32
Gụbe igwe; ngabẹru mu nchị
gẹ mu pfua opfu!
Gụbe alị; nụmakwa opfu,
shi mu l'ọnu!
G'iphe, mu ezi dzekwaa
gẹ mini.
G'opfu, shi mu l'ọnu
kwakwaa g'iji.
G'o dzekwaa gẹ mini,
alwa yẹgeyege l'irwu ẹswa;
mbụ g'o dzekwaa g'oke mini,
alwa wọowoowoo l'eli
irwu oshi.
Mu a-rakwa ẹpha Chipfu arara.
Unu janaa ẹpha Chileke anyi ono ajaja;
kẹle ọ parụ ẹka!
Ọ bụ iya bụ oke mkpuma ono!
Iphemiphe, oome nọdu adụebeje ree;
tẹme ụzo iya pfụkotaru nhamụnha.
Ọ bụ Chileke, apfụshije ike l'iphe,
o pfuru;
ọphu ọ dụdu iphe,
apfụduru-ọto, oomeje.
Ọ pfụberekoto; tẹme obu gụa
ya ìphóró.
Ẹphe watawarụ eme ẹjo umere,
rehuru erehu l'ẹka ọ nọ.
Mbụ lẹ ntụcha, dụ phẹ l'ẹhu
meakwaru; ọphu ẹphe
abụedu ụnwu iya.
Ẹphe bụru ọgbo,
menụkaru ẹjo-iphe;
mbụ ọgbo, ụzo phẹ gberu nggọ.
?Bụ ẹgube iphe-a bẹ unu gude
apfụ Chipfu ụgwo;
unubẹ ndu-a, bụ ndu eswe;
bya abụru ndu amadụ iphe-a?
?Tọbudu iya bụ nna unu;
bya abụru onye meru unu?
Mbụ-a; ?tọ bụdu iya meru unu
g'unu a-dụ; bya emee;
unu ngụru angụru?
Unu nyatakwa teke k'ichee!
Unu arịa ọriri nyata ọgbo,
ghatawaru nụ!
Unu jịa nna unu g'ẹphe
kọoru iya unu!
Unu ajịkwaa ya phọ ndu bụ
ọgerenya unu;
g'ẹphe kọkwaaru iya phọ unu!
Teke Ọkalibe-kakọta-shii
hẹru ọhamoha okiphe phẹ;
mbụ teke o kekashịru ụnwu-eliphe;
bẹ ọ tụ-bugbaaru ụnwu-eliphe oke
ẹka ẹphe e-jeberu l'ẹhu l'ẹhu;
g'ụnwu Ízurẹlu habe l'ọtu;
kẹle okiphe Chipfu bụ ndibe iya;
mbụ l'ọo ndu Jiékọpu bụ okiphe
ọphu ọ họtaru.
10 Ọo l'echiẹgu bẹ ọ chọru phẹ
chọta; mbụ l'ọo l'alị,
dabyiru mgbegere ẹka
aanụgbaa njọ ọ́rà;
bẹ ọ nọ-pheru phẹ mgburugburu;
eleta phẹ ẹnya.
Ọ nwụberu phẹ ẹnya
g'aanwụbejeru akpụru
ẹnya ojii-a.
11 Ọo ẹgube ono, ugo anọduje
ephephe ẹpfune iya;
erwuphe l'eli ụnwu iya-a;
mbụ ẹgube ono,
ọosashije ǹkù iya pakọo ụnwu iya;
mbụ parụ phẹ l'igburọnu ǹkù iya;
12 bụ gẹ Chipfu nwẹkinyi iya
duru phẹ;
ọphu ọ dụdu agwa ndu ọhozo,
yeru iya ẹka.
13 O doberu phẹ l'ẹka ha l'eli
lẹ mgboko;
g'ẹphe bụru ishi.
Ọ bụru akpụru-iphe,
mịru l'ẹgu bẹ ẹphe riru.
O mekwaaphọ; ẹphe ria manụ-ẹnwu,
shi lẹ mkpuma;
yẹe manụ, shi l'alị,
dụ epfu epfu.
