21
Onye e gburu; ọphu a madụ onye gburu iya nụ
Ọ -bụru l'a hụmaru odzu onye e gburu egbugbu; ọphu a madụ onye gburu iya nụ l'ẹka ọ dabyiru l'ẹgu; l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya anụ unu g'ọ bụru okiphe unu ono; gẹ ndu bụ ọgerenya unu phẹ; mẹ ndu-ikpe unu phẹ wụfutakwa; bya agbẹ l'ẹka onye ono, e gburu ono zẹ; tụa iphe atụtù jasụchaa lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu, nọ-pheru iya mgburugburu. Gẹ ndu bụ ọgerenya, shi lẹ mkpụkpu ọphu ka anọ-kube onye ono, e gburu ono ntse kpụta ada eswi, e teke gudeswee jee ozi; ọphu a tụgbabejeduru iya lẹ nwibe iya; gude bahụ lẹ nsụda, mini asọ asọso; mbụ nsụda, e teke akọ-swe akọko; ọphu e teke akụ-swee ya iphe, aakụ akụku. Gẹ ẹphe nọdu lẹ nsụda ono; swị-kwoo ada eswi ono olu. Gẹ ndu-uke, bụ ụnwu Lívayi lụfuta l'atatiphu bya apfụru. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu họtaru phẹ g'ẹphe jejeru iya ozi; wafụa g'ẹphe gudeje ẹpha Chipfu gọoru nemadzụ ọnu-ọma. Teke opfu adaru nemadzụ yẹe nwibe iya; ọzoo lẹ nemadzụ mekarụ nwibe iya iphe; l'ọ bụru ẹphe e-kpe iya. Ndu bụ ọgerenya, shi lẹ mkpụkpu ọphu ka anọ-kube ntse l'ẹka onye e gburu phọ zẹe g'ẹphe hakọta akwọo ẹka l'eli ada eswi ono, a swị-kworu olu lẹ nsụda ono. Ẹphe epfua sụ: “Ẹka anyi ta adụkwa l'ọchi onye-a; ọphu anyi ahụmakwaru teke eegbu iya. Jiko Chipfu; natanụ ụgwo-a, aapfụ k'iphe-ẹji, ndu nkengu, bụ ndu Ízurẹlu meru-a; mbụ ndu ono, ị gbafụtaru. G'ọchi onye adụdu iphe o meru ta atukokwaru ndu nkengu, bụ ndu Ízurẹlu l'ishi. Ọo ya bụ; e shi ẹgube ono pfụa ụgwo ọchi onye ono, e gburu ono. Ọ bụru ẹgube ono bụ g'unu e-shi nwefu onwunu ọchi onye adụdu iphe, o meru ono l'echilabọ unu; kẹle unu mewaru, iphe, pfụru ọto l'iphu Chipfu.
K'alụ nwanyị, a lwụtaru l'ọgu
10 “Ọ -bụru l'unu jepfuru ndu ọhogu unu ọgu; Chipfu, bụ Chileke unu woru phẹ ye unu l'ẹka; unu kpụa phẹ lẹ ndzụ; 11 ọ -bụru lẹ ndu ono, unu kpụru lẹ ndzụ ono bẹ ọ dụru nwanyị, ama mma, nweru g'unu ha onye ọ dụ ree; tẹme ọ nọdu agụ onye ono ẹgu g'onye ono duta iya g'ọ bụru nyee ya; 12 g'onye ono duta iya laa ibe iya je akpụshia ya ishi; bee ya nvọ ebebe. 13 L'o yefụ uwe, o shi ye teke a kpụtaru iya phọ. L'o buru l'ibe onye ọbu; kwaa ẹkwa ne iya yẹe nna iya ọnwa ophu. E -mechaa; yẹe onye ọbu awatawarọ akwakwa; onye ọbu abụru ji iya; l'ọ bụru nyee ya. 14 Ọ -bụru l'e mechaarụ; ọphu nwanyị ọbu adụedu onye ọbu ree; g'ọ pakwarụ iya haa g'o je ẹka dụ iya ree. Ọ bụepho g'i ti re iya erere k'ereta okpoga; ọphu i mekwa iya g'eemeje ohu; noo kẹle i mewaru iya iphe-iphere.”
Iphe, rwuberu ọkpara
15 “Ọ -bụru lẹ nwoke alụ ụnwanyi labọ; o yee onye lanụ obu; onye ọphuu dụ iya ashị; ẹphe tụko nwụtawaru iya ụnwegirima; mẹ onye ọphu e yeru obu yẹe onye ọphu a kpọru ashị; teke ọ bụ l'ọo onye ọphu a kpọru ashị yeru ọkpara lẹ nwoke; 16 mbọku, oo-ke ekpe gude keeru ụnwu iya ẹku iya; g'o to wotakwa nwa onye ọphu o yeru obu phọ dobe l'ọnodu ọkpara; hachia nwa nke onye ono, ọ kpọru ashị phọ, gbẹchia bụru iya bụ ọkpara. 17 G'onye ono mekwaaru ọkpara iya ono, bụ nwa nwanyị ono, ọ kpọru ashị ono iphe, rwuberu iya nụ. Mbụ-a; g'ọ hẹe ya oke labọ; l'iphemiphe, o nweru enweru; kẹle ọo nwata ono bụ nwa mbụ, goshiru l'ọ dụje ike yee ime. Iphe, rwuberu ọkpara bụkwa iya nwe iya.”
Nwa, kariru ndu nwụru iya nụ ẹka
18 “Ọ -bụru lẹ nemadzụ nwụtaru nwa, kariru iya ẹka; k'ọphu bụ l'ọ tọo ngadụ nchị l'opfu ndu nwụru iya nụ; mbụ l'o too mejedu iphe, nna iya pfuru; ọphu o medu iphe, ne iya pfuru; tẹmanu; teke ẹphe chiru iya iphe; o too yedụru phẹ ọnu; 19 gẹ nna iya; yẹe ne iya kpụtakwa iya kpụjeru ndu bụ ọgerenya l'ọnu-abata mkpụkpu phẹ. 20 Ẹphe asụ ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono: ‘Nwatibe anyi-a kariru anyi ẹka; k'ọphu bụ l'ọ tọo ngajẹdu nchị l'opfu anyi; ọphu oomejedu iphe, anyi sụru g'o mee. Ọ bụ oke-ẹkpiri; tẹme ọ ngụnuka mẹe.’ 21 G'unwoke mkpụkpu ono g'ẹphe ha wụfuta; woru iya tugbua lẹ mkpuma. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu; k'ọphu ndu Ízurẹlu l'ophu a-nụma iya; tsụhu ebvu.”
Ekemu, dụ iche iche
22 “Ọ -bụru lẹ nemadzụ meru iphe, ọ gbaru g'ọ nwụhu; e woru iya gbua; unu kobe odzu onye ono l'eli oshi; 23 g'odzu iya te kokwaru l'eli oshi l'ẹka ono jasụ nchị abọhu. Unu likwaa ya mbọku ono gẹdegede; kẹle onye koru l'eli oshi bẹ bụ onye Chileke tụru ọnu. Unu te emerwụshikwa alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu; g'ọ bụru okiphe unu ono.”