22
“Ọ -bụru l'ị hụmaru eswi; ọzoo atụru nemadzụ ibe ngu l'ẹka ọokpaphuhu akpaphuhu; te emekwa ẹnya g'ị tị hụmaduru iya; kukebekwa ẹhu kpụta iya kpuphuru nwibe ngu ono azụ. Teke ọ bụ l'onye ono te ebukubedu ngu ntse; ọzoo l'ị tị madụ onye ọbu; kpụta iya laa ibe ngu je edobe jasụ teke onye ono a-chọru iya bya; l'ị kpụru iya nụ iya. Nokwaphọ g'ii-meje nkapfụ-ịgara iya; ọ bụkwarupho nno bụ g'ii-meje uwe iya; mẹkpoo iphemiphe, bụ kẹ nwibe ngu, tuphahụru etuphahụ; mbụ ọphu tuphahụru nụ; ị hụma iya. Te emekwa ẹnya g'ị tị hụmaduru iya.
“Ọ -bụru l'ị hụmaru nkapfụ-ịgara nemadzụ ibe ngu; ọzoo eswi iya l'ẹka ọ daru l'agụga gbororo; te emekwa ẹnya g'ị tị hụmaduru iya. Kukebekwa ẹhu je eyeru onye ọbu ẹka g'ọ palia ya.
“Gẹ nwanyị ta akwajẹkwa ngwa nwoke; ọphu nwoke akwajẹkwa ngwa nwanyị; kẹle onye eme iphe, dụ nno bụkwa ẹbyi bẹ oome l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu.
“Ị -nọdu aghata lẹ gbororo; ị hụma ẹpfune ẹnu, kparụ l'eli oshi; ọzoo l'alị; ọ bụru ụnwu ẹnu nọ iya; ọzoo l'ọ bụkwadu ẹkwa iya; ne iya kpuru l'eli ụnwu iya ono; ọzoo l'eli ẹkwa iya ono; ba anwụpyabekwa ne ẹnu ono; yẹe ụnwu iya. Kukebekwa ẹhu kpatsu ne iya g'o phefu; l'ị nwụtawaro ụnwu iya; k'ọphu ọo-dụru ngu lẹ ree; waa k'ọphu ịi-karịberu nka.
“Ị -nọdu akpụ ụlo ọ̀phúú; kpụsakwaa uko iya ọsa; swia ya ọnu mgburugburu; g'ọ tọ dụ onye e-shi l'ẹka ono wefu bya adaa; g'ọchi ta akwa l'ụlo ngu ono.
“Ị -gbaa opfu-vayịnu; ta akụkwa iya iphe ẹghirigha. I -mee ya nno bẹ aa-natakwa ngu mebyi iphe ono, ị kọru ono; natakwa ngu phọ akpụru, vayịnu ngu mịtaru je edobe l'ụlo, dụ nsọ.
10 “Te eligbabejekwa eswi yẹe nkapfụ-ịgara gude atụpya alị mgbo lanụ.
11 “Te eyejekwa uwe, a kwarụ ẹghirigha; dụ gẹ l'e wotaru ẹkwa baragidi je akwagbabẹ lẹ gẹrebe-gẹrebe ẹkwa mmanụ.
12 “Kpajẹkwaru ịyanguyangu ye lẹ mgburẹku uwe mgbalanụ ngu ishi ẹno.”
