbụ Ọkalibe kẹ Ízurẹlu pfua sụ: “Ịhee; gẹ mu bya emee ndu mu l'ẹphe dụ l'ụkukanyi iphe; gude dụa onwomu obu. Gẹ mu bya egude ndu ọhogu mu gwata ụgwo iphe l'onwomu. 25 Gẹ mu bya adaa unu ẹka kẹ njọ. Gẹ mu bya ahụchafuchaa nshị-mkpọla ono, a gwakọberu unu ono rengurengu; bya atụko ẹrwu, dụ unu l'ẹhu rwushia. 26 Mu e-dophuchaa ndu-ikpe unu azụ g'ẹphe dụ g'ẹphe shi dụ teke ndiche. Mu emee ndu akpọ-zijeru unu ụzo g'ẹphe dụ g'ẹphe shi dụ lẹ mbụ. E -mechaa l'aawata unu eku mkpụkpu, pfụberekoto; mkpụkpu, e gude ẹka.”
27 Mkpụkpu ono, nọ l'eli úbvú Zayọnu ono bẹ ee-gude ikpe, pfụru ọto gbafụta. L'e gude apfụbekoto gbafụta ndu izimanụ lwarụ azụ lẹ mkpụkpu ono. 28 Obenu lẹ ndu kwefuru Chipfu ike; mẹ ndu iphe-ẹji bẹ aa-tụko tsupyashịa. Tẹme iphe, bụkpoo ndu gwọberu Chipfu abụkotaru ọla-l'iswi.
29 Achị ono, aasọgbaa nsọ ono e-mechaa mee unu iphe-iphere; g'ọ bụ iya bẹ unu yeru ẹnya-a; mbụ lẹ mgbabu ngwẹja ono, unu họtaru ono e-mechaa tụ unu ẹberebete; 30 kẹle unu e-mechakwaa dụ g'achị, larụ ẹkwo; mbụ g'opfu, a kọru l'ẹka mini adụdu. 31 Ndu shihuru ike e-mechaa dụ g'ẹphuuruu. Ozi, ẹphe jeru abụkotaru ẹkoroku; kẹle ẹphenebo a-tụko kekọta ọku; ọphu ọ dụdu onye sụru agbanyị ọku obu.