19
Mkpụkpu, onye gburu nemadzụ
a-nọduje ezeru ndzụ
(Ọ́gú 35:9-28; Dit 4:41-43; Jios 20:1-9)
“Teke Chipfu, bụ Chileke unu meẹrupho g'ọhamoha ono chịhu; mbụ ndu ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya eworu alị phẹ nụ unu; g'unu nọchia ẹnya phẹ; buchia mkpụkpu lẹ mkpụkpu phẹ; yẹe unuphu l'unuphu phẹ ono; unu họfutakwa mkpụkpu ẹto dobe iche l'echilabọ alị ono, bụ alị ọphu Chipfu, bụ Chileke a-nụ unu g'ọ bụru k'unu ono. Unu e-gude ẹka unu kpaa oke; gude kee alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu g'ọ bụru nkunu ono ụzo ẹto. Oke alị ono ẹphe n'ẹto e-nwekọtaru mkpụkpu, agbabẹ ezeeru ndzụ nanụ nanụ l'ime iya. L'a bya tụa oji g'o rwua ẹka ono; k'ọphu onye gburu nemadzụ a-gbajẹru laa ẹka ono.
“Waa g'ọo-dụjeru onye gburu ọchi gbalaa laa ẹka ono baa; k'ọphu ọo-nọdu ndzụ; mbụ onye elekebeduru ẹnya gbua nwibe iya; ọphu ọ bụdu l'opfu dụhawaru yẹe onye ọbu; dụ gẹ lẹ nemadzụ bẹ yẹe nwibe iya swị je l'ọswa je awata nkụ; ọ halia ẹka gbua kẹ swịi gẹ ya gbutsua oshi ono; ishi ogbunkụ ono mịfu je atụa nwibe iya ono woru iya tugbua; g'onye ono gbalaa laa mkpụkpu lanụ l'ime mkpụkpu ẹto ono je adzụru ndzụ. Ọdumeka bẹ onye eme g'ọ gwata ụgwo ọchi onye ono, e gburu ono e-gudekwa ẹhu-eghu chịpfuru onye ono, gburu nwibe iya ono; gbapfu iya; kẹle ụzo dụ ẹnya; je eworu iya gbua; l'ẹbe abụ l'onye ọbu gbaru g'ọ nwụhu; eshinu abụdu lẹ yẹe nwibe iya ono shi dụhawaa l'opfu. Noo g'o gude mu nọdu atụru iya unu l'ekemu sụ g'unu họta mkpụkpu ẹto doberu onwunu.
“Teke ọ bụ lẹ Chipfu, bụ Chileke unu kparụ oke alị unu; ọ kabaa ọsa, bụ iphe, o riburu ndiche unu phẹ angụ lẹ ya e-me; e mechaa; ọ nụkota unu iphe, bụkpoo alị ono, o kweru ukwe lẹ ya a-nụ ndiche unu phẹ ono; ọ -bụru l'unu doberu-a ekemu-a g'ọ ha eme iya ememe, bụ ọphu mu atụru unu ntanụ-a; mbụ g'unu yee Chipfu, bụ Chileke unu obu; g'ọ bụru ụzo iya bẹ unu a-nọdujekpoepho etso; unu eyekwabaa mkpụkpu ẹto ọzo lẹ mkpụkpu ẹto ọphuu; 10 k'ọphu e tee gbujedu onye iswi dụ mma l'alị unu ono, bụ ọphu Chipfu, bụ Chileke unu nụru unu g'ọ bụru okiphe unu ono; shi nno mee g'ikpe ọchi tukoru unu l'ishi.
11 “Obenu; teke ọ bụ lẹ nemadzụ bẹ opfu dụru yẹe nwibe iya; o je akwabẹru iya l'ụzo; tsoo ya ọgu; megbua ya; bya agbaru laa lẹ mkpụkpu-a nanụ; 12 gẹ ndu bụ ọgerenya mkpụkpu ono zia g'e je akpụta iya l'ẹka ono; kpẹe onye agwatajẹ ụgwo ọchi onye e gburu; g'o gbua. 13 G'a ta aphụkwaru iya obu-imemini. Onye gburu onye adụdu iphe, o meru; bẹ ee-wofujekwa ndzụ iya l'alị Ízurẹlu; g'ọo-dụru unu lẹ ree.”
Iphe, e gude kpaa oke alị
14 “G'ọ tọ dụkwa onye e-wofuje mkpuma, e gude kpaarụ yẹle nwibe iya oke alị; mbụ iphe, ndiche meru l'alị ono, bụ okiphe, unu e-keta l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu g'unu nworu ono.”
Agba ekebe
15 “G'e te egudejekwa ekebe onye lanụ gbaru; nma nemadzụ ikpe ẹjo-iphe; ọzo iphe-ẹji, a sụru l'o meru. Nemadzụ -mee iphe-ẹji; g'a dụ ẹbo; ọzo ẹto gbaa ya ekebe; tẹme l'e kpebua ikpe onye ọbu. 16 Teke ọ bụ l'onye-ekebe ẹregede watarụ agba nemadzụ ekebe; gbaahaa ya ekebe, abụdu eviya; 17 g'uzi ụmadzu labọ ọbu, opfu adaru ọbu bya apfụru l'iphu Chipfu: l'iphu ndu-uke mẹ ndu-ikpe, bụ ndu nọ l'ọkwa teke ono. 18 Gẹ ndu-ikpe ono jịa phẹ ajị njịnwuru-njịnwuru. Teke ọ bụ l'onye-ekebe ono bẹ epfu iphe, abụdu eviya; k'ọphu bụ l'ọ watarụ epfu iphe, nwibe iya emedụru; 19 unu eworu iphe ono, o shi arị l'ee-me nwibe iya ono woru mee ya. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu. 20 Ọo ya bụ; k'ọphu ndu ọzo a-nụma iya; tsụhu ebvu; ọ tọ dụhedu onye emebaa ẹgube ẹjo-iphe ono ọzo l'echilabọ unu. 21 Unu ta aphụjekwa obu-imemini. Ọ kwa gẹ ndzụ laaru ndzụ; ẹnya alaaru ẹnya; eze alaaru eze; ẹka alaaru ẹka; ọkpa alaaru ọkpa.”