28
Obunggo, ee-bu onye emeje iphe,
a sụru g'o mee
(Uke 26:1-13; Dit 7:12-24)
“Teke ọ bụkwanu l'unu ngabẹru nchị ọkpobe angabẹ l'olu Chipfu, bụ Chileke unu; kwabẹru ekemu iya g'ọ ha ẹnya; eme iya ememe; mbụ ekemu ono, mu atụru unu ntanụ-a ono; bẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-me g'unu kakọta ọhamoha, nọgbaa lẹ mgboko-a shii. Ọnu-ọma-a g'ọ ha a-sọru sọ-pfuta unu etso unu pụrupuru; m'ọ bụru l'unu a-nọdu anụru Chipfu, bụ Chileke unu olu.
“Ọnu-ọma a-nọdu etso unu l'ọma mkpụkpu; etso unu l'ọma ẹgu.
“Ọnu-ọma a-nọdu etso ụnwu, unu nwụtaru anwụta; etsokwaphọ ụnwu iphe, unu meberu l'alị; etsokwaphọ ụnwu iphe-edobe unu nwụshiru. Mbụ l'eswi unu; waa eghu yẹe atụru unu a-nọdu azụ azụzu; azụshi iya ike.
“Ọnu-ọma a-nọdu etso nkata, unu evuje eje l'ẹgu; waa ikwe, unu atsụje nri.
“Ọnu-ọma a-nọdu etso unu mẹ unu -nọdu abata abata; l'o tsokwaphọ unu mẹ unu -nọdu alụfu alụfu.
“Chipfu e-me g'unu lwụ-kpee ndu ọhogu unu, wụ-lihuru etso unu ọgu. Ẹphe e-dzebe edzebe byapfuta unu ọgu; ọle ẹphe e-mechaa gbaa nanụ nanụ; gbakashịhu.
“Chipfu e-me g'ọnu-ọma iya tsoru ọba unu; mẹkpoo l'iphemiphe, unu byiberu ẹka k'ememe; mbụ l'ọo-gọru ọnu-ọma nụ unu l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono.
“Chipfu e-me g'unu ngụru angụru; mee unu g'unu bụru ndu dụru iya nsọ, bụ iphe, o rifuhawaru unu angụ iya; ọle ọ kwa mẹ ọ -bụru l'unu e-dobe ekemu Chipfu, bụ Chileke unu; bya etsokwaphọ ụzo, ọ tọru. 10 Ụnwu-eliphe l'ophu ahụma l'unu zarụ ẹpha laaru Chipfu; ẹphe atsụahaa unu ebvu. 11 Tẹme Chipfu emee g'unu nweru iphe ọkpobe enweru; nwụshia ụnwu ọkpobe anwụshi; ụnwu iphe-edobe unu anwụshi nwa ọkpobe anwụshi; ụnwu iphe, unu meberu l'alị emehu ọkpobe emehu l'alị ono, Chipfu riburu nna unu phẹ angụ lẹ ya a-nụ unu ono. 12 Chipfu a-gụharu unu ụlo ẹka oodobeje ẹku iya l'imigwe; g'igwe dzeje mini gbaa l'alị unu; l'orwuberu iya; l'ọ gọru ọnu-ọma nụ iphe, bụkpoo ozi, unu gude ẹka unu jee. Unu ejieje ikpoto ọha ụgwo; unu ta adụdu ndu unu eje ejita. 13 Chipfu e-meje unu g'unu bụru ishi; unu ta anọdu ndu ọzo l'ẹka. L'o mee; unu akaẹpho shingushingu eje; unu ta abyadụ alwa alị alị; ọle ọ kwa mẹ unu -nọdu angabẹ nchị l'ekemu Chipfu, bụ Chileke unu, bụ ọphu mu atụru unu ntanụ-a sụ g'unu leta ẹnya; meje iya ememe. 14 Unu ta agbakụtakwaru ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a azụ mẹ nanụ. Unu ta ahakwa iya; meahaa iphe ọzo; tsolahaa agwa ọzo, unu a-nọdu abarụ ẹja.
