23
Ebufu nemadzụ lẹ ndzukọ
“G'onye e tsupyaru akpụru-anwụ; ọzoo onye e bufuru útsù ta abatajẹkwa l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu.
“G'ọ tọ dụkwa onye a gbatarụ l'ụkpara; abatajẹ l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu. Ọphu oshilọkpa iya; mbụ je eyee l'ọgbo k'iri abatajẹkwa l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu.
“G'ọ tọ dụkwa onye Amọnu; ọzoo onye Mówabu, abatajẹ l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu; ọphu oshilọkpa phẹ jeye l'ọgbo k'iri abatajẹkwa; mbụ g'ẹphe ta abatajẹkpo l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu jeye l'ojejoje. Noo kẹle ẹphe te egudedu nri; yẹe mini gbaa unu ndzuta teke unu shi l'alị Ijiputu. Iphe, ẹphe meru bụ l'ẹphe gbẹchia je ebuta Belamu nwa Beyọ, shi mkpụkpu Petọ l'alị Mesopotémiya g'ọ bya atụa unu ọnu. Obenu lẹ Chipfu, bụ Chileke unu ta ngabẹduru Belamu nchị; ọ gbẹ-chia ghazia ọnu ono; ọ bụru ọnu-ọma; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu yeru unu obu. Unu ta achọkwa ụzo, ee-shi g'ẹhu dụ phẹ guu; ọzoo g'ọ dụru phẹ lẹ ree jasụ g'unu a-nọ-beru.
“Gẹ ndu Edọmu ta adụkwa unu ashị; noo kẹle ẹphe bụ unwune unu. Ọphu ndu Ijiputu adụkwa unu ashị; noo kẹle unu shi bụru ndu lwarụ alwalwa l'alị phẹ. G'a hajẹkwa oshilọkpa phẹ ọgbo k'ẹto g'ẹphe bata l'ẹka ndu kẹ Chipfu dzukọberu.”
Eme ọdu-ọgu g'ọ tọ dụ ideyideyi
“Ọ -bụru l'unu jepfuru ndu ọhogu unu ọgu; unu dọkwaduru l'ọdu-ọgu unu; unu kwabẹkwa ẹnya g'unu te eye ẹka l'eme ẹjo-iphe. 10 Ọ -bụru l'o nweru onye lanụ l'echilabọ unu, byaru bya abụru onye aasọ nsọ; kẹle ọ gbọru ụnwuda kpua onwiya l'ẹnyashi; g'onye ono lụfukwa je anọdu l'azụ ọdu-ọgu; g'ọ tọ nọdukwa l'ime iya. 11 O -be l'ụzenyashi l'o gude mini wụa ẹhu. Ẹnyanwu -nyịhuchaepho; l'ọ batawarọ l'ọdu-ọgu ono.
12 “Unu eje l'azụ ọdu-ọgu ono je emeta ẹka unu e-jeje ejelụkpo. 13 Unu yekọbeje ikworo lẹ ngwọgu unu; ọo ya bụ g'ọ bụru; onye eje anyị nshị; l'o gude ikworo ono tụa nsụ; nyịru iya yee; ghakọbe woru iya kpochia. 14 Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu etsojeru ọma ọdu-ọgu ejephe; adzọ unu ndzụ; waa g'o woru ndu ọhogu unu ye unu l'ẹka. Noo g'o gude; ọdu-ọgu unu je l'adụ nsọ; g'ọ tọ hụma iphe, aasọ nsọ l'ẹka unu nọ; dakọbe parụ unu haa.”
Ụnwu ekemu ọzo
15 “Ohu -shi l'ẹka nnajịuphu iya gbapfuta ngu; ta akpụtakwa iya kpuphuru nnajịuphu iya ono azụ. 16 Hakwaa ya g'unu l'iya buru; l'o buru l'ẹka dụ iya ree lẹ mkpụkpu, dụkpoe ya phọ ree. Ọphu a kpakwa iya ẹhu.
17 “G'ọ tọ dụkwa ụnwada Ízurẹlu onye a-nọdu agbaru agwa ụkpara; ọphu ọ dụkwa onye nwoke Ízurẹlu a-nọdu agbaru agwa ụkpara. 18 Mbụ-a; g'e be wotajẹkwa ụgwo, a pfụru nwanyị-ovuọba; ọzoo ụgwo, a pfụru nkụta-ụrwuali ono; gude bya l'ụlo Chipfu, bụ Chileke unu bya apfụ ụgwo iphe, unu riburu l'angụ k'ememe; kẹle ẹphenebo bụ ẹbyi l'ẹnya Chipfu, bụ Chileke unu.
19 “Be jiekwa onye Ízurẹlu ibe ngu ụgwo ntụkwase; ntụkwase l'okpoga; ọzoo ntụkwase lẹ nri; ọzoo l'iphemiphe, bụkpoo iphe, eejieje ụgwo ntụkwase. 20 Onye ii-jie ụgwo ntụkwase bụ onye ọhozo; obenu l'onye bụ nwune ngu bẹ i tii jiẹdu ntụkwase; ọo ya bụ gẹ Chipfu, bụ Chileke ngu ekebe ngu l'ọma l'iphemiphe, i byibekpọru ẹka ememe l'alị ono, iije alwụta ono.
21 “Ọ bụru l'i riburu angụ emeru Chipfu, bụ Chileke ngu iphe; ta akpọkwa ụpfu ememe iya; kẹle Chipfu, bụ Chileke ngu a-wata ele ngu ẹnya g'i mee ya; tẹme l'ị bụru onye-ikpe nmarụ l'i meru iphe-ẹji. 22 Ọle ọ -bụkwanuru l'i selaru onwongu azụ l'eribu angụ eme iphe; bẹ ikpe ta nmakwaru ngu. 23 Iphe, shikpọwa ngu l'ogbogboromọnu fụta; letakwa ẹnya g'i meẹbekota iya. Noo kẹle ọo gụbedua tụru obu ngu onyo gudekpọo ọnu ngu gẹdegede ribuaru Chipfu, bụ Chileke ngu angụ.
24 “Ọ bụru l'ị bahụru l'opfu-vayịnu nemadzụ ibe ngu; ritakpọepho akpụru vayịnu g'ọ dụkpoe ngu phọ ree; ọle g'ọ tọ dụkwa ọphu ii-ye lẹ nkata ngu. 25 Teke ị -bahụru l'ẹgu nemadzụ ibe ngu; ọ -dụ ngu g'ị wọta iphe, ọ kụru akụku ria; wọtakwa iya; ọle g'ọ tọ dụkwa upfu iphe ono ọphu ii-gude mma gbutsua.