14
Nri, aasọ nsọ; yẹe nri,
a ta sọdu nsọ
(Uke 11:1-47)
“Ọ kwa unu bụ ụnwu Chipfu, bụ Chileke unu. Unu te eyebatajẹkwa onwunu ọ́nyá l'ẹhu; ọphu unu akpụshijekwa onwunu ẹgbushi ọnu-iphu mẹ unu -nọdu akwa nemadzụ. Noo kẹle unu bụ ọha, dụru Chipfu, bụ Chileke unu nsọ; tẹme lẹ Chipfu shiwaa l'echilabọ ọha, nọ l'eliphe mgburugburu họta unu dobe g'unu bụru ọha, bụ yẹbedua kpoloko nwe unu.
“Unu te erijekwa iphe, bụ ẹbyi. Waa anụ, unu a-tajẹ bụ ọwa-a: eswi; waa atụru; waa eghu; waa ele; waa anịgo; waa eghu-ọswa; waa atsụ; waa atụru-ọswa. Unu tajẹ iphe, bụ anụ, nweru ụjarabvu-ọkpa; bya anwafụtaje nri taphu azụ. Ọle ọ bụ; anụ ọphu anwafụtaje nri taphu azụ; ọzoo ọphu nweru ụjarabvu-ọkpa, unu ata tajẹdu bụ: ịnya-kamẹlu; waa nggamachị; waa nchi-ọ̀gbà. Ndu k'ono bụ anụ, unu a-nọdu asọ nsọ; noo kẹle ọonwafutaje nri taphu azụ; obenu l'o to nwedu ụjarabvu-ọkpa. Ezi bụkwapho anụ, unu a-nọdu asọ nsọ; a makwarụ-a l'o nweru ụjarabvu-ọkpa; obenu l'ọ tọ nwafụtajedu nri taphu azụ. Unu ta tajẹkwa anụ iya; ọphu unu edenyijekwa odzu iya ẹka.
“Iphe, bu lẹ mini bẹ ọphu unu a-tajẹ bụ ọphu nweru m̀kpọ́ yẹe ẹkiri. 10 Ndu ọphu enwedu m̀kpọ́ yẹe ẹkiri bụkwa anụ, unu a-nọdu asọ nsọ; unu ta atajẹkwa iya.
11 “Iphe, bụkpoo ẹnu, a ta sọdu nsọ; unu tajẹ iya. 12 Ọle ndu ọphu unu ta atajẹdu bụ: ugo; waa udele; waa udele-oji; 13 waa égbé l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ivu; 14 mẹkpoo okpoko-ọ́hà l'ụdu iya l'ụdu iya; 15-17 waa mgbashị-ujiku l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ẹnu gọlu; waa ọkpo-ngwere l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ugo-mini; waa ọgu-ịkporo; 18 waa eze ọku-eswi-ụda; waa apyarị-nhọko l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ovu; waa ụtsu-nwankụta.
19 “Iphe, bụkpoo ogu, furu ẹba bụkotakwa anụ, unu a-nọdu asọ nsọ; unu ta atajẹkwa iya. 20 Obenu l'iphe, bụkpoo iphe, furu ẹba g'ọ ha, a ta sọdu nsọ bẹ unu a-takọtaje.
21 “Unu ta atajẹkwa iphe, nwụhuru anwụhu. Unu nụje iya ndu lwarụ alwalwa, bu lẹ ndu unu g'ẹphe taa. Ọzoo unu eje eree ya ndu ọhozo. Kẹle unubẹdua bụ ndu dụru Chipfu, bụ Chileke unu nsọ.
“Unu te egudejekwa mini-ẹra ne eghu shia nwa iya.”
Oke-lanụ-l'ụzo-iri
22 “Unu nụjekwa oke-lanụ-l'ụzo-iri l'iphemiphe, unu kpatarụ l'opfu unu aphagapha. 23 Ọ kwa l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu l'ẹka ono, ọo-họta; dobe ẹpha iya; buru iya eburu ono bẹ unu a-nọduje ria oke-lanụ-l'ụzo-iri ono, bụ iya bụ iphe, shi l'ereshi unu; waa lẹ mẹe unu; waa lẹ manụ unu; waa l'iphe mbụ, shi l'eswi unu; yẹe eghu unu mẹ atụru unu; k'ọphu unu e-shi nno nwụta atsụ Chipfu, bụ Chileke unu ebvu tekenteke. 24 Ọ -bụru l'ẹka ono bẹ parụ unu ẹnya; k'ọphu bụ lẹ teke Chipfu, bụ Chileke unu keberu unu l'ọma shii; bẹ unu ta adụdu ike evukọta iya eje ẹka ono, Chipfu a-họta g'ọ bụru ẹnya ẹka ẹpha iya a-dụ ono; kẹle ọ parụ unu ẹnya; 25 unu eree ya erere; reta iya okpoga; gudepyabẹ l'ẹka gude je ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta ono.
26 “Unu -rwua; unu egude okpoga ono mee iphe, dụ unu ree; unu egude iya zụta eswi; ọzoo gude iya zụ̀a atụru; ọzoo gude iya gaa mẹe; ọzoo gude iya gaa iphe-angụngu ọzo, atsụ atsụtsu; ọzoo zụkpoe ya phọ iphe, dụ unu ree. Unu anọdu l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu l'ẹka ono ria ya; tee ẹswa; unu lẹ ndibe unu l'ophu. 27 A bya lẹ ndu Lívayi, bu lẹ ndu-unu; unu ta akwaswekwaru phẹ ẹnya; noo kẹle ọ tọ dụdu alị ẹka a nụru phẹ; ọphu ọ dụdu iphe, ẹphe ketarụ g'ọ bụru okiphe phẹ. 28 Iphe, bụkpoo apha ẹto a-nwụta anwụta; mẹ apha k'ẹto ono bvụje abvụbvu bẹ unu a-chịtakotaje oke-lanụ-l'ụzo-iri l'iphe, bụ iphe, unu meberu l'alị l'apha ono; bya akụbegbaa l'ẹka aa-kwakọbechaa ya lẹ ndu-unu; 29 k'ọphu ẹphe a-byajẹ bya eria rijia ẹpho; mbụ ndu Lívayi, bụ ndu ọphu adụdu alị ẹka a nụru phẹ; ọphu ọ dụdu iphe, ẹphe ketarụ g'ọ bụru okiphe phẹ; waa ndu lwarụ alwalwa; mẹ ndu enweẹdu nna; waa ụnwanyi, ji phẹ anọedu, bugbaa lẹ ndu-unu. Ọo ya bụ gẹ Chipfu, bụ Chileke unu ekebe unu l'ọma l'iphemiphe, bụ akanya, unu gude ẹka unu ese.”