33
Mósisu agọ ọnu-ọma anụ ọkpa-ipfu Ízurẹlu
Ọwaa bụ ọnu-ọma, onye kẹ Chileke, bụ Mósisu gọru nụ ụnwu Ízurẹlu tẹme ọ nwụhu. Ọ sụru:
“Chipfu shi l'úbvú úbvú Sayịnayi bya.
Mbụ-a; ọ gbẹ l'ụzo alị Siye nwuaru phẹ kẹ phoo gẹ nchi-abọhu.
Ọ gbẹ l'úbvú Paranu echiru phẹ kẹ swachaswacha;
chịru ụnubuku ndu dụ nsọ abya;
bya aparu ọku, enwu enwunwu l'ẹkutara.
Sụ-a; ndiphe bẹ o yeru obu;
mbụ l'iphe, bụ ndu dụ nsọ nọkota iya l'ẹka.
Ẹphe nọdu adajẹ kpurumu lẹ mgboru ọkpa iya; phozeta baarụ iya ẹja.
Ọ bụru iphe, o pfuru bẹ ẹphe emeje.
Mósisu tụru ekemu doberu anyi;
ọ bụru okiphe k'oshilọkpa Jiékọpu l'ophu.
Chipfu bụru eze ndu Jieshurunu
teke ono, ndu-ishi lẹ Ízurẹlu;
ẹphe l'ọkpa-ipfu ndu Ízurẹlu l'ẹhu l'ẹhu dzukoru ono.
Gẹ ndzụ bụkwaru k'ọkpa-ipfu Rúbẹnu!
G'ọ tọ chịhukwa; ọphu awa iya epehukwa!”
Ọwaa bụ iphe, o pfuru l'ẹhu ọkpa-ipfu Jiuda:
“Jiko Chipfu; nụmajekwa olu ndu Jiuda!
Dutakwa phẹ dupfuta ndu nkephẹ;
l'i mee g'ẹka shihuje phẹ ike l'ọgu!
Jiko yejenuru phẹ ẹka g'ẹphe lwụ-kpee ndu ọhogu phẹ!”
Ọkpa-ipfu Lívayi bẹ o pfuru nkephẹ; sụ:
“Gụbe Chipfu; menaa g'ọkpa-ipfu Lívayi tụjeru ngu ido,
bụ iya bụ tumimu yẹe urimu ngu; gudeje maru iphe, bụ obu ngu;
mbụ ndu ị hụru ama lẹ Masa;
tẹme gụ l'ẹphe see opfu l'agụga mini Meriba.
Ọo phẹ pfuru kẹ nna phẹ; yẹe kẹ ne phẹ;
sụ l'ẹphe ta akpadu phẹ ishi.
Ẹphe mịa ụnwu, ẹphe nwụru anwụnwu ẹnya;
mịkwaapho unwune phẹ ẹnya.
Obenu l'ẹphe letaru ẹnya mee opfu ngu;
bya eletakwaphọ ọgbandzu ngu ẹnya.
10 Ọ bụ phẹ e-zije ndibe Jiékọpu iphe, ị sụru g'e meje.
Ẹphe ezia ndu Ízurẹlu iphe, ị tụru l'ekemu.
Ọ bụru phẹ e-dobejeru ngu ụ̀nwù-isẹnsu;
bụru phẹ e-dobeje ngwẹja-akpọ-ọku l'ọru-ngwẹja ngu.
11 Jiko Chipfu; gọru ọnu-ọma ye l'akanya, oose!
Jiko g'ozi, o gude ẹka iya jee dụjekwa ngu ree!
Ndu ono, wụ-lihuru etso iya opfu ono;
mẹ ndu ono, kpọru iya ashị ono; nyakashinaa phẹ ọkpu-nka;
k'ọphu ẹphe ta adụbaedu ike egbeli ishi ọzo!”
12 Ọkpa-ipfu Benjiaminu bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“Onye Chipfu yeru obu l'a-nọdu nọ-kube iya; tụsaru ẹhu.
Ọ bụru Chipfu anọduje egbobuta iya eswe l'ẹnyashi.
Ọ bụru l'echi ọkpoma Chipfu bẹ ọo-nmakojeru.”
13 Ọkpa-ipfu Jiósẹfu bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“G'alị iya bụkwaru alị, Chipfu gọru ọnu-ọma nụ.
G'ọ kwajẹru phẹ ẹguru iji, shi l'imigwe;
l'ọ nwụru phẹ mini ime alị shọkoshoko.
14 G'ẹnyanwu mekwaa g'ẹguru akpụru-iphe, ọ kọberu l'alị mehuru iya!
G'iphe, e meberu l'alị byaru iya gbụkugbuku l'ọnwa l'ọnwa!
15 G'a nụkwa iya iphe, kachakpọo ree, shi l'úbvú úbvú ndiche ono;
yẹe ẹguru iphe, shigbaa lẹ nwa-obvù ojejoje onoya!