14 Manụ ẹra-eswi;
yẹe mini-ẹra atụru;
waa nwatụru, tsụru ẹba; yẹe ebili;
waa iphe-edobe,
shi l'alị Beshanu; yẹe eghu;
waa ọkpobe witi
bẹ o gudekwaphọ zụ-jia phẹ ẹpho.
Tẹme ẹphe ngụkwaapho
mẹe uswe-uswe,
shi l'akpụru vayịnu.
15 Ọle Jieshurunu* 32:15 Iphe Jieshurunu bụ bẹ bụ ‘onye pfụberekoto’ bụ iya bụ l'ọo ndu Ízurẹlu bẹ eepfu ama ẹka. datachaẹrupho okporokpo; o kwefu ike.
Ọ daru okporokpo;
bya adụwa bọgili-bọgili.
Ọ tsụwaru onwiya ẹba;
tẹme ọ gbẹ teke ono
bya ajịka Chileke,
meru iya nụ.
Ọ bụru oke mkpuma ono,
dzọtaru iya nụ ono
bẹ o gude weaha
gbẹgele-gbẹgele.
16 Ẹphe shi nno kpata;
o koaharụ phẹ okophoo
k'agwa ndu ọhozo
ẹphe jetaru dobegba.
Ọ bụru ahụma ahụma ono,
ẹphe eme ono bẹ ẹphe gude mee;
ẹhu ghuahaa ya eghu.
17 Ẹphe watarụ egwe ngwẹja
nụ ọbvu, abụdu Chileke;
mbụ agwa, ẹphe amajẹduru;
agwa ọ̀phúú, bụa mgboru nta-a
bẹ ọ fụtaru; agwa, nna unu oche
phẹ atsụjeduru ebvu.
18 Ọ kwa oke mkpuma ono,
zụfutaru unu ono bẹ unu
gbakụtaru azụ;
mbụ l'ọo Chileke ono,
bụ onye nwụru unu ono bẹ
unu zọharu.
19 Tọbudu iya bụ;
Chipfu bya ahụma iphe ono,
ẹphe eme ono;
bya asọaha phẹ oyi;
noo kẹle ụnwu iya nwoke;
mẹ kẹ nwanyị bẹ kpatsuru iya
ẹhu-eghu.
20 Ọ sụ: “Mu e-wofu phẹ ẹnya;
gẹ mu hụmaeshikwa iphe,
ẹphe e-mechaa bụru.
Noo kẹle ẹphe bụ ọgbo,
ụzo phẹ gberu nggọ;
mbụ ụnwegirima,
ta apfụshijedu ike l'iphe,
ẹphe pfuru.
21 Ẹphe gude iphe, abụdu Chileke
eme gẹ mu wata eko okophoo;
gude ụnwu agwa,
bụchaa iphe-mmanụ akpatsu
mu ẹhu-eghu.
Mu e-gudekwanụ ọha,
abụdu ọkpobe ọha
meru okophoo ye phẹ l'ẹhu;
gude ọha, eme eswe kpatsu
phẹ ẹhu-eghu;
22 kẹle oke ẹhu-eghu mu bẹ gbanwuhuwaru ọku;
ọku ọbu jee eke gbiriri jasụ
l'o kerwua ime ime alị-maa.
Ọo-kekọta mgboko; yẹe iphe,
a kpatarụ dobe iya;
l'o woru ọku tụa l'ẹka úbvú futaru.
23 Mu a-tụpyabe phẹ iphe-ẹhuka.
Ọ bụru phẹ bẹ mu a-nọdu
awụ apfụ mu l'ẹhu.
24 Mu e-me g'ẹjo ọkpa-nri
byapfuta phẹ;
l'o mee g'ẹphe korofu ẹnya.
Mu emee; okpomọku
erebushi phẹ anụ;
ẹjo iphe-ememe,
atụko phẹ gbushia.
Mu e-me g'ẹjo anụ-ẹgbudu
gude ẹpyii-eze bya atajashịa phẹ;
ẹjo agwọ, awụ l'alị,
atagbushia phẹ l'ẹru.
25 Ogu-echi bẹ ee-gude egbu phẹ pyaapyaa l'etezi.
Ndzụ-agụgu anma phẹ ẹhu
godagoda l'ime ụlo.
