13
Abarụ agwa ọhozo ẹja
“Ọ -bụru l'ọ nọnyaaru; onye shi l'echilabọ unu bya abụru onye mpfuchiru; ọzoo ọ-rwọ-nrwọ; ọ bya emeaharu unu iphe-ọhubama; ọzoo iphe-ọhumalenya; e mechaa; iphe-ọhubama ono; waa iphe-ọhumalenya ono vụa g'o pfuru iya; ọ bya epfuahaarụ unu sụ: ‘Unu g'anyi tsopyabẹ agwa ọzo, unu amahaada je awata phẹ ejeru ozi’; unu ta angakwa nchị l'opfu ẹgube onye mpfuchiru ono; ọzoo opfu ọ-rwọ-nrwọ, dụ nno; kẹle ọ kwa Chipfu, bụ Chileke unu ahụ unu ama gẹ ya maru: ?unu gude-a obu unu g'ọ ha; mẹ ndzụ unu g'ọ ha yee Chipfu, bụ Chileke unu obu? Ọ kwa Chipfu, bụ Chileke unu bụ onye unu e-tsojeru; ọ bụru iya kpoloko kpẹekpu bụ onye unu a-tsụje ebvu. Unu dobeje ekemu iya; ngabẹjeru iya nchị; jeeru iya ozi; chịjeru ụpfu kwẹe ya. G'e gbukwaa onye mpfuchiru ono; ọzoo ọ-rwọ-nrwọ ono egbugbu; noo kẹle o ziru unu g'unu kwefu ike; haa etso Chipfu, bụ Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Ijiputu; bya agbafụta unu l'alị ẹka unu shi bụru ohu ono. Onye ono bụ iphe, oome bụ g'ọ kpọshia unu g'unu te tsoshi ụzo ono, Chipfu tụru unu ekemu g'unu tsoo ono. Ọ kwa ẹgube ono bẹ unu e-shije wofu ẹjo-iphe l'echilabọ unu.
“Ọ -bụru nwune ngu; mbụ onye gụ l'iya shi lẹ ne lanụ; ọzoo nwa ngu nwoke; ọzoo nwa ngu nwanyị; ọzoo nyee ngu, dụ ngu l'obu; ọzo ẹguru ọ̀nyà ngu, gụ l'iya nọ lẹ ndzụ; byapfutaru ngu lẹ mpya bya emeahaa g'ọ rata ngu g'unu je awata ejeru agwa ọzogba ozi; mbụ agwa, gụbedua l'onwongu amahaadaa; ọphu nna ngu phẹ amahadaa ya; mbụ agwa ndu bupheru unu mgburugburu; ndu ọphu nọ unu ntse; mẹ ndu ọphu nọ unu ẹnya; jasụkpoo l'ẹka igwe beru; alị beru. Unu te kwetakwa iphe onye ono pfuru; ọphu unu angabẹkwaru iya nchị. Unu ta aphụkwaru onye ono obu-imemini. Unu te edobekwa iya ndzụ; ọphu unu ewohakwa onye ọbu ewoha. Unu gbukwaa onye ọbu egbugbu. Gẹ gụbedua vuru ụzo dabẹ iya ẹka ọnwu l'ẹhu; tẹmanu ndu ọphuu l'ophu awụpyabewa iya rọ. 10 Unu gude mkpuma tugbua ya; kẹle o meru g'o dufu unu l'ẹka Chipfu, bụ Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Ijiputu, bụ ẹka unu shi bụru ohu. 11 Ọo ya bụ gẹ ndu Ízurẹlu l'ophu anụma iya tsụhu ebvu; ọ tọ dụedu onye byaru emebaa ẹjo-iphe, dụ g'ono l'echilabọ unu.
12 “Ọ -bụru l'unu shi lẹ mkpụkpu lanụ l'ime mkpụkpu lẹ mkpụkpu ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-nụ unu g'unu buru ono nụma; 13 l'ọ dụru ndu bụ ọgalemkpa, nọ iya nụ; ọ bụru l'echilabọ unu bẹ ẹphe shi; bya erwutawaa ndu bu lẹ mkpụkpu ono; sụ phẹ: ‘Unu g'anyi je awata ejeru agwa ọzo ozi’; mbụ agwa, unu amahaada; 14 unu kpakwaa ishi; bua ẹka iya ọkpobe ebubu; jịa ajị mkpọnwu mkpọnwu. Teke e mechaarụ ọ bụru eviya; iphe ọbu mee ememe eviya; mbụ l'ẹjo ahụma, dụ nno meru l'echilabọ unu; 15 unu egude ogu-echi gbushikọta ndu bu lẹ mkpụkpu ono; mebyishikọta iya g'ọ ha; mẹkpoo iphemiphe, nọ l'ime iya; mẹkpoo iphe-edobe nọ iya nụ; unu gude ogu-echi gbushichaa ya. 16 Unu abya atụko iphemiphe, nọ lẹ mkpụkpu lwụa; bya akụbe l'ọma edupfu mkpụkpu ono. Unu eworu mkpụkpu ono; yẹe iphemiphe, nọ iya nụ kpọo ọku; g'ọ bụru ngwẹja-akpọ-ọku l'ophu, a nụru Chipfu, bụ Chileke unu. Gẹ mkpụkpu ono bụkwaru ikpọzu jasụ l'ojejoje; ọphu a kpụ-phukwa iya azụ ọzo. 17 G'ọ tọ dụkwa iphe ono, e doberu k'emebyishi ono mẹ nanụ, aa-hụma nemadzụ l'ẹka; k'ọphu Chipfu e-woru onwu-phuruphuru oke ẹhu-eghu iya ono sephu azụ; imemini unu adụ iya; l'ọ phụaru unu obu-imemini; l'o mee unu aka igwerigwe, bụ iphe, o rifuru nna unu oche phẹ angụ iya; 18 m'ọ -bụru l'unu ngabẹru Chipfu, bụ Chileke unu nchị; dobekọta ekemu iya-a, mu atụru unu ntanụ-a g'ọ ha; bya emekwaphọ iphe, pfụru ọto l'ẹnya Chipfu, bụ Chileke unu.”