18
Oke, rwuberu ndu-uke
“Ndu uke, bụ iya bụ oshilọkpa Lívayi; mbụ ndu ọkpa-ipfu Lívayi g'ẹphe ha bẹ a taa hẹdu oke alị; ọphu ọ dụdu okiphe ọzo, e-rwube phẹ nụ l'alị Ízurẹlu. Iphe, ẹphe e-gude buru bụ iphe ngwẹja, a kpọ-phodoru ọku l'iphu Chipfu; kẹle ono bụ okiphe phẹ. Ẹphe te enwedu okiphe g'ụnwunna phẹ; ọo Chipfu bụ okiphe nkephẹ, bụ iya bụ iphe, o kweru phẹ ukwe iya.
“Waa iphe, rwuberu ndu-uke baa mẹ ndu Ízurẹlu gude oke-eswi; ọzoo atụru bya egweru Chipfu ngwẹja: iphe, aa-nụ onye uke bụ ẹka iya; waa agba iya; waa opfuru iya. Iphe ọzo, unu a-nụjekwa phẹ phọ bụ ereshi, unu vuru ụzo gbuta; waa mẹe ọ̀phúú; yẹe manụ; waa ẹ́jí mbụ, unu bushiru l'atụru unu; noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu shiwaa l'ọkpa-ipfu unu l'ophu họta phẹ; ẹphe l'oshilọkpa phẹ; g'ẹphe gude ẹpha Chipfu pfụjeru l'iphu iya; ejeru iya ozi tekenteke.
“Ọ -bụru l'onye shi l'ọkpa-ipfu Lívayi shi lẹ mkpụkpu ẹka o bu l'alị Ízurẹlu; gude obu iya l'ophu byatashịa ẹka Chipfu, bụ Chileke a-họta; g'a hakwaa ya g'o gude ẹpha Chipfu, bụ Chileke iya jejeru iya ozi gẹ ndu oshilọkpa Lívayi ibe iya; bụ ndu nọ l'atatiphu Chipfu ẹka ono ejeru iya ozi. G'ẹphe kejekwaa iphe, gbaru phẹ nụ ẹnya nhamụnha; g'a -gụfukwaro ọphu onye k'ono ketarụ l'iphe, e retaru l'iphe ndu unuphu ibe phẹ.”
Etso ẹka ndu amadụ Chileke
“Teke unu bahụerupho l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; unu te ejekwa anwụ eme ahụma ahụma ono, ndu ọhamoha ono anọduje eme ono. 10 G'ọ tọ dụkwa g'unu ha onye a-kpọ nwa iya nwoke; ọzoo kẹ nwanyị ọku. Ọphu ọ dụkwa onye a-nọdu agba ẹja; ọzoo eme ọmamanshi; ọphu ọ dụkwa onye e-jeje l'ẹja. 11 Ọphu ọ dụkwa onye e-keje oswe; ọphu ọ dụkwapho onye e-jeje l'ajị maa; 12 kẹle iphe, bụkpoo onye eme iphemiphe ono bụkwa ahụma bẹ oome l'iphu Chipfu; ọ bụru ahụma ahụma ono, ọhamoha ono eme ono meru g'o gude Chipfu, bụ Chileke unu je achịfu phẹ l'iphu unu. 13 Unu bụkwaru ndu ụta adụdu l'ẹhu l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu.”
Onye mpfuchiru ono
14 “Ọhamoha ono, unu a-chịfu ono anọduje angaru ndu eme ọmamanshi mẹ ndu agba ẹja nchị. Ọle unubẹdua bẹ Chipfu, bụ Chileke unu te ekwekwa g'unu mee nno. 15 Chipfu, bụ Chileke unu e-shi l'echilabọ unu họfutaru unu onye mpfuchiru; onye ono a-bụru onye shi l'ụnwunna unu gẹdegede; bụru onye dụ gẹ mu dụ. Noo onye unu a-ngabẹjeru nchị bụ ono.
16 “Kẹle mbọku ono, unu dzukọberu l'úbvú Horẹbu ono bụkwa iphe ono bẹ unu rwọru Chipfu, bụ Chileke unu sụ: ‘Jiko g'anyi ta anụhenu olu Chipfu, bụ Chileke anyi; ọphu anyi ahụmahe ọku-a, parụ ẹka-a; ọdumeka bẹ anyi a-nwụhukwa.’ 17 Chipfu sụ mu: ‘Iphemiphe ono, ẹphe pfuru ono bẹ ẹphe pfukwaru ree. 18 Mu e-shikwa l'echilabọ ụnwunna phẹ wofutarụ phẹ onye mpfuchiru, dụ gẹ gụbedua. Mu eworu opfu mu ye onye ọbu l'ọnu; l'ọotuko iphe, mu pfuru iya kọkotajeru phẹ. 19 Onye ta ngabẹduru nchị l'opfu, onye ono a-nọdu epfu epfuchiteru mu ono; bụ mbẹdua bẹ a-jị ajị iya. 20 Ọle onye mpfuchiru, nọnyaaru wata eku onwiya bya epfuahaa iphe, mu epfuduru; ọzoo onye ọphu e-gude ẹpha agwa ọzo epfu; g'e gbukwaa onye mpfuchiru ono egbugbu.’
21 “Unu a-jịkwaro onwunu; sụ: ‘?Dẹnu g'anyi e-shi maru ozi ọphu abụdu Chipfu ziru iya?’ 22 Ọ -bụru l'onye mpfuchiru gude ẹpha Chipfu ezi ozi; teke ọ bụ l'ozi, o ziru te egeduru egeru; ọzoo l'o to medụru g'o pfuru iya; nokwa iphe, Chipfu epfuduru bụ ono. Ọ kwa onye mpfuchiru ono gude eku-onwonye pfua opfu ọbu. G'a ba tsụjekwa ẹgube onye ono ebvu.”