Aphụ, aa-nụ onye te emejedu iphe,
a sụru g'o mee
(Uke 26:14-46)
15 “Ọle o -bụkwanurua l'unu ta angadu nchị l'olu Chipfu, bụ Chileke unu; ọphu unu eletaduru ẹnya eme ekemu iya g'ọha; ọphu unu etsoduru iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje, bụgba iphe, mu atụru unu l'ekemu ntanụ-a; bẹ mburọnu-a g'ọ ha a-byapfutakwa unu; etso unu pụrupuru.
16 “Mburọnu a-nọdu etso unu l'ọma mkpụkpu; etso unu l'ẹgu.
17 “Mburọnu a-nọdu etso nkata, unu evuje eje l'ẹgu; waa ikwe, unu atsụje nri.
18 “Mburọnu a-nọdu etso ụnwu, unu nwụtaru anwụta; etso ụnwu iphe, unu meberu l'alị; etso ụnwu, eswi unu nwụshiru; mẹkpoo ikpoto eghu mẹ atụru unu.
19 “Mburọnu a-nọdu etso unu mẹ unu -nọdu abata abata; l'o tsokwaphọ unu mẹ unu -nọdu alụfu alụfu.
20 “Chipfu a-tụ unu ọnu; tụ unu ẹberebete; meru ghajọghajoghajo nụ unu l'iphemiphe, unu byiberu ẹka ememe. Oo-me iya unu ẹgube ono gbiriri jasụ unu abụru mkpurupyata; mbụ ọla-l'iswi atụ unu l'ụzorehu; l'ẹjo-ememe, unu watarụ ememe; gwọbe Chileke. 21 Chipfu e-gudeẹpho ẹjo iphe-ememe swiru unu gbiriri jasụ unu abvụebe l'alị ono, unu abahụ eje alwụta g'ọ bụru k'unu ono. 22 Chipfu a-tụ unu ẹhu, amị mini; yẹe ẹhoku; yẹe ẹhu-ekoko; yẹe oke okpomọku; l'o mee; anwụ akpọbe; iphe unu meberu l'alị achashịa manụ; l'e gude ogu-echi gbushia unu. Iphemiphe ono emekpaa unu ẹhu jasụ unu abụru mkpurupyata. 23 Akpaminigwe-a, unu vu l'ishi-a a-bụru onyirubvu; alị, unu zọberu ọkpa abụru mgbọro-ígwè. 24 Chipfu e-me gẹ mini, gege edze l'alị unu bụru urwuku; yẹe udzu. Ọ bụru igwe a-nọdu edze urwuku yẹe udzu ono ekpu unu gbiriri jasụ unu abvụebe.
25 “Chipfu a-ha gẹ ndu ọhogu unu lwụ-kpee unu. Unu e-dzebe edzebe byapfuta ndu ọhogu unu ọgu; ọle unu a-gba nanụ nanụ; gbakashịhu. Unu abụru ndu alị-eze ndu mgboko l'ophu a-nọdu asọ oyi. 26 Odzu unu a-bụru nri ẹnu, ephe l'eli; yẹe anụ, bu l'eliphe; ọphu ọ dụdu onye bya eye phẹ ebvu; chịfu phẹ. 27 Chipfu a-tụ unu ẹjo-onwo ndu Ijiputu; waa oke-ẹjo-onwo; waa onwo, aba yoyoyo; waa ẹkpa-ebyi; ọphu unu abyadụ aka mma l'iphe-ememe ọbu. 28 Chipfu e-me g'ọbvu bya unu; unu atsụahaa ishi; egomunggo eswehu unu. 29 Echilabọ eswe bẹ unu a-wata ebyiphe ẹka ebyiphe g'ẹka onye atsụ ishi ebyiphe ẹka l'ọchii. Ọphu ọ dụkpodaa iphe, unu byiberu ẹka k'ememe, byaru ekeru ekeru. Aa-nọduepho akpa unu ẹhu; ana unu nfụ mbọkumboku; ọphu unu abyadụ enweru onye a-gbaru unu mkpu.
