34
Anwụhu Mósisu
Noo ya; Mósisu gbẹ lẹ nsụda Mówabu nyihu úbvú Nebo, bụ iya bụ úbvú, kachaa l'eli l'ime úbvú úbvú Pisiga, nọ ghaaru mkpụkpu Jieriko iphu. Chipfu bya egoshikọta iya alị ono g'ọ ha; a -gbẹ l'alị Giladu jasụ l'alị ndu Danu; goshigbua ya alị ndu Nafụtali l'ophu; yẹe alị ndu Ifuremu; waa alị ndu Manásẹ; mẹkpoo alị ndu Jiuda l'ophu je akpaa l'eze-ẹnyimu ụzo ẹnyanwu-arịba; goshigbua ya echiẹgu ndọhali; mẹkpoo uswe iya ono l'ophu; eshikpọo lẹ nsụda kẹ mkpụkpu Jieriko, bụ iya bụ ndu Ọha-mpfụ; je akpaa lẹ mkpụkpu Zowa.
Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ iya: “Ọwaa bụ alị ono, mu riburu Ébirihamu; waa Áyizaku; waa Jiékọpu angụ lẹ mu a-nụ oshilọkpa phẹ ono. Mu hawaru ngu g'i gude ẹnya ngu hụma iya; ọle ị tịi bahụdu iya abahụ.” Ọo ya bụ; onye-ozi Chipfu ono, bụ Mósisu nwụhu l'ẹka ono l'alị ndu Mówabu; ẹgube Chipfu pfuru iya. O woru iya lia lẹ nsụda l'alị ndu Mówabu l'ẹka nọ ghaaru mkpụkpu Bẹtu-Peyọ iphu; ọle ọ tọ dụdu onye maru nhamụnha ẹka e liru iya jasụ ntanụ-a. Mósisu nọru ụkporo apha ishii; tẹme ọ nwụhu; ọle ọ tọ phụjeduru ragaraga; ọphu ọkpehu iya alwajẹduru alị. Ndu Ízurẹlu nọdu lẹ nsụda Mówabu ono kwaa ẹkwa Mósisu ụkporo abalị l'abalị iri. Ẹphe nọchaa nno; eswe mbọku, eegude akwa Mósisu bvụ.
Unme mmamiphe bya eji Jioshuwa nwa Nunu ẹhu; noo kẹle Mósisu byiberu iya ẹka l'ishi. Ndu Ízurẹlu nọdu emeje iphe, o pfuru; ẹphe shi nno mekọtaepho iphe ono, Chipfu tụru Mósisu ekemu iya ono. 10 Eshi teke ono ta adụkwa onye mpfuchiru, fụtajeru l'alị Ízurẹlu, dụ gẹ Mósisu; mbụ onye Chipfu maru iphu l'iphu. 11 Ọ tọ dụdu onye dụ g'ọo ya l'eme iphe-ọhumalenya; yẹe iphe, dụ biribiri, bụ ọphu Chipfu ziru iya; o je emeshia l'alị Ijiputu; mbụ meeru Fero; yẹe ndu-ozi iya; mẹ ndu alị iya l'ophu. 12 Ọphu ọ dụdu onye dụ gẹ Mósisu l'enweru oke agburẹhu; yẹe eme iphe, parụ ẹka bya adụ ebvu l'ẹnya, bụ ọphu ọ nọ l'iphu ndu Ízurẹlu l'ophu meshia.