Ẹkwo
Jiowẹlu
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ ozi, Chipfu ziru Jiowẹlu, bụ nwa Petuwẹlu.
Igube, byaru mkpu-danyi-ọku
Unu nụmakwa iphe-a;
unubẹ ndu bụ ọgerenya!
Unu ngabẹkwa nchị; iphe,
bụkpoo ndu bu l'alị-a
l'ophu!
Iphe, dụ ẹgube-a;
?o mejekpọoru eshinu
unu shi nọduta ndzụ?
Tọo ?o mejeru lẹ teke kẹ nna
unu oche phẹ?
Unu pfukwaaru iya
ụnwegirima unu!
G'ụnwu unu pfukwaru iya
phọ ụnwu nkephẹ.
Ụnwu nkephẹ epfuaru iya
ọgbo ọphu abya nụ.
L'iphe, otsu-gbiigbiigbi
igube tarụ taphodo
bẹ oke-igube wụbataru
bya ataa.
Ọphu oke-igube tarụ
taphodo bẹ
ụnwu ọgbolanu igube
wụbataru bya ataa.
Ọphu ụnwu ọgbolanu igube
taphodoru
bẹ mgbagbaramatsụ byaru
bya atachafụ.
Unu tehu etehu;
unubẹ ndu angụnukaje
mẹe.
Unu wata ara ẹkwa!
Unu chia mkpu;
unubẹ ndu angụje mẹe
ngụgharu iya ẹka!
Unu kpọo mkpu mẹe
ọ̀phúú ono;
kele a nyịchatawaru
iya unu l'ọnu!
Ọ dụru ọha, byaru bya
eripyabẹ alị mu-a.
Ndu ono bẹ ọkpehu dụ shii;
tẹme ọphu aagụtadu
phẹ l'ọgu.
Eze, dụ phẹ l'ọnu dụ gẹ
k'oduma;
mbụ l'ọ dụ g'ẹpyii,
nọ l'ọnu ne oduma.
Ọ tapyashịchawaru vayịnu mu;
bya emee oshi figu mu;
ọ bụkotaru ọla-l'iswi.
Ọ swachacharu iya ụgbo
woru iya tọgbo.
Ẹkali iya nọdu achagbaa
ụcha.
Unu gụa aphụ gẹ nwamgbọko,
yẹe nwoke teke akwaswee,
yeru uwe-aphụ,
agụ aphụ kẹ ọnwu
gburu nwoke eje
iya alụlu.
Ngwẹja-nri; waa ngwẹja-mẹe
chịhuwaru l'ụlo Chipfu.
Ndu bụ uke nọ l'aphụ;
mbụ ndu ono,
ejeru Chipfu ozi ono.
10 Opfu, a kọru akọko bẹ bụwaa
ọla-l'iswi.
Alị kpọhu nkụ; ereshi,
a kụru iya mebyishihu.
Mẹe ọ̀phúú tashịhu; tẹme manụ
nọdu atahụwa atahụ.
11 “G'iphere gudekwa unubẹ
ndu akọ opfu!
Unu rashịa ẹkwa ike;
unubẹ ndu akọ
opfu-vayịnu!
Unu gụa aphụ witi unu;
yẹe balị unu; kẹle iphe,
a kụru l'opfu bẹ e
mebyishiwaru.
12 Ome vayịnu kpọshihuwaru nkụ;
tẹme oshi figu
nwụkotawaa lwaa.
Oshi itorokuma; yẹe mpfụ;
waa oshi ụdara;
mẹwaro iphe,
bụkpoo oshi,
nọkota l'ẹgu l'ophu
kpọhukotawaru nkụ;
kẹle iphe, emeje g'ẹhu
tsọo ụnwu-eliphe
ụtso chịhuwaru.”
Oku izimanụ alwa azụ
13 Unu yekwaa uwe-aphụ wata
agụ aphụ;
unubẹ ndu bụ uke!
Unu watakwa echi mkpu;
unubẹ ndu ono,
anọduje eje ozi
l'ọru-ngwẹja ono!
Unubẹ ndu ono, nọ l'iphu
Chileke mu eje ozi
ono;
unu byakwa eyee
uwe-aphụ
nọkota ẹnyashi l'ophu;
kẹle ngwẹja-nri yẹe
ngwẹja-mẹe bẹ e
buchiwaru
l'ụlo Chileke unu.
14 Unu raa ya arara g'a swịaru
Chileke ẹgu!
Unu tụa ndzukọ, a-dụru
Chileke iche!
Unu kua ndu bụ ọgerenya
ndzukọ; mẹkpoo iphe,
bụ ndu bu l'alị-a l'ophu;
g'ẹphe dzukọ l'ụlo Chipfu,
bụ Chileke unu raku
Chipfu ono l'ẹkwa.
15 Ha-o! Ẹgube mbọku ono;
kẹle eswe Chipfu dụkwaa
ntse.
Ọo-bụru eswe,
Ọkalibe-kangokọtaru-nụ
e-mebyishi iphemiphe.
16 “?Tọbudu l'iphu anyi gẹdegede
bẹ e meru; nri chịhu;
bya emee;
ẹhu-ụtso yẹe ete ẹswa
bvụkwapho l'ụlo
Chileke anyi?
17 Akpụru iphe, a kụru akụku
gbapyashịhuchawaru
l'ime igbo, a kụru iya.
Iphe, bụkota ụlo,
aakụbeje nri
dabyikọtaru iphoro.
Ọba ereshi tụko dakashịhu;
kẹle ereshi ọbu l'onwiya
mebyishihuru l'ẹgu.
18 Lewarọ g'anụ-ụlo atsụgbaa ude!
Eswi bẹ ọ tụgbaru ẹberebete;
kẹle ẹphe te enwedu nri,
ẹphe a-ta;
mbụ l'atụru tụkoru eje
iphe-ẹhuka.
19 Ọ kwa gụbe Chipfu bẹ mu
araku;
kẹle ọku tsuakwaru ẹka
iphe-edobe atajẹ nri,
dụ l'echiẹgu;
mbụ l'iphe, bụ oshi,
dụ l'ẹgbudu nwukọtawaru
phuruphuru nwufu
l'ọku;
20 anụ-ẹgbudu nọdu atụchaa
hẹehee agba achọ ngu.
Nggele nggele bẹ mini
tashịhuwaru.
Tẹme ọku tsufuwaa ẹka
iphe-edobe atajẹ nri,
dụ l'echiẹgu.”