24
“Ọ -bụru lẹ nwoke lụchaaru nwanyị; ọphu nwanyị ono adụedu iya ree; kẹle ọ hụmaru iphe, adụdu ree l'ẹhu nwanyị ọbu; ọ bya ederu ẹkwo achịfu nwanyị nụ iya; bya achịfu iya; ọ -bụru l'ọ lụfuru g'o jerọ je alụru nwoke ọzo; teke ọ bụkwanu l'onye k'ono byakwarụpho bya akpọo ya ashị; bya edekwaphọ ẹkwo achịfu ọzokwa bya eyekwa iya phọ l'ẹka; bya achịfukwa iya phọ l'ibe iya; ọzoo l'onye k'ono bụ anwụhu bẹ ọ nwụhuru; mbụ onye k'ono, shi duta iya alụ alụlu ono; gẹ ji iya kẹ mbụ phọ, chịfuru iya nụ phọ ta laphukwa azụ jeshia ya alụlu g'e merwushichawaru iya ono; kẹle ọ bụkwa ẹbyi l'iphu Chipfu. Unu te emetakwa ẹbyi kpube alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu g'ọ bụru okiphe unu ono.”
Ekemu, dụ iche iche
“Ọ -bụru lẹ nemadzụ lụru nwanyị k'ọ̀phúú; g'e te zikwa iya g'o je ọgu; ọphu ọ dụkwa ozi ọzo, ee-zi iya. G'onye ono nọ-gbukwaa mgbarapha l'unuphu; mee nyee ya ono, ọ lụtaru ono g'ẹhu tsọo ya ụtso.
“Gẹ nemadzụ ta patakwa mkpuma, egweje nri; ọzoo nggu-mkpuma; g'ọ bụru iphe, e yeru iya l'itumo; kẹle ono dụakwaa g'onye woru ishi nemadzụ ophu sụbe l'itumo.
“Ọ -bụru lẹ nemadzụ bẹ e guderu l'ẹka ọ pataru onye Ízurẹlu ibe iya l'oshi eme iya g'ohu; ọzoo l'oore onye ọbu erere; g'e gbukwa onye ọpaleda ono egbugbu. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu.
“Ọ -bụru onye ẹhu-ọchaa byaru; unu letakwa ẹnya mee iphemiphe, ndu-uke, bụ oshilọkpa Lívayi sụru g'unu mee. Unu tụkokpoepho iphemiphe, mu tụru phẹ ekemu sụ g'ẹphe meje mekọta. Unu nyatakwa iphe, Chipfu, bụ Chileke unu meru Miriyamu teke unu nọ l'ụzo; g'unu wụfutachaaru l'alị Ijiputu.
10 “Teke i jieru nemadzụ ibe ngu ụgwo; m'obeta ọ bụru ụgwo, dụ ịdu-agha; ta abahụkwa l'ụlo iya je ewota iphe, ọ sụberu ngu l'itumo. 11 Nọdukwa l'etezi g'onye ọbu, i jieru ụgwo ọbu wofutarụ ngu iphe, ọ sụberu ngu l'itumo ọbu. 12 Ọ -bụru l'onye ọbu akpa nri; te egudekwa iphe ono, o yeru ngu l'itumo ono lashịa unuphu je akwaa gẹ nchị bọhu. 13 Nchi -jihushia; wophutakwaru iya ukpo ono, o yeru ngu l'itumo ono azụ; k'ọphu ọo-zẹ iya; kua mgbẹnya; gọru ọnu-ọma nụ ngu. Ọo ya bụ g'a gụaru ngu iya l'apfụbekoto l'iphu Chipfu, bụ Chileke ngu.
14 “Onye adụdu g'ọ dụ iya; ọ nọdu akpa nri -byaru ngu ozi; te emekwa iya omeliwe; m'obeta onye ọbu bụru onye Ízurẹlu ibe ngu; ọzoo onye lwarụ alwalwa, bu l'alị unu l'ime mkpụkpu unu. 15 Pfụjekwa iya aswa ogburumịta iya; tẹme ẹnyanwu anyịhu mbọkumboku; kẹle onye ọbu akpa nri; ọ gbawaru aswa ozi iya ono ye lẹ mkpa. Teke ọdumeka bẹ oo-chikukwa ngu l'ẹjo mkpu l'iphu Chipfu; iphe ọbu abụru ngu iphe-ẹji, iimeta iya.
16 “Gẹ ndu bụ nna ta lajẹkwa l'iphe, nwa phẹ metaru; ọphu ụnwu alajẹkwa l'iphe, nna phẹ metaru. G'onye metaru iphe ọnwu lajẹkwa l'iphe, o meru.
17 “Unu ta anafụjekwa nemadzụ iswi-ọdumma iya opfu l'ọ bụ onye lwarụ alwalwa; ọzoo onye enwedu nna; ọphu unu anatajẹkwa ẹkwa nwanyị, ji iya anọedu l'itumo. 18 Unu nyatajẹkwa l'unubẹdua shi bụru ohu l'alị Ijiputu; Chipfu, bụ Chileke unu gbata unu l'ẹka ono; noo iphe, meru g'o gude mu nọdu atụru unu ekemu epfu g'unu meje iphemiphe ono.
19 “Unu -nọdu akpata iphe, unu meberu l'opfu unu; unu zọhaa tiyọtiyoo iya ophu l'ẹgu; unu ba laphuhẹkwa azụ je iya achịta. Unu hajẹkwa iya g'ọ dụru ndu lwarụ alwalwa; yẹe ndu nna phẹ anọedu; yẹe ụnwanyi, ji phẹ anọedu; k'ọphu Chipfu, bụ Chileke unu e-kebe unu l'ọma l'iphemiphe, unu byiberu ẹka unu k'ememe. 20 Unu -nọdu ajị-koshi akpụru, mịru l'oshi olivu unu; unu ta ajịjekwa iya njị labọ. Unu hakwa ọphu phọduru nụ g'ọ dụru ndu lwarụ alwalwa; yẹe ndu nna phẹ anọedu; yẹe ụnwanyi, ji phẹ anọedu. 21 Teke ọ bụ l'unu awọ akpụru vayịnu l'opfu-vayịnu unu; unu te ejekwa mkpakwa iya m'e mechaa. Unu hajẹkwa ọphu phọduru nụ g'ọ dụru ndu lwarụ alwalwa; yẹe ndu nna phẹ anọedu; mẹ ụnwanyi, ji phẹ anọedu. 22 Unu nyatajẹkwa l'unubẹdua shi bụru ohu l'alị Ijiputu; noo iphe, meru g'o gude mu nọdu atụru unu ekemu epfu g'unu meje iphemiphe ono.”