15
Apha, onyemonye e-nweru onwiya
(Uke 25:1-7)
“Iphe, bụkpoo apha ẹsaa; mẹ apha k'ẹsaa ono bvụje abvụbvu bẹ unu a-hajẹ ụgwo, e ji ejiji g'ọ laa nno. Waa g'ee-gudeje mee k'aha ụgwo ono baa: G'onye jieru nwibe iya ụgwo hajẹkwaaru iya ya. G'o to jeẹkwa anata onye Ízurẹlu ibe iya ono; ọzoo nwune iya ụgwo ono; kẹle iphe, e kuru apha ono bụ apha, Chipfu sụru gẹ k'ụgwo laa. Ọ -bụru ọphu onye ọhozo ji ngu; jerọ je anata ono; obenu ọphu dagbaru gụ lẹ nwune ngu; hakwaa ẹka l'ono.
“Ọ tọ dụkwa onye ụkpa, byaru l'adụ l'echilabọ unu; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu a-kwatakwa kebe unu l'ọma l'alị ono, oome gẹ ya nụ unu g'ọ bụru okiphe unu ono; m'ọ -bụru l'unu ngabẹru Chipfu, bụ Chileke unu nchị; leta ẹnya; mekọta ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu e-kebekwa unu l'ọma, bụ iya bụ iphe, o kweru ukwe iya. Unu e-jieje ọhamoha, dụ igwerigwe ụgwo; ọle unu ta abyadụ ejita; tẹme unu abụru ishi ikpoto ọha; ọle ọ tọ dụdu ndu byaru a-bụru ishi unubẹdua.
“Ọ -bụru l'o nweru nwune unu, bụ onye ụkpa, unu l'iya tụko buru lẹ mkpụkpu; l'alị-a, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu-a; unu te edobekwaru iya ọkpoma mgbashị; ọphu unu ekekwaru nwune unu ono, bụ onye ụkpa ono ẹka mbvu. Ọ chia ẹka bẹ unu a-nọdu asajẹru iya ọkpobe asaru. Unu ejiejee iya ụgwo, a-sụru iya eme iphe, bụ mkpa iya; gẹ mkpa ọbu ahahabẹ. Unu letakwa ẹnya g'ẹjo ọriri ta abatajẹkwa unu l'obu kẹ g'unu sụ l'apha k'ẹsaa, bụ iya bụ apha aa-ha g'ụgwo-a laa dụkwaa ntse; woru iphu gbanwụberu nwune unu ono, mkpa byaru ono; ọ tọ dụdu iphe, unu anụ iya. Onye ono a-kpọkwaru Chipfu yeru unu; l'ọ bụru unu iphe-ẹji. 10 Unu gudejekwa obu unu; nụ iya iphe, ọ sụru g'unu nụ iya; ọphu unu anọdukwa agụ aphụ anụ iya ya; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu e-gudekwa k'iphe ono, unu nụru iya ono kebe unu l'ọma l'iphemiphe, unu tụru ama ememe; mẹkpoo l'iphemiphe, unu yeru ẹka wata ememe. 11 Kẹle ndu ụkpa ta abyadụ abvụ abvụbvu l'alị-a. Noo g'o gude mu nọdu atụru iya unu l'ekemu epfu sụ: Unu sajẹkwaaru unwune unu ẹka ọkpobe asasa; yẹe ndu ụkpa; mẹ ndibe unu, nọ lẹ mkpa l'alị unu ono.”
Aha ndu bụ ohu
g'ẹphe nweru onwophẹ
(Awụ 21:1-11)
12 “Ọ -bụru l'o nweru onye Hiburu ibe ngu, ị gbatarụ l'ohu; m'ọ -bụ nwoke; ọzo nwanyị; o jewaru ngu ozi apha ishii; o -be l'apha k'ẹsaa; hakwaa ya g'ọ laa; je enweru onwiya l'ẹka ngu. 13 Teke ono, ị harụ iya g'o shi ngu l'ẹka lashịa ono; ta agbabẹkwa iya ẹka ọto. 14 Sakwaa ẹka asasa; nụ iya iphe, shi l'ẹku ngu; mẹ ọphu shi l'ụlo balị ngu; mẹ ọphu shi l'ẹka ịikuje mẹe. Ọo iphemiphe ono, Chipfu, bụ Chileke ngu gude kebe ngu l'ọma ono; bụ iphe, ịi-nụ iya. 15 Unu nyatakwa l'unu shi bụru ohu l'alị Ijiputu; Chipfu, bụ Chileke unu bya agbafụta unu. Ọ bụru iphe ono meru iphe, mu atụru unu ekemu-a ntanụ-a.
16 “Ọle ọ bụ; teke ọ bụkwanu l'ohu ngu ono sụru ngu lẹ ya ta alụfudu ngu l'ẹka; kẹle o yeru ngu obu; bya eyee ndibe ngu obu; tẹme gụ l'iya dụ lẹ ree; 17 l'i wota oji; dobe iya nchị lẹ mgbo; kpọ-fua; onye ono abụwaruro ohu ngu jasụwaruroya. Ọ bụkwarupho ẹgube ono bẹ ii-mekwaphọ ohu ngu kẹ nwanyị. 18 G'aha ohu ngu g'o nweru onwiya te ejekwa ngu atsụ l'ẹhu; kẹle ozi, yẹbedua nwẹkiya jeru ngu apha ishii ono kakwa shii ugbo labọ; eme l'ozi, onye e butaru ebuta gege jeru ngu. I -mee ya nno; Chipfu, bụ Chileke ngu ekebe ngu l'ọma l'iphemiphe, iime.”
Anụ, vuru ụzo waa ẹkpa-nwa ne iya
19 “Iphe, bụ eswi unu; waa atụru yẹe eghu unu; bẹ nwa mbụ, o vuru ụzo nwụa, bụ okee ya bẹ unu e-dobekọtajeru Chipfu, bụ Chileke unu iche. Unu te egudejekwa oke-eswi, bụ iya vuru ụzo waa ẹkpa-nwa ne iya eje ozi ẹgu; ọphu unu ebushijekwa atụru, bụ iya vuru ụzo waa ẹkpa-nwa ne iya ẹji. 20 Apha g'apha bẹ unu lẹ ndibe unu a-nọduje l'atatiphu, Chipfu, bụ Chileke unu taa ya; l'ẹka Chipfu a-họta. 21 Ọle ọ -bụkwanuru l'anụ ono nweru ẹka iphe mebyiru iya; mbụ l'ọ bụ ẹniyeni; ọzoo l'ọotsu ishi; ọzoo l'ọ dụru ẹka ọzo, iphe mebyiru iya shii; unu te egudekwa iya gweeru Chipfu, bụ Chileke unu ngwẹja. 22 Unu nọdujekwa lẹ ndu-unu taa ya. Unu taa ya g'aatajẹ mgbada; ọzoo umoro-a. Onye aasọ nsọ a-ta iya; onye dụebe ree ataa ya. 23 Ọ bụepho g'unu ta tajẹ mee ya. Unu wụshije iya l'alị g'onye wụshiru mini.”