Ụnwokorobya;
mẹ ụnwumgboko;
mẹ ụnwegirima nshịi;
mẹ ndu ẹwó befuru l'ishi
atụko bụru mkpurupyata.
26 Mu shi sụ lẹ mu achịkashi phẹ;
ẹphe edzuru ẹkameka;
bya emee g'a ta nyatabahẹ
phẹ l'eliphe.
27 Obenu l'ọo ẹjo opfu ndu ọhogu
phẹ bẹ mu ezeru;
mbụ; a -nọnyakwa;
ndu ọhogu phẹ pfua iphe,
abụdu ire-lanụ.
G'ẹphe ta anọnya wata epfu sụ:
‘L'ọ kwa ẹphebedua gude
ẹka phẹ lwụ-kpe phẹ;
l'ọ tọ bụebekwa Chipfu
meẹberu iphemiphe ono!’ ”
28 Sụ-a; ndu Ízurẹlu bụkwa ọha, egomunggo swehuru.
Ọ tọ dụkpodaa iphe,
edoje phẹ ẹnya mẹ nanụ.
29 Ọme l'ọ dụru mmamiphe,
dụ phẹ l'ẹhu;
mẹ iphe-a edokwa phẹ ẹnya.
Mbụ m'ẹphe amakwaru-a
g'o mechaa nwụaru phẹ
teke ikpazụ.
30 ?Dẹnu g'onye lanụ e-shi
chịa ụnu ụmadzu labọ
l'ụmadzu ụkporo iri ọso?
Mbụ-a; ?dẹnu g'ụmadzu labọ
e-shi chịa ụnu ụmadzu ise ọso
g'ẹphe gbala; gbahaa l'onye ono,
bụ Agbara-mkpuma phẹ ono
bẹ gbahawaru phẹ ẹka;
mbụ lẹ Chipfu mịwaru phẹ ẹnya?
31 Kẹle mkpuma nkephẹ ta adụdu gẹ Agbara-mkpuma k'anyi.
Ndu ọhogu anyi makwarụ-a l'ọo
g'ọ dụ bụ ono.
32 Vayịnu nkephẹ shi lẹ vayịnu
kẹ ndu Sọdomu.
Ọ bụru l'ẹgu ndu Gọmóra
bẹ akpụru vayịnu phẹ shi.
Akpụru vayịnu phẹ nọdu
egbu egbugbu.
Itoto iya nọdu atsọkota ilu.
33 Mẹe phẹ bụkwa obire ẹjo agwọ;
tẹme ọ bụru ẹjo ọnu-mini,
shi óghù l'ọnu.
34 “Mu woru iphemiphe ono
kwakọbe ree;
mbụ lẹ mu kwachiwaru iya l'ẹka
mu doberu ẹku,
mu nweru enweru.
35 Ọ kwa mbẹdua nwe emelata.
Ọo mbẹdua a-pfụ
phẹ ụgwo phẹ.
O -beẹpho teke ono bẹ ọkpa
e-chifu phẹ.
Mbụ lẹ mbọku, ẹphe a-bụru
mkpurupyata nọakwa ntse.
Ọla-l'iswi gudeakwa ọso achị
phẹ kpabẹ kpabẹ.”
36 Ọ kwa Chipfu a-harụ
ndibe iya enge.
Ọ bụru iya a-phụru
ndu-ozi iya obu-imemini;
mẹ ọ -hụmaepho l'ike
ta adụedu phẹ mẹ nanụ;
mbụ l'ọ tọ dụedu onye
ghuduru nụ: ohu mẹ amadụ.
37 Ọo-sụ phẹ:
“?Dẹnu agwa phẹ ọbu;
mbụ mkpuma phẹ ono,
ẹphe agbabajẹ je
anọdu eze ndzụ?
38 Mbụ agwa,
atajẹ ẹ̀bà anụ ngwẹja phẹ;
bya angụa mẹe ngwẹja phẹ ono.
G'ọ gbẹshinu bya eyeru
unu ẹka!
G'ọ gbobutanu unu!
39 Unu hụmakwa;
ọ kwa mbẹdua kpoloko
bụ Chileke!
Ọ tọ dụekwa Chileke ọzo, dụ nụ;
gbahaa mbẹdua.
Ọ kwa mbẹdua emeje g'a nwụhu;
tẹme mu nọdu emeje
g'a nọdu ndzụ.
