29
Ọgbandzu, Chileke yẹle ndu Ízurẹlu gbaru lẹ Mówabu
Ọwaa bụ iphe, e pfuru l'ọgbandzu ono, Chipfu tụru Mósisu ekemu sụ g'o mee gẹ yẹle ndu Ízurẹlu gbaa l'alị ndu Mówabu ono; a -gụfukwa ọgbandzu ọphu yẹle ẹphe gbaru l'úbvú Horẹbu.
Mósisu bya ekukọbe ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha; sụ phẹ: “Unu gudewaa ẹnya unu hụma iphemiphe, Chipfu meru Fero; waa ndu-ozi iya l'ophu; waa alị iya l'ophu l'alị ndu Ijiputu. Ẹnya unu ẹbo ẹbo bẹ unu gude hụma iphe-ọhutama, parụ ẹka ono; yẹe iphe-ọhumalenya ono; mẹ iphe, dụgbaa oke biribiri, nwụru nụ ono. Ọle Chipfu ta nụduru unu uche, emeje g'iphe doo ẹnya; waa ẹnya, unu e-gude hụma ụzo; waa nchị, unu e-gude anụ iphe jasụ ntanụ-a. Mu duru unu ụkporo apha labọ l'echiẹgu; ọphu uwe unu akahụduru unu l'ẹhu; ọphu akpọ-ọkpa unu akahụduru unu l'ọkpa. Unu ta tadụru buredi; ọphu unu angụduru mẹe; ọzoo iphe ọzo, atsụ atsụtsu; k'ọphu unu a-maru l'ọo mu bụ Chipfu bya abụru Chileke unu. O be teke anyi rwuru alị ẹka ono; Sihọnu, bụ eze ndu Hẹshibonu; waa Ọgu, bụ eze ndu Beshanu lụfuta bya adatso anyi ọgu; anyi lwụ-kpee phẹ. Anyi lwụta alị phẹ bya eworu iya nụ ọkpa-ipfu Rúbẹnu; waa Gadu; waa ọkpa-ipfu Manásẹ, e keru ẹbo; woru iya nụ phẹ g'ọ bụru okiphe phẹ. Ọo ya bụ lẹ-a; unu dobekwa opfu, e pfuru l'ọgbandzu-a; unu emeje iya ememe; g'iphe, unu kụberu ẹka ememe abụjeru unu ụpete.
10 “G'unu ha ntanụ-a pfụkotaru l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu; mbụ ndu-ishi unu; ọkpa-ipfu unu; waa ndu bụ ọgerenya unu; waa ndu nweru ẹnya, nọgbaa l'echilabọ unu; mẹkwapho ndu bụ nwoke lẹ ndu Ízurẹlu l'ophu; 11 yẹe ụnwegirima unu; mẹ ụnwanyi, unu alụ alụlu; waa ndu lwarụ alwalwa, bu l'ẹka unu kpọberu ụlo-ẹkwa unu, bụ ndu awaru unu nkụ; ekuru unu mini; 12 k'ọphu unu lẹ Chipfu, bụ Chileke unu a-gba ndzụ; unu ayịru l'angụ ono, Chipfu, bụ Chileke unu eriru unu ntanụ onoya. 13 G'ee-shi g'o mee unu ntanụ-a g'unu bụru ndibe iya; g'ọ bụru Chileke unu, bụ iya bụ iphe, o pfuru; bya abụru iphe, o riburu nna unu oche phẹ, bụ Ébirihamu; waa Áyizaku; waa Jiékọpu l'angụ. 14 Ọgbandzu-a, mu nọ l'ẹka-a eme g'unu gbaa ntanụ-a; mẹ angụ-a, mu eri eye iya-a ta abụkwa unubẹdua bẹ yị ya nụ kpoloko. 15 Ọ yị ya; mbụ onye anyi l'iya tụko pfụru l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke anyi l'ẹka-a; ọ yịru iya; mbụ onye anyi l'iya ta nọdu l'ẹka-a ntanụ-a.