Emebyi k'alụlu
13 “Ọ -bụru lẹ nwoke lụtaru nwanyị; ẹphe lẹ nwanyị ọbu kwachaẹpho; ọ kpọo ya ashị; 14 boaha ya ibo gude epfubyishi iya sụ: ‘Mu lụtaru nwanyị-a; mu jepfu iya; ọphu ọ dụdu iphe, egoshi l'o shi bụru nwamgbọko, yẹle nwoke teke akwaswee.’ 15 Gẹ nna nwamgbọko ono yẹe ne iya gude iphe, egoshi lẹ nwamgbọko ono shi bụru onye yẹle nwoke teke akwaswee je egoshi ndu bụ ọgerenya l'ọnu-abata mkpụkpu. 16 Nna nwamgbọko ono asụ ndu bụ ọgerenya ono: ‘Nwa mu nwanyị-a bẹ mu keru nwoke-a; ọle nta-a bẹ nwamgbọko ono dụwaa iya ashị. 17 Ọle-a; unu lewarọ lẹ nta-a bẹ ọ watarụ iya ebo ibo asụje lẹ nwatibe mu ọbu ta adụkwa iphe, egoshi lẹ yẹle nwoke teke akwaswee! Ọle ọ bụ; wakwa iphe, egoshi lẹ nwatibe mu ọbu bẹ yẹe nwoke teke akwaswee baa.’ Ẹphe abya eworu ẹkwa ono phụshi l'iphu ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono. 18 Ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono akpụta nwoke ono chia ya ẹchachi; 19 reta iya nre ụkporo mkpọla-ọchaa ise; woru nụ nna nwamgbọko ono; noo kẹle nwoke ono boru nwamgbọko Ízurẹlu ibo. Nwamgbọko ono abụru nyee ya ẹka ọ bụ iya; ọphu ọ byadu achịfubaa nwanyị ono jasụ g'ọo-nọ-beru.
20 “Ọle ọ -bụkwanuru l'ibo ono, e boru iya ono bụ eviya; k'ọphu bụ l'ọ tọ dụdu iphe, e gude goshi lẹ nwamgbọko ono bẹ yẹle nwoke teke akwaswee; 21 ọo ya bụ; g'ẹphe kpụfutakwa nwamgbọko ono l'ọnu ẹswulo l'ibe nna iya; unwoke mkpụkpu iya atụa ya mkpuma; woru iya tugbua; kẹle o meru ẹjo ememe l'alị Ízurẹlu. O shi nọdu l'ibe nna iya agba ụkpara. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu.
22 “Ọ -bụru l'e ge-chiru nwoke l'ẹka ẹphe lẹ nyee onye ọzo akwa; g'e gbukwaa nwoke ono, jepfuru nwanyị ọbu; yẹe nwanyị, o jepfuru egbugbu. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'alị Ízurẹlu.
23 “Ọ -bụru lẹ nwamgbọko, yẹle nwoke teke akwaswee; mbụ nwamgbọko, e jebuwaru k'alụlu; bẹ yẹle nwoke ọzo kwarụ l'ime mkpụkpu; 24 unu tụkokwa ẹphenebo kpụta kpụfu l'ọnu-abata mkpụkpu ono; tụko ẹphenebo tụ-gbukọta lẹ mkpuma. Nwamgbọko ono bẹ aa-tụ-gbu; noo kẹle ọ nọ l'ọma mkpụkpu ọphu o chiduru mkpu. Nwoke bẹ aa-tụ-gbukwaphọ; kẹle o merwuru nyee onye ọzo. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu.
25 “Obenu; ọ -bụru l'ọo l'azụ ẹgu bẹ nwoke guderu nwamgbọko, onye ọzo jebuwaru k'alụlu; ẹphe l'iya kwaa; bụkwa nwoke kpoloko bẹ ee-gbu. 26 G'ọ tọ dụkwa iphe, unu e-me nwamgbọko ono; ọ tọ dụkwa iphe-ẹji, o metaru, ee-gude gbua ya. Noo kẹle ọwa-a dụkwapho g'onye je afụaru nemadzụ ibiya l'ụzo; gbua. 27 Mbụ lẹ nwoke ono guderu nwamgbọko ono, onye ọzo jebuwaru k'alụlu ono l'azụ ẹgu; o chia mkpu; ọphu ọ dụdu onye nafụtaru iya nụ.
28 “Ọle ọ -bụkwanuru lẹ nwoke zuguderu nwamgbọko, adụdu onye eje iya nụ; ẹphe l'iya kwaa; a hụma phẹ; 29 gẹ nwoke ono pfụkwaa nna nwamgbọko ono ụkporo shẹkelu mkpọla-ọchaa labọ lẹ shẹkelu mkpọla-ọchaa iri. G'onye ọbu lụkwaru nwamgbọko ono; noo kẹle o mebyishiwaru iya. Ọphu ọ byadu achịfu nwamgbọko ono gbiriri jasụ g'ọo-nọ-beru.
30 “Gẹ nwoke ba lụkwa nyee nna iya; shi nno mee nna iya iphe-iphere.”