Ọo mbẹdua emekajẹ iphe;
ọ bụru mu emeje g'e wekọrohu;
ọphu ọ dụdu onye adụ ike
anafụ mu onye mu guderu.
40 Mu paliru ẹka mu mabẹ
l'imigwe ria angụ sụ:
Ọo gẹ mu bụ onye a-nọ ndzụ
jasụ l'ojejoje-a bụ gẹ mu
epfu sụ:
41 Mu -baẹpho ogu-echi mu ono,
egbu nwịinwii ono ababa;
bya aparu iya l'ẹka;
gude kpeahaa ikpe;
bẹ mu e-melata ndu ọhogu mu;
mbụ pfụa ndu kpọru mu ashị ụgwo.
42 Mu e-me gẹ mee nemadzụ
ngụguchaa apfụ mu angụgu;
mbụ mee ndu e gburu egbugbu;
waa ndu a kpụru lẹ ndzụ.
Tẹme ogu-echi mu asụa
nemadzụ pyaapyaa;
gbushia ishi ndu bụ
ndu-ishi ndu ọhogu mu ono.”
43 Unu tee ẹswa;
unubẹ ọhamoha!
G'unu lẹ ndibe Chileke tee ẹswa!
Noo kẹle ọo-gwata ụgwo
ishi ọchi ụnwu iya.
Ndu ọhogu iya bẹ oo-melata
ụgwo iphe, ẹphe eme iya.
L'ọ pfụa ụgwo iphe-ẹji,
ndu nkiya meru l'alị iya.
44 Mósisu ẹphe lẹ Jioshuwa nwa Nunu swịru bata; bya agụkota ebvu ono; ndu Ízurẹlu l'ophu nụmakota.
45 Tọbudu iya bụ; Mósisu pfuchaẹrupho ndu Ízurẹlu iphemiphe ono; 46 bya asụkwa phẹ phọ: “Unu vukwaru opfu-a, mu rarụ unu arara ntanụ-a l'obu. Ọo ya bụ; g'unu ezia ụnwu unu g'ẹphe kwabẹ ẹnya mekọtaje iphemiphe, e deru l'ekemu-a. 47 G'opfu-a ta abụkwaru unu opfu, enwedu ishi; kẹle ọ kwa ẹka ono bẹ ndzụ unu nọ. Ọ bụru iphemiphe ono e-me g'unu karịberu nka l'alị ono, unu adagha ẹnyimu Jiọ́danu eje alwụta nworu ono.”
Eepfu lẹ Mósisu a-nwụhu
l'eli úbvú Nebo
48 Noo ya bụ; Chipfu bya epfuru yeru Mósisu l'eswe mbọku ono gẹdegede sụ: 49 “Nyihu úbvú-a, bụ úbvú úbvú Abarimu-a; mbụ úbvú Nebo, nọ l'alị Mówabu; bya anọdukwapho l'okotazụ mkpụkpu Jieriko; je ahụma alị Kénanu, bụ alị, mu abya anụ ndu Ízurẹlu g'ẹphe nworu. 50 Ọo l'eli úbvú ono, ii-nyihu ono bẹ ịi-nọdu nwụhu lapfu ndiche ngu phẹ; ẹgube ono, nwune ngu, bụ Erọnu nwụhuru l'úbvú Họru; lapfu ndiche iya phẹ ono. 51 Iphe, a-kpa iya nụ bụru l'unu nọ l'echilabọ ndu Ízurẹlu lẹ mini Meriba kẹ Kadẹshi, nọ l'echiẹgu Zinu kwefuru mu ike; mbụ l'ọo l'unu te emeduru g'a maru gẹ mu dụ-be nsọ l'echilabọ ndu Ízurẹlu. 52 Ọo ya meru iphe, bụ ụzenya bẹ ịi-gbẹ hụma alị ono; ọle ị tịi bahụdu l'alị ọbu, mu a-nụ ndibe mu, bụ ndu Ízurẹlu ono.”

*32:15 32:15 Iphe Jieshurunu bụ bẹ bụ ‘onye pfụberekoto’ bụ iya bụ l'ọo ndu Ízurẹlu bẹ eepfu ama ẹka.