25
Ekemu k'echi nemadzụ ẹchachi
“Ọ -bụru l'ụmadzu labọ bẹ opfu adaru; g'ẹphe gude iya je l'ụlo-ikpe gẹ ndu-ikpe kpeeru phẹ iya; haarụ onye ọphu iswi dụ mma enge; nma onye ọphu achọ opfu ikpe. Teke ọ bụ l'onye ọphu ikpe nmarụ bẹ ọ gbaru g'e chia iphe; g'onye-ikpe mekwaa ya g'ọ zẹe azẹe; g'e chia ya iphe ọbu l'iphu iya; chia ya ọnu ẹchachi ole yẹle iphe o meru ha. Iphe, ee-chi iya bụ ọnu ẹchachi ụkporo labọ. G'e te chighatakwa iya ẹgube ono. E -chighata iya ẹgube ono bẹ ọ bụakwaa eme nwune ngu ono g'ọ tọ dụdu iphe, ọ bụ l'iphu ngu.
“Te ekechijekwa eswi ọnu mẹ ọ -nọdu azọshiru ngu ereshi.”
Onye nwune iya nwụhuru; gbado nyee ya
“Ọ -bụru l'unwune labọ bu; onye lanụ nọnyaa bya anwụhu; ẹbe ọ nwụta nwa; gẹ nyee ya ta lụkwa ndu unuphu ọzo. Gẹ nwune ji iya dutakwa iya lụru; lajẹru iya l'ụlo. Nwune ji iya ono eshi nno medzukọta iphe, gbaru iya nụ l'ẹhu nwanyị ono. Nwa nwoke mbụ, ọ nwụtaru; mbụ nwanyị ono bẹ a-zarụ ẹpha la l'ẹpha nwune iya ono, nwụhuru nụ ono g'ẹpha iya te echihu l'alị Ízurẹlu. Ọle ọ -bụru l'ọ tọ dụdu onye ono g'ọ lụru nyee nwune iya ono; gẹ nwanyị ono jepfu ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono l'ọnu-abata mkpụkpu ono je asụ phẹ: ‘Nwune ji mu jịkawaru eme g'ẹpha nwune iya te echihu lẹ Ízurẹlu. Ọ jịkakwaru lẹ ya te emeduru mu iphe, nemadzụ emejeru nyee nwune iya.’ Ọo ya bụ; ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono ekua nwoke ono; pfuaru iya opfu. Ọ -bụru l'iphe, oopfu bẹ oopfu epfushi iya ike; sụ lẹ ya ta abyakpọdaa alụru nwanyị ono m'obeta gụnu mee; gẹ nyee nwune iya ono gbẹshi l'atatiphu ndu bụ ọgerenya ono je eyeta akpọkpa nwoke ono nanụ; gbụta ọnu-mini tụa ya l'iphu sụ: ‘Noo iphe, eemeje onye ta chọduru eme g'unuphu ibe nwune iya keru bụ ono.’ 10 Iphe, ee-ku ibe nwoke ono lẹ Ízurẹlu bụ ‘ibe onye e yetarụ akpọkpa.’
11 “Ọ -bụru l'unwoke labọ alwụ ọgu; nyee onye lanụ byatashịa ọdzori ji iya; bya azụ nwoke ọphu l'ẹhu-nwoke; 12 g'e gbubufukwa nwanyị ono ẹka; g'a ta aphụkwaru iya obu-imemini.
13 “Unu te eyejekwa iphe, eegudeje atụ ẹrwa iphe ụzo labọ l'ẹda unu; ọphu bụ ọkpobe iya; mẹ ọphu abụdu ọkpobe iya. 14 Ọphu unu enwekwaru iphe, eegudeje akpọ iphe ụzo labọ l'ibe unu; ọphu bụ ọkpobe iya; mẹ ọphu abụdu ọkpobe iya. 15 Unu gudeje ọkpobe iphe, ụgho adụdu tụa ẹrwa iphe. Unu egudejekwaphọ ọkpobe iphe, ụgho adụdu; kpọo iphe; k'ọphu unu a-nọriberu ndzụ l'alị ono, Chipfu bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; 16 kẹle iphe, bụkpoo onyemonye, eme ẹgube iphe ono; mbụkpoo onyemonye, eme iphe l'ụgho emekọtakwa ẹbyi l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu.”
A tụru ekemu g'e gbushia ndu Amalẹku
17 “Unu nyatakwa iphe, ndu Amalẹku meru unu teke unu nọ l'ụzo; g'unu lụfutacharu lẹ Ijiputu. 18 Ọ bụ teke ike ije bvụwaru unu; ọphu ike adụziedu unu bẹ ẹphe shiru unu azụ byapfuta unu ọgu l'ụzo; gbushia ndu ọphu kpe azụ; ọphu ẹphe atsụduru Chileke ebvu. 19 Ọo ya bụ; Chipfu, bụ Chileke unu -meẹpho; unu nweru onwunu l'ẹka iphe, bụ ndu ọhogu unu, bupheru unu mgburugburu l'alị ono, ọobya unu anụnu ono; g'ọ bụru okiphe unu ono; unu mekwaa g'a ta nyatabahẹ ndu Amalẹku lẹ mkpula akpaminigwe. Unu ta azọhakwa iya ememe!”