12
Ọru-ngwẹja kẹ Chipfu
“Ọwaa bụ iphe, Chipfu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e emeje, bụ iphe, unu e-leta ẹnya; meje ọkpobe ememe l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke nna unu phẹ anụ unu g'ọ bụru k'unu jasụ g'unu a-nọ-beru l'eliphe-a. Unu tụkokpoo ẹka ọhamoha ono agwajẹ agwagwa mebyishicha; mbụ ọha ono, unu eje enworu alị phẹ ono. Unu mebyishicha agwa, ẹphe agwajẹ l'eli úbvú, ha shii; mẹ l'eli úbvú, ha nwanshịi; mẹ lẹ mkpula oshi, jaru àjàjà. Unu tụko ọru-ngwẹja phẹ nwukpọshia; unu atụko mkpuma, ẹphe doberu nsọ tsukpọshia; tsua itso Ashera phẹ ọku. Unu tụkokwapho ntẹkpe agwa phẹ gbujishia; g'ẹpha iya chịhuchaa; g'ọ tọ dụhekpo adụdu ophu l'ẹka ono.
“Ọ tọ bụkwa g'ẹphe emeje k'agwa phẹ bụ g'unu e-meje kẹ Chipfu, bụ Chileke unu. Iphe, unu e-mechia bụ g'unu chọo ẹka Chipfu, bụ Chileke unu a-họta l'ọkpa-ipfu unu g'ọ bụru ẹka ee-dobe ẹpha iya; l'o buru iya eburu. Ọ bụru ẹka ono bẹ unu e-jeje. Ngwẹja-akpọ-ọku; mẹ ngwẹja mmanụ ọzo; mẹ oke-lanụ-l'ụzo-iri; mẹ iphe ọzo, unu nụru iya; mẹ iphe, unu riburu angụ anụnu; waa ngwẹja onye tụru obu iya onyo; mẹ nwa eswi yẹe atụru, bụ ọkpara l'ẹpho ne iya; bụkota l'ẹka ono bẹ unu a-tụkoje iya wota bya anụ. Ọ bụru l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu l'ẹka ono bẹ unu lẹ ndibe unu a-tụkoje nọdu ria nri. Ẹhu atsọjekwapho unu l'iphemiphe, unu kụberu ẹka k'ememe; noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu kebewaru unu l'ọma.
“G'ọ tọ bụkwaru g'anyi eme l'ẹka-a ntanụ-a bụ g'unu e-meje l'ẹka ono. L'ẹka-a bẹ onyenọnu anọduje eme iphe, dụ iya ree l'ẹnya nkiya. Noo kẹle nta-a bẹ unu teke erwudu ẹka unu a-tụta unme, bụ ẹka Chipfu, bụ Chileke abya unu anụnu g'ọ bụru okiphe unu. 10 Ọle unu -daẹpho ẹnyimu Jiọ́danu je eburu l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono; mbụ o -meẹpho; unu nweru onwunu l'ẹka iphe, bụ ndu ọhogu unu, bupheru unu mgburugburu; k'ọphu unu bu lẹ nchị-odoo; 11 ọ bụru teke ono bẹ unu e-wotajẹ iphemiphe-a, mu tụshiru unu l'ekemu-a gude bya l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta g'e dobe ẹpha iya; l'o buru iya eburu. Iphemiphe ono bụ iya bụ ngwẹja-akpọ-ọku; waa ngwẹja mmanụ ọzo; mẹ oke-lanụ-l'ụzo-iri; mẹ iphe ọzo, unu anụ iya anụnu; mẹkpoo iphe, kachaa ree l'iphe, unu nweru enweru, bụ iphe, unu riburu angụ l'unu a-nụ Chipfu. 12 Ọ bụru l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu ono bẹ unu a-nọduje; tee ẹswa. Unubẹdua l'onwunu; waa ụnwu unu unwoke; mẹ ụnwu unu ụnwanyi; waa ohu unu unwoke; mẹ ohu unu ụnwanyi; waa ndu Lívayi, bu lẹ ndu-unu, bụ ndu ọphu adụdu alị ẹka a nụru phẹ; ọphu ọ dụdu iphe, ẹphe ketarụ g'ọ bụru okiphe phẹ. 13 Unu kwabẹkwa ẹnya g'ọ tọ bụepho ẹka dụ unu ree bẹ unu e-jeje anọdu gwee ngwẹja-akpọ-ọku. 14 G'ẹka unu e-gweje ngwẹja-akpọ-ọku ono bụekwarupho l'ẹka Chipfu a-họta l'ọkpa-ipfu unu nanụ. Ọ bụru ẹka ono bẹ unu a-tụkoje iphemiphe-a, mu tụru unu ekemu iya-a emekọta.