30 “Ii-je lẹ nwanyị jebua; ọo-bụru onye ọzo e-mechaa jepfuaha ya. L'ị kpụa ụlo kpụ-ghe; ọle i ti buduru iya. L'ị kọo opfu-vayịnu; ị tịi ghọtadu mebyi iya. 31 Oke-eswi ngu bẹ aa-nọdu l'atatiphu ngu gbua; ọle ị tịi tadụ anụ iya. Nkapfụ-ịgara ngu bẹ aa-nata ngu l'ọkpehu; ọphu a byadu akpụ-phutaru ngu iya azụ. Atụru ngu bẹ ee-rwuta chịru nụ ndu ọhogu ngu; ọphu ọ dụdu onye agbaru ngu mkpu. 32 Ụnwu unu unwoke; yẹe kẹ nwanyị bẹ aa-chịru nụ ndu ọhozo. Ẹnya adụepho unu l'ụzo mbọkumboku gbiriri jasụ ẹnya agbahụ unu tsụkiribaa. Ẹka unu bẹ e-rishihu erine; ọle ọ tọ dụdu iphe unu adụ ike ememe. 33 Ndu unu amadụ bẹ e-ri iphe, unu kọru l'opfu; mbụ iphe, unu setarụ l'akanya. Iphe, a-nọduepho etso unu kpoloko bụ mkpamẹhu; yẹe mkpawere mbọkumboku; 34 k'ọphu bụ l'iphe, unu e-gude ẹnya unu hụma a-gbaghaa unu iphu. 35 Chipfu a-tụ unu ẹjo-onwo, eme ẹjo ẹhuka l'ikpere; mẹ l'ọkpa l'ophu; mbụ ẹjo-onwo, ata byadụ akpọhu akpọhu. Ẹjo-onwo ono e-shiẹpho unu l'ọbochi-ọkpa phọkota jasụ l'ishi.
36 “Chipfu a-chịta unu; yẹe onye unu họtaru g'ọ bụru eze unu; laa ọha, unu ta amadụ; ọphu nna unu oche phẹ amajẹduru ọha ọbu. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ unu a-nọdu baarụ agwa ẹja; mbụ agwa, e gude oshi; yẹe mkpuma mee. 37 Unu a-bụru ndu ẹka ono, Chipfu a-chịru unu laa ono iphe, anyị ishi ẹdzu; iphe, e gude anma l'ẹjo ẹtu; waa iphe, e gude agba mgbọnu.
38 “Unu e-mebekwa iphe, ha shii l'alị; ọle iphe, unu a-kpata iya ta abadu ishi; noo kẹle igube e-mebyishi iya. 39 Unu a-gba opfu-vayịnu kọo ya opfu; ọle unu ta angụdu mẹe, shi iya nụ; ọphu unu awọtadu akpụru, shi iya nụ; noo kẹle ụnwehu a-tafụ iya. 40 Oshi olivu a-tụko alị unu sweta; ọle unu ta abyadụ ete onwunu manụ, shi iya nụ; noo kẹle akpụru iya e-rishihu; dashịa. 41 Unu a-nwụshi unwoke; yẹe ụnwanyi; ọle ẹphe ta abadụru unu urwu; kẹle aa-kpụ phẹ lẹ ndzụ laa ọhozo. 42 Iphe, bụ oshi, pfụru l'alị unu; waa iphe, unu meberu emebe bẹ igube a-tapyashịbebe.
43 “Ndu lwarụ alwalwa, bu l'echilabọ unu bẹ ẹka phẹ l'a-kangoje k'unu ọkpobe akango; unubẹdua akaẹpho alwa alị alị eje. 44 Ẹphe e-jieje unu ụgwo; ọle unu tee nwedu ọphu unu e-jie phẹ. Ọ bụru ẹphebedua a-bụjeru ishi; unubẹdua anọdu phẹ l'ẹka.
