16
Ọbo Ojeghata
(Awụ 12:1-20)
“Unu bọje ọbo Ojeghata kẹ Chipfu, bụ Chileke unu l'ọnwa Abibu; noo kẹle ọo l'ọnwa Abibu ono bẹ Chipfu, bụ Chileke unu duru unu l'ẹnyashi dufuta l'alị Ijiputu. Unu gwejeru Chipfu, bụ Chileke unu ngwẹja Ojeghata ono. Ọ bụru atụru; ọzoo eghu; ọzoo eswi bẹ unu e-gudeje egwe ngwẹja ono l'ẹka Chipfu a-họta; dobe ẹpha iya; buru iya eburu. Unu te egudejekwa buredi, e yeru iphe, ekoje buredi taa ya. Ujiku ẹsaa bẹ unu a-tajẹ buredi, e yedụru iphe, ekoje buredi, bụ iya bụ buredi iphe-ẹhuka. Noo kẹle ọo ẹphuru-ọku bẹ unu gude wụfuta l'alị Ijiputu. Unu meje iya jasụkpoo g'unu a-nọ-beru gudeje nyata teke unu shi lẹ Ijiputu wụfuta. G'ọ tọ dụkwa onye aa-hụma iphe, ekoje buredi l'ibe iya l'alị ono mgburugburu gbiriri jasụ ujiku ẹsaa ono abvụ. Ọphu e kwejekwa g'anụ ono, e gburu l'ụzenyashi mbụ phọ nọo fụta l'ụtsu.
“Unu ta nọdujekwa lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono bọo ọbo Ojeghata. Ẹka ee-gweje iya bụ l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta; dobe ẹpha iya; buru iya eburu ono. Noo ẹka aa-nọduje gwee ngwẹja Ojeghata ọbu l'ụzenyashi; mẹ ẹnyanwu rịbaahaepho; l'ẹgube teke ono, unu shi l'alị Ijiputu wụfuta ono. Ọ bụru ahụhu bẹ aa-hụ̀je anụ iya taa l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta ono. O -be l'ụtsu; onyenọnu adakọbe lashịa ibe iya. Ujiku ishii bẹ aa-tajẹ buredi, e yedụru iphe, ekoje buredi; o -be lẹ mbọku k'ẹsaa; unu edzukọo l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu. G'ọ tọ dụkwa onye e-je ozi mbọku ono.”
Ọbo-Idzu
(Awụ 34:22; Uke 23:15-21)
“Idzu ẹsaa bẹ unu a-gụtaje dobe. Teke aa-watajẹ agụ idzu ono bụ mẹ a wataẹpho egbuta ereshi. 10 Noo teke unu a-bọjeru Chipfu, bụ Chileke unu Ọbo-Idzu. A -nọdu abọ iya; g'onyenọnu wotajẹkpoepho iphe, ọ tụru obu iya onyo je anụ Chipfu; g'onyenọnu nụjeekwapho gẹ Chipfu, bụ Chileke unu kebeberu iya l'ọma. 11 Unu adọru l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu; mee ẹmereme; onyemonye yẹe ụnwegirima iya unwoke mẹ ụnwanyi; mẹ ohu iya unwoke mẹ ụnwanyi; mẹkpoo ndu Lívayi, nọ lẹ mkpụkpu unu; mẹ ndu lwarụ alwalwa; mẹ ndu enwedu nna; mẹ ụnwanyi, ji phẹ nwụhuwaru, bụ ndu unu l'ẹphe tụkoru nọdu. Ẹka aa-nọdu mee ya bụ l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta; dobe ẹpha; buru iya eburu ono. 12 Unu nyatajẹkwa l'unu shi bụru ohu l'alị Ijiputu; k'ọphu oo-me g'unu kwabẹ ẹnya mekọtaje iphe-a, mu tọru ọkpa iya; sụ g'e meje-a.”
Ọbo-M̀kpù
(Uke 23:33-43; Ọ́gú 29:12-38)
13 “Unu bọo Ọbo-M̀kpù ujiku ẹsaa; mẹ unu gbutachaẹpho balị unu; kụtachaa mẹe unu. 14 Unu -nọdu abọ iphe ọbu; unu eme ẹmereme; unubẹdua l'onwunu; mẹkpoo ụnwu unu unwoke mẹ ụnwanyi; mẹ ohu unu unwoke mẹ ụnwanyi; mẹ ndu Lívayi; mẹ ndu lwarụ alwalwa; mẹ ndu enwedu nna; mẹ ụnwanyi, ji phẹ nwụhuwaru, bụ ndu unu l'ẹphe tụkoru nọdu. 15 Ọ bụru l'ẹka Chipfu, bụ Chileke unu a-họta bẹ unu a-nọdu bọoru iya ọbo-iphe ono ujiku ẹsaa. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu bẹ e-kebe unu l'ọma l'iphe, unu kpatarụ l'ẹgu; waa l'iphemiphe, unu byibekpọru ẹka k'ememe; k'ọphu ẹhu a-tsọ unu ụtso tsọfu l'ishi.
16 “Ugbo ẹto l'apha g'apha bẹ unwoke unu g'ẹphe ha a-byakọtaje l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu l'ẹka ọo-họta. Ẹphe a-bya lẹ Ọbo-Buredi, e yedụru iphe ekoje buredi; waa lẹ Ọbo-Idzu; waa lẹ Ọbo-M̀kpù. Ẹphe -nọdu abya ono; g'ẹphe ta agbajẹkwaru ẹka bya l'iphu Chipfu. 17 G'onyenọnu nụjeepho iphe, ọo-dụ ike nụ. G'ọ bụjeerupho gẹ Chipfu, bụ Chileke unu kebekpọerupho onyemonye l'ọma beru bụ g'ọo-nụ-beru.”
Ahọta ndu-ikpe
18 “Unu họtakwa ndu-ikpe; mẹ ndu-ishi l'ọkpa-ipfu, nọnu lẹ mkpụkpu, nọkota nụ, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono. Ọ bụru ndu ono, aa-họta ono a-nọduje ekpe ndu Ízurẹlu ikpe, pfụru ọto. 19 Unu ta nmajẹkwa ikpe inmaphu; ọphu unu elejekwa ẹnya l'iphu kpee ikpe. Unu te erijekwa ụphalazu; noo kẹle ụphalazu apyị-chijekwa onye maru iphe ẹka l'ẹnya; tẹme ọ nọdu emeje g'opfu onye pfụberekoto dụ ghẹlegheleghele. 20 Ọ bụekwapho ikpe, pfụru ọto kpoloko kpẹekpu bẹ unu a-nọduje ekpe; k'ọphu unu a-nọdu ndzụ; alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono abụru k'unu.”
Abarụ agwa ẹja
21 “Unu ta akpọbejekwa itso Ashera lẹ mgboru ọru-ngwẹja, unu doberu Chipfu, bụ Chileke unu. 22 Ọphu ọ dụkwa mkpuma, unu e-dobeje ọnu wata agwagwa; mbụ iphe ono, Chipfu, bụ Chileke unu kpọru ashị ono.”