2
Réhabu; yẹe ndu ngge
Noo ya; Jioshuwa nwa Nunu bya agbẹ lẹ Shitimu zia ndu ngge labọ lẹ mpya. Sụ phẹ: “Unu je agbaphee alị ono; kelekelekpọ kẹ mkpụkpu Jieriko.” Tọbudu iya bụ; ẹphe tụgbua bya eje abahụ l'ụlo ibe nwanyị ovuọba, aza Réhabu je anọdu.
Ama bya agbaarụ eze ndu Jieriko sụ l'o nwekwarụ ndu Ízurẹlu batarụ lẹ mkpụkpu-a l'ụzenyashi-a; bya anwụ ngge l'alị-a. Eze ndu Jieriko bya ezia ozi sụ g'e je asụ Réhabu g'o je achịfuta unwoke ono, bataru ibe iya ono; noo kẹle ẹphe byaru anwụ ngge l'alị-a l'ophu.
Obenu l'e jeshiaru; nwanyị ono dutawa unwoke labọ ono je ewoha. Ọ sụ phẹ: “Unwoke ono byakwaru-a; ọle mu ta amakwa ẹka ẹphe shi bya. O be l'ụzenyashi; g'o rwuwaru mgboru teke aabya agụ-chi ọguzo mkpụkpu; ẹphe tụgbua. Ọphu mu amaẹkwa ibe iya ọphu ẹphe shiru. Ọ -bụru l'unu tụgburu nta-a gbakwasẹru ụzo bẹ unu a-gbapfukwa phẹ-a l'ụzo.” (Ama l'o dutaru phẹ je ewohaa lẹ mkpula oghu ọchaa, a sụsagbaaru l'eli ụlo ono.) Unwoke ono gbakwasẹru ụzo, eeshije je adaa ẹnyimu Jiọ́danu; jeshia achọ ndu ngge ono. Ẹphe lụfuepho azụ mkpụkpu; e woru ọguzo mkpụkpu ono gụ-chia.
Ndu ngge ono bya l'ala l'ụlo; nwanyị ono byapfuta phẹ l'eli ụlo ono; bya asụ phẹ: “Mu mawaru lẹ Chipfu nụwaru unu alị-a. Akpabiri unu gudewaru anyi g'anyi hakọta. Ndu bukọta l'alị-a bẹ anmakọta rwuurwu l'ẹka ẹphe atsụ unu ebvu. 10 Anyi nụmawaru gẹ Chipfu gude meeru unu gbororo l'echi Eze-ẹnyimu Uswe-uswe lẹ teke unu shi l'alị ndu Ijiputu wụfuta; wafụa g'unu woru eze ndu Amọru ụmadzu labọ ono, bụ Sihọnu; waa Ọgu mee umerekete l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu. 11 Anyi nụmachaa nno; meji tọfu anyi; ike bvụkwapho anyi l'opfu ẹhu unu; noo kẹle anyi maru lẹ Chipfu, bụ Chileke unu bụ Chileke k'imigwe; waa k'eliphe. 12 Nta-a bụkwa g'unu gude ẹpha Chipfu riaru mu nte l'unu e-meru mu lẹ ndibe mu iphe-ọma; eshinu mbẹdua mekwarụpho unu iphe-ọma. Unu anụ mu iphe-ọhubama iya; 13 l'unu a-dzọ nna mu ndzụ; waa ne mu; waa unwune mu nwoke; waa unwune mu kẹ nwanyị; mẹkpoo ndibe anyi l'ophu; mbụ l'unu a-dzọta anyi g'anyi ta anwụhu.”
14 Ẹphe sụ iya: “Anyi e-gude kẹle ị dzọru anyi ndzụ; dzọo ndzụ nkengu. Ọ -bụru l'o to nwedu onye i pfuru iphe, anyi byaru ememe-a; bẹ Chipfu -nụepho anyi alị ono bẹ anyi e-doberu ngu ire-lanụ meeru gụ lẹ ndibe ngu iphe-ọma.”
15 Ọ bya epyofu eri lẹ windo; ẹphe gude iya ẹka lụfu azụ iya ọphuu; noo kẹle o bu l'ụlo, a kpụru l'eli igbulọ, e gude kpụ-phee mkpụkpu ono mgburugburu. 16 Ọ sụ phẹ: “Unu tụgbukwaa je ewohaa onwunu l'úbvú gẹ ndu ono, achọ unu ono ta ahụma unu. Unu wohaa onwunu l'ẹka ono ujiku ẹto gẹ ndu ono lwaphutaada azụ; tẹme unu atụgbuwaro jeshia iphe, unu eje.”
17 Unwoke ono sụ iya; “Nte-a, i meru anyi ria tee gudekwa anyi; 18 gbahaa l'anyi byatashịaru; i lipfube eri-a, dụ uswe-uswe-a, i gude yeru anyi ẹka; anyi nyifu-a lẹ windo, anyi pyoru ono. Tẹme i duta nna ngu; yẹe ne ngu; waa unwune ngu; mẹkpoo ndibe ngu l'ophu dobe l'ụlo ngu. 19 Onye tụgburu lụfu gbororo; iphe me iya; bẹ bụkwa iya paa ishi ọchi onwiya; ọ to bụkwa anyịbedua. Ọo ndu ọphu nọ l'ime ụlo ngu gẹdegede bẹ anyịbedua paa ishi ọchi phẹ m'ọ dụru onye denyiru phẹ ẹka. 20 Ọle ọ -bụkwanuru l'ị tụgburu je epfukashịa iphe, anyi byaru ememe-a; bẹ nte ono, ị sụru g'anyi riaru ngu ono tee gudeẹkwa anyi.”
21 Ọ sụ: “Ee! Mu kwetarụ!” G'ọ dụ g'unu pfuru; o dufu phẹ; ẹphe tụgbua. O wota eri uswe-uswe ono lipfube lẹ windo ono.
22 Ẹphe tụgbua je ewohaa onwophẹ l'úbvú ujiku ẹto; gbiriri jasụ ndu achị phẹ nụ chọkota phẹ l'ụzo ono; ọphu ẹphe ahụmaduru phẹ; ẹphe laphu azụ. 23 Noo ya; unwoke labọ ono bya afụta; ọ bụru phẹ alala. Ẹphe bya akpọ-zeta l'ọkpa úbvú ono; bya adaa ẹnyimu lapfushia Jioshuwa nwa Nunu. Ẹphe je akọkotaru iya iphe, nwụkotaru phẹ nụ. 24 Ẹphe sụ Jioshuwa: “Alị ono g'ọ ha bẹ Chipfu woakwaru ye anyi l'ẹka. G'ẹphe ha tụkoepho aphụ kẹ kpaakpaakpaa l'ẹka ndzụ anyi agụ phẹ.”