31
Jioshuwa anọ-chi ẹnya Mósisu
Tọbudu iya bụ; Mósisu nọdu epfukpọekwapho opfu-a anụ ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha; sụ phẹ: “Nta-a bẹ mu kawaru nka nọwa ụkporo apha ishii; ọphu mu adụedu ike edu unu eje ejeje alwa alwalwa. Tẹme Chipfu sụakwa mu phọ gẹ mu ta adafụkwa azụ ẹnyimu Jiọ́danu azụ iya ọphuu. Ọ bụru Chipfu, bụ Chileke unu e-vuta ụzo; unu etso iya je adaa ẹnyimu ono. Ọ bụru iya a-tụko ọhamoha-a mebyishiaru unu; mee; unu alwụta alị phẹ nworu. Ọ bụru Jioshuwa e-vutaru unu ụzo; unu etso iya je adaa ẹnyimu ono, bụ iya bụ gẹ Chipfu pfuru iya. Chipfu emee phẹ ẹgube ono, o meru ndu eze ndu Amọru, bụ Sihọnu yẹe Ọgu; bụ ndu o mebyishiru; yẹe alị phẹ. Mbụ lẹ Chipfu e-woru phẹ ye unu l'ẹka; ọle g'unu mekọtakwa phẹ gẹ mu sụru g'unu mee phẹ. G'ọkpehu dụkwa unu; unu eshihu obu ike. Gẹ ndzụ ba agụkwa unu; ọphu unu atsụkwa phẹ ebvu. Noo kẹle ọo Chipfu, bụ Chileke unu l'onwiya bụ onye du unu eje. Ọ tọ byadu aha unu; ọphu o leswedu unu ẹnya.”
Mósisu bya ekua Jioshuwa; bya anọdu l'atatiphu ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha sụ iya: “G'ọkpehu dụkwa ngu; l'i shihu obu ike; kẹle ọ kwa ngu e-tsoru ndu-a bahụ l'alị ono, Chipfu riburu angụ l'ọo-nụ nna phẹ oche ono. Ọ bụru gụbedua l'e-me g'ẹphe lwụta iya nworu. Ọ bụru Chipfu l'onwiya e-vutakwanụru ngu ụzo; tẹme l'ọ nọdukwapho swiru ngu eswiru. Ọ tọ byadu aha ngu; ọphu o leswedu ngu ẹnya. Gẹ ndzụ ba agụkwa ngu; ọphu obu etekwa ngu etete!”
Agụ ekemu ono
Noo ya; Mósisu bya edee ekemu ono edede woru nụ ndu-uke, bụ phẹ bụ oshilọkpa Lívayi, bya abụru phẹ apajẹ okpoko ọgbandzu Chipfu; nụkwa iya phọ ndu bụ ọgerenya lẹ Ízurẹlu g'ẹphe ha. 10 Mósisu bya atụkwaru phẹ phọ ekemu sụ phẹ: “A -nọjechaepho apha ẹsaa; ọ bvụjeepho, bụ iya bụ l'apha akagbu ụgwo; mbụ teke ono, aabọje Ọbo-M̀kpù ono; 11 teke ndu Ízurẹlu wụfutakotaerupho l'iphu Chipfu, bụ Chileke phẹ l'ẹka ọo-họta dobe g'unu dzukọje; teke ẹphe dzukọerupho; unu agụa ekemu-a gẹ Ízurẹlu l'ophu nụmakota g'ẹphe ha. 12 Unu dzukọbe phẹ l'ẹka lanụ; unwoke mẹ ụnwanyi; yẹe ụnwegirima; mẹ ndu lwarụ alwalwa, bu lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu unu; k'ọphu ẹphe a-tụko ngabẹ nchị; nwụta atsụ Chipfu, bụ Chileke unu ebvu; tẹme ẹphe eleta ẹnya emekọta iphe, e pfuru l'ekemu ono g'ọ ha. 13 Ụnwu phẹ ndu ọphu teke amadụ ekemu-a bẹ aa-nụmakwa iya phọ nwụta atsụ Chipfu, bụ Chileke unu ebvu jasụ g'unu e-buberu l'alị ono, unu ada ẹnyimu Jiọ́danu eje enworu ono.”
Aanma ọkwa lẹ ndu Ízurẹlu e-mechaa kwefuru Chileke ike
14 Tọbudu iya bụ; Chipfu bya epfuru yeru Mósisu sụ iya: “Mbọku, ịi-nwụhu erwuakwa ntse. Kua Jioshuwa; g'unu l'iya tụko swịru bya apfụru l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ gẹ mu karụ iya iphe, oo-me.” Mósisu yẹe Jioshuwa bya ejerwua je apfụru l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ ọbu. 15 Chipfu gude urwukpu, kpụru oronmono bya l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono. Urwukpu ono kpụa oronmono l'ọnu-abata ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono.
