26
Akpụru-iphe-mbụ; waa oke-lanụ-l'ụzo-iri
“Ị -bahụepho l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke abya unu anụnu g'ọ bụru okiphe unu ono; mbụ unu -nataẹ ya phọ buru; hatajẹkwa akpụru-iphe-mbụ l'iphe, i kọtakpooru l'alị ono, Chipfu abya ngu anụnu ono; chịru ye lẹ nkata; vuru je l'ẹka Chipfu, bụ Chileke ngu a-họta; dobe ẹpha iya; buru iya eburu. L'i vuru iya jepfu onye bụ onye uke teke ono je asụ iya: ‘Ntanụ-a bẹ mu pfụwaru epfuru Chipfu, bụ Chileke ngu lẹ mu lwarwutaru l'alị ono, Chipfu riru nna anyi oche phẹ angụ lẹ ya a-nụ anyi ono.’
“Onye uke ono anata ngu nkata ono; sụbe l'atatiphu ọru-ngwẹja Chipfu, bụ Chileke ngu. L'ị nọdukwapho l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke ngu pfua sụ: ‘Nnana mu shi bụru onye Arámu, aghaphe aghaphe. O gude ndu ha nwanshịi laa Ijiputu je abụru onye lwarụ alwalwa l'ẹka ono. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ o je eburu; bụru oke mba, ọkpehu dụ; tẹme ẹphe dụ igwerigwe. Obenu lẹ ndu Ijiputu nụru anyi aphụ; bya emee g'anyi jee iphe-ẹhuka; mee g'anyi jee ozi mkpọnwu-ẹhu. Tọbudu iya bụ; anyi chia mkpu raku Chipfu, bụ Chileke kẹ nna anyi oche phẹ. Chipfu nụma olu anyi; bya ahụma iphe-ẹhuka, anyi eje; waa ozi mkpọnwu-ẹhu, anyi eje; mẹ g'e gude emebe anyi ewere. No iya; Chipfu bya egude ike mẹ agburẹhu iya; yẹe ebvu, ooye; yẹe iphe-ọhubama; mẹkpoo iphe, dụ biribiri; gude dufuta anyi lẹ Ijiputu. Ọ bya edubatawa anyi l'ẹka-a; bya eworu alị-a nụ anyi; mbụ alị, bụ mini ẹra-eswi yẹe manụ-ẹnwu asọ iya gborogboro-a. 10 Nta-a bẹ mu wotawaru ngu akpụru-iphe-mbụ, shi l'iphe, mu meberu l'alị-a, gụbe Chipfu nụru mu-a.’ L'ị bya eworu iya dobe l'iphu Chipfu, bụ Chileke ngu; bya abaarụ Chipfu, bụ Chileke ngu ono ẹja. 11 L'ị bya etee ẹswa iphemiphe ono, dụ ree ono, Chipfu, bụ Chileke ngu nụru gụ lẹ ndibe ngu ono. Ndu Lívayi; mẹ ndu lwarụ alwalwa, unu l'ẹphe bu etekwaphọ ẹswa.”
Ụzo-lanụ-l'ụzo-iri k'apha k'ẹto
12 “Ị -pfụchaa oke-lanụ-l'ụzo-iri l'iphemiphe, i setarụ l'apha k'ẹto, bụ apha, aapfụje oke-lanụ-l'ụzo-iri; mbụ; i -wochaaru iya nụ ndu Lívayi; yẹe ndu lwarụ alwalwa; yẹe ndu nna phẹ anọedu; mẹ ụnwanyi, ji phẹ anọedu; k'ọphu ẹphe a-nọdu lẹ ndunu eriji ẹpho; 13 l'ị nọdu l'iphu Chipfu, bụ Chileke ngu pfua sụ: ‘Mu wofuakwaru iphe ono, dụ nsọ ono l'ụlo mu; tẹme mu wowaru iya nụ ndu Lívayi; waa ndu lwarụ alwalwa; mẹ ndu nna phẹ anọedu; mẹ ụnwanyi, ji phẹ anọedu, bụ ekemu, ị tụru nụ mu. Ọ tọ dụkwa ekemu ono, ị tụru nụ mu ono, dụru ọphu mu etsotaduru; ọphu ọ dụkwa ọphu mu zọharu. 14 Ọ tọ dụkwa oke-lanụ-l'ụzo-iri ono ọphu mu riru teke mu nọ l'aphụ; ọphu ọ dụkwa ọphu mu wofuru teke mu bụ onye aasọ nsọ; ọphu ọ dụdu ọphu mu nụjeru ndu maa. Mu meẹrupho olu Chipfu, bụ Chileke mu; mbụ l'ọo iphemiphe, ị sụru gẹ mu mee bẹ mu meru. 15 Shinu l'ibe ngu ono, dụ nsọ ono lezeta ẹnya; mbụ-a; shinu l'imigwe lezeta ẹnya; gọru ọnu-ọma nụ ndibe ngu ono, bụ ndu Ízurẹlu; l'ị gọru ọnu-ọma nụ alị ono, ị nụru anyi ono, bụ alị, mini ẹra-eswi yẹe manụ-ẹnwu asọ gborogboro ono; eshinu ono bụ iphe, i riru nna anyi oche phẹ angụ iya.’
16 “Ntanụ-a bẹ Chipfu, bụ Chileke ngu tụwaru ngu ekemu sụ g'i meje iphe-a, ya tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje-a; waa iphe-a, ya sụru g'e meje-a. Zikwaa obu l'alị; gude ndzụ ngu g'ọ ha yẹle obu ngu g'ọ ha meje iphemiphe ono. 17 Ntanụ-a bẹ i pfuwaru kẹ Chipfu hoo haa; sụ l'ọo ya bụ Chileke ngu; l'ọo ụzo, ọ tọru bẹ ịi-nọdu etso; eme iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e meje; emekwaphọ iphe, ọ tụru l'ekemu; mẹkpoo iphe, ọ sụru g'e meje; tẹme l'i mekwaphọ olu iya. 18 Tẹme Chipfu bya epfuakwaa ya hoo haa ntanụ-a; sụ l'unu bụwaa ndibe iya, ya nwe k'iche, bụ iphe, o kwehawaru unu ukwe iya; bya asụ g'unu mekọtaje iphe, ọ sụru g'unu meje l'ophu. 19 Ọzo bụ lẹ ya e-me g'unu ha shii; kakọta ọhamoha ọzo, ya meru ememe shii. Unu aka phẹ enweru ẹpha; ọha m'ọha ono aka unu etu ẹpha; ka unu akwabẹ ùbvù. Unu abụru ọha, dụru Chipfu, bụ Chileke unu nsọ, bụ iphe, o pfuhawaru.”