45 “Mburọnu ono g'ọ hakọta l'a-dapfuta unu; chịa unu kpabẹ kpabẹ; jasụ l'o gude unu; mee; unu abụru mkpurupyata. Noo kẹle unu ta ngabẹduru Chipfu, bụ Chileke unu nchị mee ekemu iya; mẹ iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje. 46 Mburọnu ono a-dụ unu l'ẹhu; bụru unu iphe-ọhubama; yẹe iphe, dụ biribiri; dụkwapho oshilọkpa unu l'ẹhu jasụ l'ojejoje. 47 Eshinu unu te egudedu ẹhu-ụtso; tee ẹswa; jeeru Chipfu, bụ Chileke unu ozi teke iphe shi ejehuru unu lẹ ree; 48 bẹ unu a-swị ẹgu nri; waa ẹgu mini; gbaru ọto; tẹme ụko iphemiphe adụru unu; unu ejeeru ndu ọhogu unu ozi; mbụ ndu ono, Chipfu e-ye g'ẹphe bya etsoo unu ọgu ono. L'o woru odogoro-ígwè nyabẹ unu l'olu; jasụ unu abụru mkpurupyata. 49 Chipfu e-duta ọha, shi ụzenya; mbụ l'ẹka igwe beru alị beru; g'ẹphe zia phaa g'ugo bya ezikọta unu. Ọha ono a-bụru ndu unu ta anụdu olu phẹ. 50 Ọha ono bẹ iphu a-gba igirigiri; k'ọphu bụ l'ẹphe ta agụbedu ndu bụ ọgerenya iphe; ọphu ẹphe aphụduru ụnwegirima obu-imemini. 51 Ẹphe e-ripya ụnwu iphe-edobe unu; waa ụnwu iphe, unu meberu l'alị; jasụ e mebyishibẹbe unu. Ọ tọ dụdu ereshi unu; mẹ mẹe ọ̀phúú unu; mẹ manụ unu; ọzoo eswi unu; mẹ ụnwu atụru unu, ẹphe byaru aharu unu gbiriri jasụ unu alakọta l'iyi. 52 Ẹphe a-nọ-phekọta mkpụkpu, nọgbaa l'alị unu mgburugburu gbiriri jasụ igbulọ, ha l'eli ono, a kpụshiru ike ono, unu chịru ụpfu kwẹe ono aphọfu daa. Ẹphe a-nọ-phekọta mkpụkpu unu l'ophu, nọgbaa l'alị unu l'ophu mgburugburu; mbụ alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu nụru unu ono.
53 “Shita l'iphe-ẹhuka, ndu ọhogu unu e-me g'unu je teke ẹphe a-nọ-phe mkpụkpu unu ono mgburugburu bẹ e-me; unu awata ata iphe, shi unu l'ẹhu; mbụ wata ata ụnwu unu unwoke; mẹ ụnwanyi, bụ ụnwu, Chipfu, bụ Chileke unu nụru unu. 54 Ọo-dụ-tabe ẹji; k'ọphu bụ lẹ nwoke, kachakpọo enweru obu-imemini; bya abụru onye iphe kachaa erwu l'ẹhu bẹ imemini nwune iya nwoke; ọzoo nyee ya, o yeru obu; ọzoo ụnwu iya, ghuduru nụ ta adụedu. 55 Ọphu ọ byadu ebuta anụ nwa iya ono, ọota ono; bee onye lanụ lẹ ndu ono. Iphe, a-kpata iya nụ abụru l'ọ tọ dụedu iphe ọzo, phọdubaaru iya l'ẹka; kẹle ndu ọhogu unu nọ-pheru unu mgburugburu; unu nọdu eje iphe-ẹhuka. 56 Nwanyị, kachakpọo enweru obu-imemini; bya abụru onye iphe kachaa erwu l'ẹhu l'echilabọ unu; mbụ onye anọduje arwọ alị gẹ ya zọbe ọkpa lẹ g'o nweberu obu-imemini; yẹe g'iphe erwube iya l'ẹhu; bẹ imemini ji iya, o yeru obu; mẹ nwa iya nwoke yẹe kẹ nwanyị ta adụkwa. 57 Ụnwu, ọo-nọdu anwụshi; mẹkpoo eze, l'etsoje nwa bẹ oo-meje lẹ mpya gẹ ya atụko iya taa nkịnyi iya. Ọ bụru iphe, a-kpa iya nụ bụ ọkpa-nri, a-dụ nụ; yẹe iphe-ẹhuka, ndu ọhogu unu e-me g'unu jee teke ono, ẹphe a-nọ-phe mkpụkpu unu mgburugburu ono.