16 Chipfu sụ Mósisu: “Nta bẹ ịibyakwa alapfu nna ngu oche phẹ. Ọle ndu-a ta adụkwa g'ẹphe a-nọ-beru; ẹphe awata apharwụshi onwophẹ g'ụnwanyi ụkpara l'abarụ agwa ndu alị ono, ẹphe abahụ ono ẹja. Ẹphe a-gwọbe mu; mebyia ọgbandzu ono, anyi l'ẹphe gbaru ono. 17 Ọ bụru teke ono bẹ ẹhu-eghu mu e-nwuahaa phuruphuru. Mu agwọbe phẹ; woru iphu wohaaru phẹ. L'e woru phẹ mebyishia. Ikpoto ẹjo-iphe; mẹ iphe-ẹhuka a-dapfu phẹ; k'ọphu ẹphe a-wata epfu l'eswe mbọku ono sụ: ‘Iphe, meru g'o gude ẹjo-iphe-a byapfuta anyi bụkwa l'ọo lẹ Chileke anyi ta anọedu l'echilabọ anyi.’ 18 Mbọku ono bẹ mu wohafụtajeru phẹ atatiphu mu. Ọ bụru iphe, a-kpa iya nụ bụ iphe, bụkota ẹjo-iphe, ẹphe e-mekọta; merwua k'ọphu bụ l'ẹphe a-gharu agwa ọzo iphu.
19 “Nta-a bụ g'i woru ebvu-a dee l'ẹkwo dobe; gụjeru onwongu; l'i zikwaa ya phọ ndu Ízurẹlu g'ẹphe maru iya agụgu; g'ọ bụru iphe, mu e-gude agba phẹ ekebe. 20 Mu -durwutaẹ phẹ phọ l'alị ono, manụ-ẹnwu yẹe mini ẹra-eswi asọ gborogboro ono; mbụ l'alị, mu kweru nna phẹ oche phẹ ukwe iya; bya eriru angụ yeru phẹ iya ono; ẹphe -rijiaha ẹpho bya adụ okporokpo; bẹ ẹphe a-gharu agwa ọzo iphu; jeahaarụ phẹ ozi; nmaahaa mu phulaphula; bya emebyia ọgbandzu mu. 21 Ikpoto ẹjo-iphe; mẹ iphe-ẹhuka -dapfuẹ phẹ phọ; ebvu ono agbaa phẹ ẹjo ekebe; kẹle oshilọkpa phẹ ta abyadụ agụ-buhu iya agụ-buhu. Noo kẹle mu mahawarụ idzu iphe, ẹphe achị k'ememe; tẹmanu mu durwutajẹ phẹ alị, mu riburu angụ anụnu-a.”
22 Ọo ya bụ; Mósisu dee ebvu ono mbọku ono; bya eworu iya zia ndu Ízurẹlu.
23 Chipfu pfuaru Jioshuwa nwa Nunu iphe, oo-me; sụ iya: “G'ọkpehu dụkwa ngu; l'i shihu obu ike; kẹle ọo gụbedua e-du ndu Ízurẹlu laa l'alị ono, mu riburu angụ lẹ mu a-nụ phẹ ono. Mbẹdua e-swiẹru ngu phọ eswiru.”
24 Mósisu dekọtachaepho ekemu-a l'ẹkwo; e -shi l'ishi jeye l'ẹka ọ bvụru; 25 o pfuaru oshilọkpa Lívayi, bụ ndu apajẹ okpoko ọgbandzu Chipfu; sụ phẹ: 26 “Unu nata ẹkwo ekemu-a dobe lẹ mgburẹku okpoko ọgbandzu Chipfu, bụ Chileke unu ono; g'ọ nọdu l'ẹka ono agba unu ẹjo ekebe. 27 Kẹle mu maru g'unu bụ-be ndu ekwefụje ike; waa g'unu bụ-be ndu ẹjo-ọkpoma. Ọ -bụru l'unu shiwaa nta-a, mu nọkwadu swiru unu-a bụru ndu kwefuru Chipfu ike; lewarọ g'ọo-dụ mẹ mu nwụhuepho! 28 Unu kukọberu mu ndu bụ ọgerenya l'ọkpa-ipfu l'ọkpa-ipfu nọnu g'ẹphe ha; yẹe ndu-ishi unu; gẹ mu pfua opfu-a ye phẹ lẹ nchị; mu ekua igwe yẹe alị g'ọ bya agbaa phẹ ekebe. 29 Kẹle o dokpọoru mu ẹnya rengurengu lẹ mu -nwụhuchaa bẹ unu a-wata eme ẹjo umere, rehuru erehu; mbụ unu ahaa ụzo-a, mu tụru unu l'ekemu sụ g'unu tsoje-a. L'iphu bẹ ẹjo-iphe a-dapfukwa unu; noo kẹle unu a-nọdu eme iphe, dụ ẹji l'iphu Chipfu; shi nno gude iphe, unu gude ẹka unu meta kpatsu iya ẹhu-eghu.”
Ebvu, Mósisu gụru
30 Tọbudu iya bụ; Mósisu shiẹpho l'ishi gụshiaru phẹ iphe, e deru l'ebvu ono gbiriri jasụ ọ bvụ. Ndu Ízurẹlu, dzukọberu nụ g'ẹphe ha nụmakota iya.