17
“Unu te egudekwa oke-eswi; ọzoo atụru, ntụcha dụ l'ẹhu; ọzoo ọphu nweru ẹka iphe mebyiru iya; bya egweeru Chipfu, bụ Chileke unu ngwẹja; kẹle ono bụkwa akpamara l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu.
“Ọ -dụru nwoke; ọzoo nwanyị, unu l'iya bu lẹ mkpụkpu lanụ l'ime mkpụkpu ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono, a hụmaru l'ẹka oome iphe, dụ ẹji l'ẹnya Chileke; shi nno emebyi ọgbandzu Chileke; mbụ; ọ -bụru l'onye ono watarụ agwa agwa ọzogbaa; mbụ wata abarụ phẹ ẹja; phozeaharu ẹnyanwu; ọzoo ọnwa; ọzo kpokpode, bụ iphe, mu sụru g'e be emejeshi-a; e pfuaru iya unu; unu nụma; unu kparwetakwa ishi iya rengurengu; ọ -bụru eviya; l'iphe ọbu meru ememe; mbụ l'ẹgube ahụma ono bẹ e meru l'alị Ízurẹlu; g'a kpụta onye ọbu, meru ẹjo iphe ọbu; m'ọ bụ nwoke; ọzoo nwanyị kpụfu l'ọnu-abata mkpụkpu unu ono; gude mkpuma tugbua ya. Onye ee-kpe mpfugbu bẹ aa-dụada ẹbo; ọzoo ẹto; gbaa ekebe tẹme l'e gbuje onye ọbu. G'ọ tọ dụkwa onye e-gbu mẹ ọ -bụru onye lanụ agba iya ekebe. G'ọ bụkwaru ndu ekebe ono, e-vuru ụzo dabẹ iya ẹka ọnwu l'ẹhu; tẹme ndu ọphuu g'ẹphe ha awụpyabewa iya rọ. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu.”
Ụlo-ikpe
“Ọ -bụru l'ọ dụru opfu, daru nụ, dụnukaru unu ẹhuka ekpekpe; opfu kẹ l'e gburu ọchi te egbu; ọzoo l'e tsuru nemadzụ iphe te tsu; ọ bụru opfu dahaa lẹ mkpụkpu unu; unu gude opfu ono je l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta ono; gude iya jepfu ndu-uke, bụ oshilọkpa Lívayi; waa onye-ikpe, nọ l'ọkwa lẹ teke ono; pafụru phẹ ikpe ọbu g'ẹphe kpee; pfua g'ọ gbaru g'e mee ya. 10 G'onye e kperu ikpe iya mekwaa iphe ono, ẹphe kperu ono; mbụ ikpe ono, ẹphe nọ l'ẹnya ẹka ono, Chipfu a-họta ono kpee ono. Unu kwabẹkwa ẹnya g'ọ bụerupho iphe, ẹphe sụru g'e mee bẹ ee-me. 11 Unu tụkokwa ekemu, ẹphe tụru unu g'ọ ha; waa ikpe, ẹphe kperu unu g'ọ ha mekọtaje. Unu ta ahakwa iphe, ẹphe pfuru unu; meahaa iphe ọzo. 12 Onye jịkaru eme iphe onye-ikpe kperu; ọzoo iphe, o kperu mbụ onye uke, nọ l'ẹka ono ejeru Chipfu, bụ Chileke unu ozi bẹ ee-gbu egbugbu. Ọ bụru ẹgube ono bẹ unu l'e-shi wofu ẹjo-iphe l'alị ndu Ízurẹlu. 13 Onyemonye a-nụma iya; ndzụ agụhu iya. Ọ tọ dụedu onye byaru emebaa iphe, dụ ẹgube ono ọzobaa.
Ahọta Eze
14 “Teke unu bahụerupho l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; ọ -laẹpho unu l'ẹka; unu buru iya eburu; unu wata epfu sụ: ‘Unu g'anyi họta eze, a-bụru onye-ishi anyi g'ọhozo, nọ-phegbaaru anyi mgburugburu họtagbaaru nkephẹ-a.’ 15 G'o dokwaa unu ẹnya l'onye unu a-tụ ẹka bụ onye Chipfu, bụ Chileke unu họtaru. Mbụ-a; g'ọ bụkwaru onye Ízurẹlu ibe unu bẹ unu a-họta. Unu ta ahọtakwa onye ọhozo g'ọ bụru onye-ishi unu; mbụ onye abụdu onye Ízurẹlu. 16 G'onye ọbu ta abụkwaru onye a-nọdu achịko ịnya akụberu onwiya; ọphu o mekwa gẹ ndu Ízurẹlu laphu azụ lẹ Ijiputu; ọ bụru g'ee-shi gẹ ya nmakọbaa ịnya doberu onwiya. Noo kẹle Chipfu pfuwaru iya unu sụ: ‘Unu ta alaphubaẹkwa azụ l'ẹka ono ọzobaa.’ 17 Ọphu onye ọbu abụkwa onye a-nọdu alụko nwanyị akụberu onwiya; ọdumeka bẹ ụzo a-kpọ-swehukwa iya. G'ọ tọ chịtakwa mkpọla-ododo; waa mkpọla-ọchaa kụberu onwiya. 18 Onye ono -bahụepho l'ọkwa eze ono g'o wota ẹkwo, a phụru aphụphu detakọtaru onwiya iphe, nọkota l'ẹkwo ekemu-a, bụ ẹkwo, nọ l'ẹka ndu-uke, bụ oshilọkpa Lívayi. 19 G'o gudeje ẹkwo ono tekenteke; l'ọoguje iya mbọkumboku jasụ gẹ ndzụ iya a-nọ-beru. Ọo ya bụ g'o shi nno nwụta g'oo-shije atsụ Chipfu, bụ Chileke iya ebvu; shi nno kwabẹ ẹnya mekọtaje iphe, bụkpoo ekemu Chipfu; yẹe iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje. 20 G'onye ono ta arịkwa lẹ ya ka ụnwunna iya ndu ọphuu shii; shi nno parụ ekemu ono haa; meahaa iphe ọzo. Mbụ l'ọ kwa g'onye ọbu anọriberu ndzụ l'aba-eze iya ọbu; yẹbedua yẹe ụnwegirima iya l'echilabọ ndu Ízurẹlu.”