58 “Ọ -bụru l'unu te eletaduru ẹnya meje iphemiphe, e pfuru l'ekemu-a, e deru l'ẹkwo-a; k'ọphu unu a-nọdu akwabẹ ẹpha-a ùbvù; mbụ ẹpha ono, dụ akpabiri bya adụ ebvu ono, bụ iya bụ Chipfu, bụ Chileke unu; 59 bẹ Chipfu e-mekwa g'ẹjo iphe-ẹhuka, ẹtu iya adụjeduru dapfu unu l'awa unu; mbụ ẹjo iphe-ẹhuka, a-pa ẹka; tẹme l'ọonoo ọdu alala; wafụa ẹjo iphe-ememe, a-dụ iberezi; tẹme l'oomee ẹriri nggẹringge. 60 L'o wofutakwarụpho unu iphe, bụ ẹjo iphe-ememe ono, l'emeje ndu Ijiputu ono, bụ ọphu unu shi atsụje ebvu ono g'ọ bya arakụwaruro unu arakụru l'ẹhu. 61 Ọ bụkwarupho iphe, bụ iphe-ememe; mẹ iphe, bụ iphe-ẹhuka, e deduru l'ẹkwo ekemu-a bẹ Chipfu e-vuru byabẹ unu l'ishi gbiriri jasụ unu abụru mkpurupyata. 62 Unu abya abụru ndu a-phọdu nwanshịi nwanshịi; l'unubẹ ndu shi dụtabe igwerigwe gẹ kpokpode, nọ l'igwe. Ọ bụru iphe, a-kpa iya nụ bụ l'unu te emeduru Opfu Chipfu, bụ Chileke unu. 63 Ọ bụru ẹgube ono, Chipfu gude ẹhu-ụtso mee g'iphe dụru unu lẹ ree; bya emee g'unu ka l'ọtu ono; nokwaphọ gẹ Chipfu e-gude ẹhu-ụtso; mee; unu abụru mkpurupyata; mekwaaphọ; ọ tọ dụhedu iphe, unu a-bụ; l'e phefu unu l'alị ono, unu eje alwụta ono.
64 “Chipfu a-chịka unu; mee unu edzuru mgboko l'ophu; e -shi l'ishi mgboko ishi iya-a jasụ l'ishi iya ọphuu. Ẹka ono bẹ unu a-nọdu baarụ agwa ẹja; mbụ agwa, e meru l'oshi; yẹe mkpuma. Iphe ono bụru iphe, unu ta mahaada; tẹme ọphu nna unu oche phẹ amajẹduru iya. 65 Ọle iphe ta abyadụ adụ unu lẹ nphe l'echilabọ ọha m'ọha ono; ọphu ọkpa abyadụ adụ unu doo. Ọ chịa iphe, Chipfu e-me bụ l'oo-me g'obu te unu etete l'ẹka ono; ẹnya agbahụkota unu ọchii; aphụ eji unu obu. 66 Ndzụ unu a-nọdu awa awawa; mbụ l'eswe l'ẹnyashi bẹ unu a-nọduje lẹ ndzụ-agụgu. O to nwedu onye a-maru; ?ya a-dzụru-a ndzụ; tọo ya ta adzụdu. 67 Teke o beru l'ụtsu bẹ unu a-sụ: ‘Ọme ọ bụkponu l'ụzenyashi!’ Teke ọ bụ l'ụzenyashi; unu asụ: ‘Ọme ọ bụkponu l'ụtsu!’ Iphe, a-kpata iya nụ abụru oke ndzụ-agụgu, a-nọdu l'ime ọkpoma unu; yẹe ẹjo-iphe, unu e-gude ẹnya unu ahụmagbabe. 68 Chipfu e-ye unu l'ụgbo-mini; mee unu alaphu azụ l'alị Ijiputu, bụ ẹka ono, ya sụru l'unu te ejebaẹdu ọzo ono. Ẹka ono bẹ unu a-kpọbe onwunu k'erere; gẹ ndu ọhogu unu zụ̀a unu g'unu bụru ohu phẹ unwoke; mẹ k'ụnwanyi; ọle ọ tọ dụdu onye e-kwe azụ unu.”