Ẹkwo
JIOSHUWA
1
Chipfu ezi Jioshuwa ozi
Tọbudu iya bụ; onye-ozi Chipfu, bụ Mósisu nwụhuchaepho; Chipfu sụ Jioshuwa nwa Nunu, bụ onye shi anọduje eyeru Mósisu ẹka: “Onye-ozi mu, bụ Mósisu bẹ nwụhuwaru nụ. Nta-a bụkwa g'ị gbẹshi; g'unu lẹ ndu Ízurẹlu l'ophu je adaa ẹnyimu Jiọ́danu-a bahụ l'alị ono, mu abya phẹ anụnu ono. Iphe, bụkpoo ẹka unu zọru ọkpa bẹ mu a-nụkota unu, bụ iya bụ gẹ mu pfuru iya Mósisu. Alị unu a-gbẹ l'echiẹgu nọdu jasụ l'úbvú úbvú Lébanọnu l'ẹka ono. L'ọ gbẹkwapho l'oke-ẹnyimu Yufurétisu nọdu je akpaa l'oke eze-ẹnyimu, nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba. Alị ndu Hetu l'ophu ayịkwaru iya phọ. Ọ tọ dụkpodaa onye byaru adụ ike pfuchia ngu ụzo gbiriri jasụ teke ịi-nọ-beru. Ọo ẹgube ono, mu shi swiru Mósisu ono bụ gẹ mu e-swikwaru ngu phọ; ọphu mu abyadụ aha ngu nwẹkinyi ngu; tẹme ọphu mu agwọbekwa ngu.
“G'obu shihu ngu ike; gẹ ndzụ ba agụkwa ngu; noo kẹle ọo gụbedua bẹ e-duru ndu-a je g'ẹphe je anata alị ono, mu riru nna phẹ oche angụ lẹ mu a-nụ phẹ ono. Ọo ẹpho g'obu shihukwa ngu ike; gẹ ndzụ ba agụkwa ngu agụgu ophu. Ọo g'ị kwabẹ ẹnya dobekọta ekemu ono, onye-ozi mu, bụ Mósisu nụru ngu ono. Ta agbakụtakwaru iya azụ; ọphu i yekwarụ iya ẹka lanụ. Ọo ya bụ g'ụpete agbajẹru ngu l'ẹkameka i jekpọru. Ta ahakwa ẹkwo ekemu ono g'ọ gbatehu ngu l'ọnu. Rịje iya l'ọriri eswe l'ẹnyashi; ọo ya bụ l'i-leta ẹnya mekọtaje iphemiphe, e deru l'ime iya. Ọo ya bụ; g'ẹso etsoje ngu l'iphemiphe, iimekpọo ememe; ụpete agbakwaaru ngu phọ. ?Tọ bụnaa mbẹdua sụru g'obu shihu ngu ike? Gẹ ndzụ ba agụshi ngu; ọphu meji atọfukwa ngu. G'ọ tọ dụkwa teke ịi-la azụ azụ. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke ngu bẹ e-swiru ngu nụ l'ẹkameka iijekpọ.”
10 Jioshuwa bya ezia ndu-ishi ndu Ízurẹlu sụ: 11 “Unu jedzuru ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa phẹ je epfuaru phẹ g'ẹphe kwakọbe nri eriri phẹ ree; kẹle o ghuduru ujiku ẹto; unu adaa ẹnyimu Jiọ́danu je anata alị ono, Chipfu bụ Chileke unu a-nụ unu; g'ọ bụru k'unu ono.”
12 O be l'ọkpa-ipfu Rúbẹnu; waa ọkpa-ipfu Gadu; waa ụnwunna ọkpa-ipfu Manásẹ, e keru ẹbo; Jioshuwa sụ phẹ: 13 “Unu nyatakwa ekemu, onye-ozi Chipfu, bụ Mósisu tụru nụ unu g'unu meje! Chipfu, bụ Chileke unu abya eme g'unu tụta unme; woru alị-a nụ unu g'ọ bụru k'unu. 14 Ọo ya bụ l'unyomu unu; waa ụnwegirima unu; mẹ iphe-edobe unu bẹ a-nọdu l'alị phọ, Mósisu nụru unu l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu phọ. Obenu lẹ ndu alwụru unu ọgu bẹ e-vuru ụnwunna unu-a ụzo dafụ azụ iya ọphuu; je eyeru ụnwunna unu ẹka; 15 gbiriri jasụ teke Chipfu e-me g'ẹphe tụta unme; g'o meru unubẹdua; bya emee; ẹphe anata alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-nụ phẹ g'ọ bụru nkephẹ ono. Teke e mecharu; unu alaphuwarọ azụ je eburu l'alị k'ono, onye-ozi Chipfu, bụ Mósisu nụru g'ọ bụru k'unu l'azụ ẹnyimu Jiọ́danu azụ iya ọphuu; l'ụzo ẹnyanwu-awawa.”
16 Ẹphe sụ Jioshuwa: “Iphemiphe, ị sụru g'anyi mee bẹ anyi e-mekọtaje. Ẹka ị sụru g'anyi je be anyi e-je. 17 Ọo ẹgube ono, anyi ngabẹkotaru Mósisu nchị l'iphemiphe ono bụ g'anyi a-ngabẹjeru ngu iya. Ọle ọo ẹpho gẹ Chipfu, bụ Chileke ngu nọ-kube ngu; g'o shi nọ-kube Mósisu. 18 Onye jịkakporu l'o too medu opfu ngu; m'obeta ọ bụru gụnu bẹ i ziru iya bẹ ee-gbuje egbugbu. Ọle ọ bụekwapho g'obu shihu ngu ike; ọphu ndzụ agụkwa ngu!”