16 “Unubẹdua l'onwunu bẹ o doru ẹnya ree g'anyi shi buru l'alị ndu Ijiputu; waa g'anyi shi ghakọta alị ndu ọhozo; jee gbiriri; jasụ anyi rwua ẹka-a. 17 Tẹme unu hụmawaa ahụma ahụma, ẹphe emeshi; mẹ agwa phẹ, bụ iphe, ẹphe pyịru l'oshi; mẹ ọphu ẹphe watarụ lẹ mkpuma; waa ọphu a kpụru lẹ mkpọla-ọchaa; waa mkpọla-ododo. 18 Unu letakwa ẹnya g'ọ tọ dụ nwoke; ọzoo nwanyị; ọzoo ipfu; ọzoo ọkpa-ipfu obu iya a-lụfu l'ẹka Chipfu, bụ Chileke anyi nọ; tụgbua je abaaharụ agwa ndu ọhozo ono ẹja. Unu te ekwekwa g'ẹjo-iphe, egbu egbugbu bya atsọ ilu ẹgube ono kpofuta l'echilabọ unu. 19 G'ọ tọ dụkwa onye a-nụmacha ẹjo ọnu, aatụ-a l'ọowata agọru ọnu-ọma anụ onwiya sụ l'ẹhu a-dụ iya-a guu; m'obeta ya tsoru ọkpoma-mgbashị, shi iya l'obu. Kẹle ẹgube iphe ono -dụ bẹ alị, mini dụ yẹe k'ọkponku a-tụko bụru mkpurupyata. 20 Chipfu ta abyakwa agụru onye ọbu nvụ. Ẹhu-eghu Chileke; yẹe okophoo ya a-nọduwaro swiru onye ọbu. Tẹme mburọnu ono, e deshiru l'ẹkwo-a a-dapfuta iya; tẹme Chipfu e-hufu ẹpha onye ono lẹ mkpula akpaminigwe-a. 21 Chipfu a-họta onye ono l'ọkpa-ipfu Ízurẹlu l'ophu dobe g'ẹjo-iphe nwụaru iya; mbụ ẹjo ọnu ono, e pfuru opfu iya l'ẹkwo ekemu-a, e deru ọgbandzu-a.
22 “Ụnwu unu, bụ ọgbo ọphu e-tsota k'unu; mẹ ndu bụ nlwamụlwa, shi l'ẹka dụ ẹnya a-hụma ẹjo-iphe, a-nwụ l'alị ono; waa iphe-ememe, Chipfu e-gude kpakaa alị ono. 23 Alị ono g'ọ ha bẹ iphe, e-jiru iya nụ bụ ọku nshị-egbe; waa únú; yẹe onwu-phuruphuru; k'ọphu bụ l'a taa kọdu iphe l'alị ono; ọphu ọ dụdu iphe, emehu iya nụ; ọphu ẹswa efukpọdaa ya nụ. Mbụ l'ee-me iya iphe, e meru Sọdomu; yẹe Gọmóra; mee ya iphe, e meru Adama; yẹe Zebowimu; bụ ndu Chipfu gude oke ẹhu-eghu iya mebyishia ono. 24 Ọhamoha l'ophu atụko jịahaa sụ: ‘?Bụ gụnu kparụ iphe, Chipfu meru alị-a ẹgube-a; mbụ iphe, kparụ iphe, ọ tụ-koshiru alị-a ẹjo oke ẹhu-eghu iya ẹgube-a?’
25 “Noo teke ndiphe e-yeru phẹ ọnu sụ: ‘Iphe, kparụ iya nụ bụkwa lẹ ndu ono gbakụtaru azụ l'ọgbandzu Chipfu, bụ Chileke nna phẹ oche, bụ ọphu ẹphe l'iya gbaru teke ono, o dufutaru phẹ l'alị Ijiputu ono. 26 Ẹphe gbafụru je abaaharụ agwa ẹja; bya ephozeaharu iya; mbụ agwa ẹphe amadụ; tẹme ọphu ọ bụdu yẹbedua nụru phẹ iya. 27 Ọo iphe ono kparụ iphe, oke ẹhu-eghu Chipfu gbanwuhuru ọku l'ẹka alị-a nọ; k'ọphu ọ tụkoru ẹjo ọnu, a tụru dee l'ẹkwo ekemu-a kpukposhi phẹ l'ẹhu. 28 Tọbudu iya bụ; Chipfu phefu phẹ l'alị ono g'onye phefuru ọgbarabvu-oshi; ọ bụru oke ẹhu-eghu iya; yẹe ẹnya, ata iya kpịtikpiti bẹ o gude nwuru phẹ ye l'alị ndu ọzo g'ọ dụnaa nta.’
29 “Iphe, e domiru edomi bụ kẹ Chipfu, bụ Chileke anyi; obenu l'iphe, e meru g'a maru bụ k'anyịbedua; waa ụnwu anyi jasụ l'ojejoje; k'ọphu anyi e-meje iphemiphe, e pfuru dee l'ẹkwo ekemu-a.”