30
Iphe e-jehuru onye izimanụ lwarụ azụ
“Ọo ya bụ; teke iphemiphe-a mejeẹrupho unu; mbụ agọ ọnu-ọma yẹe atụ ọnu ono, mu tọgboru unu ono; unu nọdu l'echilabọ ọhamoha ono, Chipfu, bụ Chileke unu chịkashiru unu; unu laa je anọdu ono; nyata iya; k'ọphu o rwuru unu l'uche; k'ọphu unu lwaphutaru azụ lwapfuta Chipfu, bụ Chileke unu; bya emeahaa olu iya, bụ iphemiphe ono, mu atụru unu ekemu iya ntanụ ono; mbụ unubẹdua unu l'ụnwegirima ibe unu; unu gude obu unu g'ọ ha; yẹe ndzụ unu l'ophu lwa bẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-dophu unu azụ l'ọnodu unu; mbụ l'ọo-phụru unu obu-imemini; bya edufutakọta unu l'ọhamoha ono, bụ ẹka Chipfu, bụ Chileke unu chịru unu ye onoya. O -nwekpọoru ndibe unu ono ọphu a chịru jeye l'ẹka igwe beru alị beru; Chipfu, bụ Chileke unu ejelẹ-a ẹka ono je eduphuta phẹ azụ; mbụ l'oo-jekpọepho l'ẹka ono je ekua unu. Mbụ lẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-duphuta unu azụ l'alị ono, bụ kẹ nna unu oche phẹ ono; l'ọ bụru k'unu. L'o meeru g'iphe dụru unu lẹ ree; mee g'unu barahụ jaa àjàjà ka nna unu oche phẹ shii. Chipfu, bụ Chileke unu e-bu unu úbvù l'ime obu; bukwaphọ awa unu úbvù l'ime obu; k'ọphu bụ l'unu e-ye Chipfu, bụ Chileke unu obu unu g'ọ ha; gude ndzụ unu l'ophu yee ya obu; k'ọphu unu a-nọdu ndzụ. Ọo ya bụ; Chipfu, bụ Chileke unu atụko ọtu-ọnu-a byabẹ l'ishi ndu ọhogu unu; waa l'ishi ndu kpọru unu ashị eme unu ewere. Noo teke unu a-lwaphuta azụ bya emeahaa opfu, o pfuru; mbụ Chipfu, bụ Chileke unu; bya awata emekọta iphe, bụkpoo ekemu iya, bụ ọphu mu atụru unu ntanụ-a. Chipfu, bụ Chileke unu e-me g'iphe, unu kụberu ẹka ememe jehuru unu; mekwaphọ g'unu nwụshia ụnwu; waa g'iphe-edobe zụshiaru unu; tẹme iphe, unu meberu l'alị emehukwaphọ; kẹle Chipfu e-mechaa gude ẹhu-ụtso ọzobaa mee g'iphe jehuru unu; ẹgube ono, o gude ẹhu-ụtso meeru iya nna unu oche phẹ ono; 10 mẹ ọ -bụru l'unu ngabẹru nchị l'opfu Chipfu, bụ Chileke unu; meje ekemu iya; waa iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje, bụchaa iphe, e deru l'ẹkwo ekemu-a; yẹfua m'ọ bụru-a l'unu e-gude obu unu g'ọ ha; waa ndzụ unu l'ophu dakọbe lwaphuta azụ lwapfuta Chipfu, bụ Chileke unu.”
Opfu mkpọchi-ishi
11 “Noo kẹle ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a ta atsụnukakwa unu l'ẹhu ememe; ọphu ọ karikwaru unu ẹka. 12 Opfu ono ta nọdu l'imigwe k'ọphu unu a-jị sụ: ‘?Bụ onye e-nyihu imigwe je ewota iya bya araaru anyi arara; k'ọphu anyi a-ngabẹ iya nchị mee ya?’ 13 Tẹme ọphu ọ nọdu l'azụ eze-ẹnyimu azụ iya ọphuu; k'ọphu unu a-jị sụ: ‘?Bụ onye a-da eze-ẹnyimu je ewota iya raarụ anyi arara k'ọphu anyi a-nụma iya meahaa ya?’ 14 Obenu l'opfu ọbu nọkpoo unu ntse ọkpobe anọno; mbụ l'unu kpụ iya akpụkpu l'ọnu; tẹme ọ nọdu unu l'obu; k'ọphu unu e-mekwanụ iya ememe.
15 “Unu lenu; ntanụ-a bẹ mu dobekwaru unu ndzụ; waa ẹka-atụtu; bya edoberu unu anwụhu; yẹe ọla-l'iswi. 16 Ọ -bụru l'unu yeru Chipfu, bụ Chileke unu obu; bya etsokọta ụzo iya; mbụ edobe iphe, ọ tụru l'ekemu; waa iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e meje, bụ iya bụ iphe, mu ezi unu ntanụ-a; bẹ unu a-nọdukwa ndzụ; jaa ka l'ọtu; tẹme Chipfu, bụ Chileke unu ekebe unu l'ọma l'alị ono, unu abahụ eje alwụta nworu ono. 17 Ọle ọ -bụru l'unu wofuru ọkpoma unu l'ẹka Chipfu nọ; ọphu unu ekwedu angabẹ nchị; unu haa; e deta unu; unu je ephozeaharu agwa; baaharụ iya ẹja; 18 bẹ mu arajakwaru iya unu araja ntanụ-a sụ l'unu a-lakwa l'iyi. Ọphu unu ebukwa nọo ọdu l'alị ono, unu abya ada ẹnyimu Jiọ́danu eje alwụta nworu ono. 19 Ntanụ-a bẹ mu ekukwa igwe yẹe alị g'ọ bya agbaa unu ekebe lẹ mu dobeakwaru unu ndzụ; bya edoberu unu anwụhu; doberu unu ọnu-ọma; yẹe mburọnu. Ọo ya bụ lẹ-a; unu hatalẹkwaa ndzụ; k'ọphu unu lẹ ndu a-bụru oshilọkpa unu a-tụko nọdu ndzụ; 20 k'ọphu unu e-ye Chipfu, bụ Chileke unu obu; waa k'ọphu unu e-meje opfu iya; waa k'ọphu unu l'iya arakụru; noo kẹle ọo yẹbedua bụ ndzụ unu. Ọ bụru iya bụ l'unu nọ ndzụ ogologo; k'ọphu unu e-buru l'alị ono, Chipfu rifuru nna unu oche phẹ l'angụ lẹ ya anụ phẹ ono; mbụ ndiche unu phẹ, bụ Ébirihamu; waa Áyizaku; yẹe Jiékọpu.”