27
Ọru-ngwẹja, nọ l'úbvú Ebalu
Noo ya; Mósisu yẹe ndu bụ ọgerenya ndu Ízurẹlu bya atụaru ndu Ízurẹlu ono ekemu-a; sụ phẹ: “Unu tụkokwa ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a dobekọta. Teke unu gharu ẹnyimu Jiọ́danu bahụ l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; unu patachaa mkpuma, ha shii kpọkobe; unu emeta ụrwa gude rwaa ya arwarwa. Unu woru ekemu-a g'ọ ha dekọta iya mẹ unu ghachaẹpho ẹnyimu ono bahụ l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; mbụ alị ono, ẹra-eswi yẹe manụ asọ gborogboro ono. Ono bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke nna unu oche phẹ kweru unu ukwe iya. Ọo ya bụ; teke unu dachaẹrupho ẹnyimu Jiọ́danu; unu akpọkobe mkpuma ono, mu atụru unu ekemu iya ntanụ ono. Ọ bụru l'eli úbvú Ebalu bẹ unu a-kpọkobe iya. Unu egude ụrwa rwaa ya arwarwa. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ unu a-kpụru Chipfu, bụ Chileke unu ọru-ngwẹja. Ọ bụru mkpuma bẹ ee-gude kpụa ya; mbụ mkpuma, adụdu iphe, e meru l'ígwè, a kụjeru iya. Ọ bụru mkpuma, fụru ophu bẹ unu e-gude kpụaru Chipfu, bụ Chileke unu ọru-ngwẹja ọbu. Tẹme ọ bụru l'eli iya bẹ unu egweje ngwẹja-akpọ-ọku; nụ Chipfu, bụ Chileke unu. Unu gwejekwaphọ ngwẹja-ẹhu-guu l'ẹka ono. Unu atụko nọdu l'ẹka ono ria ya; tee ẹswa l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu. Unu tụkokwa ekemu-a g'ọ ha dekọta g'o shia ekiri lẹ mkpuma ono, unu kpọbegbaaru ono.”
Mburọnu, a nọ l'úbvú Ebalu tọgbo
Mósisu waa ndu-uke, bụ oshilọkpa Lívayi bya epfuru yeru ndu Ízurẹlu l'ophu; sụ phẹ: “Unu gebekwa-o; unubẹ ndu Ízurẹlu; unu ngabẹkwa nchị. Ntanụ-a bẹ unu bụakwaa ndibe Chipfu, bụ Chileke unu. 10 Ọo ya bụ lẹ-a; unu mejekwa olu Chipfu, bụ Chileke unu. Unu dobekwa ekemu iya; meje iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje, bụ iphe, mu atụru unu ekemu iya ntanụ-a.”
11 Ọ bụkwarupho mbọku ono bẹ Mósisu tụru ndu Ízurẹlu ekemu sụ: 12 “Teke unu dachaẹrupho ẹnyimu Jiọ́danu; waa ọkpa-ipfu, a-pfụru l'eli úbvú Gerizimu gọru ọnu-ọma nụ ndu Ízurẹlu baa: Ọkpa-ipfu Simiyọnu; waa ipfu Lívayi; waa ipfu Jiuda; waa ipfu Isaka; waa ipfu Jiósẹfu; waa kẹ Benjiaminu. 13 Ọkpa-ipfu ọwa-a a-bụru ndu ọphu a-pfụru l'eli úbvú Ebalu tọgbo mburọnu: Ọkpa-ipfu Rúbẹnu; waa ipfu Gadu; waa ipfu Asha; waa ipfu Zebulọnu; waa ipfu Danu; waa kẹ Nafụtali. 14 Ndu Lívayi ewolia olu; raarụ iya unwoke ndu Ízurẹlu l'ophu arara sụ:
15 “ ‘Mburọnu dụru onye edobe ntẹkpe, a pyịru apyịpyi; ọzoo ọphu a kpụru akpụkpu. Iphe ono bụkwa eme ẹbyi l'iphu Chipfu; mbụ iphe ono, bụ ndu eme ọna bẹ meru iya nụ; bya eworu iya dobe; agwa lẹ mpya!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
16 “ ‘Mburọnu dụru onye nmarụ nna iya; ọzoo ne iya phulaphula!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
17 “ ‘Mburọnu dụru onye wofuru mkpuma oke alị nemadzụ ibiya!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
18 “ ‘Mburọnu dụru onye dusweru onye atsụ ishi ụzo!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
19 “ ‘Mburọnu dụru onye anafụje nemadzụ iswi-ọduma; opfu l'ọ bụ onye lwarụ alwalwa; ọzoo onye nna iya anọedu; ọzoo nwanyị, ji iya anọedu!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
20 “ ‘Mburọnu dụru onye jepfuru nyee nna iya; noo kẹle ọo nna iya bẹ o meru iphe-iphere.’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
21 “ ‘Mburọnu dụru onye jepfuru anụ; ụdu anụ, ọ bụhabe!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
22 “ ‘Mburọnu dụru onye jepfuru nwune iya nwanyị; m'obeta ọ bụru ada nna iya; ọzoo ada ne iya!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
23 “ ‘Mburọnu dụru onye jepfuru ne nyee ya!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
24 “ ‘Mburọnu dụru onye gburu nemadzụ ibiya lẹ mpya!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
25 “ ‘Mburọnu dụru onye natarụ ụphalazu je egbua onye adụdu iphe, o meru!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’
26 “ ‘Mburọnu dụru onye atụkoduru iphemiphe, a tụru l'ekemu-a emekọta!’
“Ndu Ízurẹlu atụko g'ẹphe ha sụ: ‘G'ọ dụ ẹgube ono-o!’ ”