20
Ekemu, dụru ọgu ndu Ízurẹlu
“Unu -hụma ịnya ndu ọhogu unu; waa ụgbo-ịnya phẹ; waa ndu ojọgu phẹ; l'ẹka unu ejepfu phẹ ọgu; ẹphe ka k'unu shii; gẹ ndzụ phẹ ta agụjekwa unu. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Ijiputu bẹ nọkwa swiru unu eswiru. Unu -bya awata ọgu ono; g'onye uke fụtakwa bya epfuru opfu yeru ndu ojọgu unu. G'ọ sụ phẹ: ‘Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu ngabẹkwa nchị; ntanụ-a bẹ unu ejepfu ndu ọhogu unu ọgu. Gẹ meji ta atọfukwa unu; ọphu ndzụ agụkwa unu. G'ẹhu te etekwa unu etete; ọphu ẹphe eyekwa unu ebvu; kẹle ọo Chipfu, bụ Chileke unu bẹ unu l'iya swị; g'ọ lwụ-chiteru unu ọgu l'iphu ndu ọhogu unu; shi nno mee g'unu lwụ-kpee phẹ.’
“Gẹ ndu-ishi unu byakwaphọ bya epfuru nụ ndu ono; sụ phẹ: ‘?Ọ dụru g'unu ha, onye kpụru ụlo ọ̀phúú; ọphu o toko yedu iya Chileke l'ẹka? G'onye ono lakwa unuphu; a nọnyakwa ọ nwụhu l'ọgu; onye ọzo je eworu ụlo ọbu ye Chileke l'ẹka. ?Ọ dụru onye gbaru opfu-vayịnu ọphu o toko ridu iphe, shi iya nụ? G'onye ono lakwa unuphu; a nọnyaa; ọ nwụhu l'ọgu; onye ọzo ria ya. ?Ọ dụru onye kweru nwanyị ukwe l'ọo-lụ iya; ọphu o tokọ lụdu iya? G'onye ono lakwa unuphu; a nọnyakwa onye ono nwụhu l'ọgu; onye ọzo je alụa onye ọbu.’
“Gẹ ndu-ishi ono pfukwarụpho yebaaru ndu ojọgu ono; sụ phẹ: ‘?Ọ -dụru onye ndzụ agụ; ọzoo onye meji atọfu atọfu? G'onye ono lakwa unuphu; a nọnyakwa o mee; meji tọfuahaa ndu ọphuu g'ọotofu iya.’ Teke ndu-ishi ono pfughechaẹrupho iphemiphe ono nụ ndu ojọgu ono; ẹphe abya ahọtagbaa ndu-ishi ojọgu dobe, bụ ndu a-nọdu edu phẹ eje.
10 “Teke unu wụfuru ejepfu mkpụkpu ọgu; unu vukwaru ụzo kua phẹ; g'unu l'ẹphe doshia; gẹ nchị dụ doo. 11 Ọo ya bụ; teke ọ bụ l'ẹphe zarụ unu oku nchị-adụ-doo ono; bya agụhaaru unu ụzo phẹ; ọo ya bụ; iphe, bụkpoo ndu bu lẹ mkpụkpu ono abụkotaru ndu unu a-nọduje ezi ozi mkpọnwu-ẹhu. 12 Teke ẹphe te ekwedu g'unu l'ẹphe nọdu lẹ nchị-odoo; ẹphe gbẹnu wata unu etso ọgu; unu ekee ọgu kephee mkpụkpu ono mgburugburu. 13 Teke Chipfu, bụ Chileke unu woẹrupho mkpụkpu ono ye unu l'ẹka; unu gude ogu-echi tụko unwoke, nọkota iya nụ gbushigbua. 14 Obenu l'ụnwanyi phẹ; mẹ ụnwegirima; mẹ iphe-edobe phẹ; mẹwaro iphemiphe ọzo, nọ l'ime mkpụkpu ono; mẹkpoo iphe akwa l'ọkwata g'ọ hakọta; bẹ unu e-gwetakọta g'ọ bụru k'unu. Mbụ-a; unu e-ripya iphe, unu gwetarụ l'ẹka ndu ọhogu unu, bụ ọphu Chipfu, bụ Chileke unu nụru unu. 15 Noo g'unu e-mekọtaje iphe, bụ mkpụkpu lẹ mkpụkpu ono l'ophu, bụ ndu ọphu nọchaa unu ụzenya, bụ ndu ọphu ayịdu l'ọhamoha ọwa-a, bugbaa l'ẹka-a.
16 “Ọle ọ -bụru mkpụkpu ndu ọwa-a, nọ l'alị, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu g'ọ bụru okiphe unu-a; g'ọ tọ dụkwa iphe, atụ unme mẹ nanụ, unu a-ha g'ọ nọdu ndzụ. 17 Unu tụkokwa phẹ g'ẹphe ha gbushikọta; mbụ ndu Hetu; mẹ ndu Amọru; mẹ ndu Kénanu; mẹ ndu Pẹ́rezu; mẹ ndu Hevu; mẹ ndu Jiebusu, bụ iya bụ gẹ Chipfu, bụ Chileke unu tụru ekemu; sụ g'unu mee; 18 g'ẹphe te ezi unu ahụma ahụma, ẹphe anọduje eme, bụ ọphu ẹphe anọduje eme eyeru agwa phẹ; unu eshi nno meswee Chipfu, bụ Chileke unu.
19 “Teke unu keru ọgu kephee mkpụkpu mgburugburu nọo ọdu; l'ẹka unu etso iya ọgu g'unu lwụa ya lwụta; unu te emebyishikwa oshi, pfụgbaaru lẹ mkpụkpu ono; kẹ g'unu gude ogbunkụ wata iya egbutsushi. Unu hakwaa ya; wọtaje mebyi iya ria eriri; unu te egbutsushikwa iya egbutsushi. ?Unu eke ọgu ekephefụa oshi, bvuru l'ẹgu mgburugburu? Oshi; ?ọ bụ nemadzụ? 20 Ọ bụepho oshi ndu ọphu unu maru l'ọ tọ bụdu oshi, eeri mebyi iya eriri; noo ndu ọphu unu e-mebyishi. Unu gbutsushia ndu k'ono. Unu akpụa ose-ọgu kpụ-phee mkpụkpu ono, etso unu ọgu ono mgburugburu jasụ teke unu emekpe phẹ.”