16 G'e gudekwa iphe, kachaa ree, jiru eliphe kebe iya l'ọma!
Gẹ Jiósẹfu tụbakwa onye ono l'ẹnya;
mbụ onye ono, nọ l'irwu nwoshi ono, enwu ọku ono!
G'iphemiphe-a bụkotakwaru kẹ Jiósẹfu;
onye bụ onye-ishi l'echilabọ unwune iya.
17 Ọ dụ akpabiri g'oke-eswi, vu ụzo l'ẹpho ne iya.
Mpu iya dụ gẹ k'atsụ.
Ọ bụru mpu iya ono bẹ oo-gude adụ-tsushi ọhamoha l'ophu;
mbụ je akpaa lẹ ndu bu l'ẹka igwe beru alị beru.
Nokwaphọ g'ụnubuku oshilọkpa Ifuremu dụ;
bya abụkwarupho nno bụ g'agụta agụta oshilọkpa Manásẹ dụ.”
18 Ọkpa-ipfu Zebulọnu bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“G'ẹhu tsọje ngu ụtso; Zebulọnu; teke ịilufu alụfu.
G'ẹhu tsọkwa ngu phọ; Isaka; mẹ ị nọdu l'ibe ngu.
19 Ẹphe e-ku ndiphe g'ẹphe dzukọo l'úbvú.
Ẹphe anọdu l'úbvú ono gwee ngwẹja l'ụzo, pfụru ọto.
Ọ bụru iphe-ọma, kụru l'eze-ẹnyimu;
waa ẹku, domigbaaru onwiya l'alị-evevee
bẹ ẹphe e-gude buru.”
20 Ọkpa-ipfu Gadu bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“G'ajaja bụru k'onye meru g'alị Gadu jaa àjàjà.
Ipfu Gadu tọkpoepho nwẹhu zẹ; kụpyabe ishi g'oduma.
Iphemiphe, ọ hụmaru bẹ oozijashịje ẹka; zijashịa ya ishi.
21 Ọ họtaru alị, kakọta ree doberu onwiya;
kẹle ọ bụ ẹka oke alị kẹ ndu-ishi ndu ojọgu nọ
bẹ ndu-ishi ndu Ízurẹlu edzukobeje;
mee iphe, pfụru ọto l'ẹnya Chipfu;
bya edobe iphe, ọ sụru g'e meje.”
22 Ọkpa-ipfu Danu bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“Danu bụkwa nwa oduma, shi lẹ Beshanu apfụ shọoshoo eje abya.”
23 Ọkpa-ipfu Nafụtali bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“Nafụtali bẹ tụbaakwaru Chipfu l'ẹnya.
Tẹme ọnu-ọma Chipfu bụkwarupho nkiya.
Oke alị iya bẹ shi l'ụzo eze-ẹnyimu Gálili; je akpaa l'ụzo ndọhali.”
24 Ọkpa-ipfu Asha bẹ o pfuru nkiya; sụ:
“G'ọnu-ọma ụnwu kẹ Asha kakọta k'ụnwegirima ọzo shii.
G'ọ tụbakwa unwune iya l'ẹnya.
G'ọkpa iya dekwaru ederu lẹ manụ.
25 G'iphe, ii-gudeje gụ-chia ọguzo ngu bụkwaru ígwè; yẹe onyirubvu.
Ike ngu; yẹe ujiku ole, ịi-nọ a-haẹrupho ẹnya nhamụnha.
26 Ọ tọ dụkwa onye dụ gẹ Chileke kẹ Jieshurunu;
onye aghajajẹ akpaminigwe ẹbo bya eyeru unu ẹka;
tẹme ọ nọdu adụje akpabiri l'ẹka ọogha l'urwukpu.
27 Ọ kwa Chiojejoje bụ onye ịi-nọduje l'ime iya eze ndzụ.
Ọ bụru oshi-ẹka ojejoje iya ono bẹ ọodeje ngu lẹ mkpula; kuta; heru eheru.
Ọ nọdu achịfuje ndu ọhogu ngu l'atatiphu ngu; sụ ngu:
‘Ngwa; tụko phẹ gbushia!’
28 Ọo ya bụ lẹ ndu Ízurẹlu e-buru; tụsaru ẹhu;
ọ tọ dụdu iphe, byaru eme phẹ nụ.
Mbụ l'eri Jiékọpu e-buru mbvulẹhu phẹ l'alị, ereshi yẹe mẹe dụ.
Tẹme igwe akwaaru phẹ iya iji.
29 Ẹhutso bẹ a gọru nụ unubẹ ndu Ízurẹlu.
?Bụ onye dụ g'unu; unubẹ ndu Chipfu dzọtaru?
Ọo yẹbedua bụ onye egbobutaje unu; bya abụru onye eyejeru unu ẹka.
Ọ bụkwarupho yẹbedua bụ ogu-echi, unu gude eku onwunu.
Ndu ọhogu unu e-gude ndzụ-agụgu byapfuta unu;
unu azọpyashia ẹka ẹphe agwajẹ iphe azọpyashi.”