15 “Ọle ọ bụ; unu gbujekwaa anụ, dụ unu ree; taa lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu unu g'ọ ha; mbụ iphe, bụkpoo anụ, gụru unu ẹgu atata. Ọo gẹ Chipfu, bụ Chileke kebeberu nemadzụ l'ọma bụ g'ọo-tabejeru. G'onye dụebe ree; ọzoo onye aasọ nsọ tajẹkwa iya rọ. G'a tajẹ iya g'ọ bụ mgbada; ọzoo umoro bẹ aata. 16 Ọ bụepho g'unu ta tajẹkwa mee ya; unu wụshijekwa iya l'alị g'onye wụshiru mini. 17 Ọphu unu anọdujekwa l'ọma mkpụkpu unu ria iphe, a tụru oke-lanụ-l'ụzo-iri l'ereshi unu; ọzoo mẹe unu; ọzoo manụ unu; ọzoo nwa mbụ, ọ nwụru mbụ eswi unu; ọzoo iphe-edobe unu ọzo; ọzoo iphe, onye kweru ukwe iya; ọzoo iphe ngwẹja, nemadzụ tụru obu iya onyo anụ; ọzoo iphemiphe ọzo, dụ iche, a nụru anụnu. 18 Ọchia g'unu nọduje l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu rije iya; mbụ l'ẹka ono, Chipfu, bụ Chileke unu a-họta ono. Unubẹdua l'onwunu e-rije iya; waa ụnwu unu unwoke; waa ụnwu unu ụnwanyi; waa ohu unu kẹ nwoke; waa ohu unu kẹ nwanyị; waa ndu Lívayi, bu lẹ mkpụkpu unu. Unu nọduje l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu tee ẹswa iphemiphe, unu kụberu ẹka k'ememe. 19 Unu kwabẹkwa ẹnya g'unu ta akwasweru ndu Lívayi ẹnya jasụkpoo g'unu a-nọ-beru l'alị unu ono.
20 “Chipfu, bụ Chileke unu -meẹpho g'oke alị unu ka shii, bụ iya bụ iphe, o kweru unu ukwe iya; onye ẹgu anụ agụ; ọ -nọnyaa bya asụ: ‘Anụ agụkwa mu!’ G'onye ono takwaa ya g'ọogu iya. 21 Ọ -bụru l'ẹka Chipfu, bụ Chileke unu a-họta g'ọ bụru ẹka oo-dobe ẹpha iya bẹ parụ ẹnya; ọo ya bụ g'onye ọbu gbua eswi iya ọbu; ọzoo iphe-edobe iya ọbu, bụ ọphu Chipfu nụru iya, bụ iya bụ gẹ mu tụru iya unu l'ekemu ono; onye ọbu anọdu l'ọma mkpụkpu unu taa ya g'ọ gụru iya. 22 Ọ bụepho g'aatajẹ mgbada; ọzoo umoro bụ g'unu a-tajẹ iya. Gẹ ndu aasọ nsọ; waa ndu a ta sọdu nsọ tụkojekwa taa ya. 23 Ọ bụepho g'unu kwabẹ ẹnya g'unu te erije mee ya; kẹle ọo mee bụ ndzụ. Ọo ya bụ; unu te erijekwa ndzụ iphe; taa anụ iya. 24 Unu be rijekwa mee-iphe. Unu wụshijekwa iya g'onye wụshiru mini. 25 Unu be erijekwa iya; k'ọphu ọo-dụru unu lẹ ree; dụru ụnwu unu lẹ ree, bụ ndu a-nọdu etso unu l'azụ; kẹle unu eme iphe, pfụru ọto l'iphu Chipfu. 26 Obenu l'iphe ono, unu doberu Chipfu nsọ ono; yẹe iphe ono, unu kweru ukwe iya ono bẹ unu e-gudeje je l'ẹka Chipfu a-họta. 27 Ẹka unu e-gweje ngwẹja-akpọ-ọku; mbụ anụ ọbu mẹkpoo mee ya; l'a-bụru l'eli ọru-ngwẹja kẹ Chipfu, bụ Chileke unu. L'a gbashị mee-iphe ono l'eli ọru-ngwẹja Chipfu, bụ Chileke unu ono; unu eworu anụ iya taa. 28 Unu kwabẹkwa ẹnya; mekọtaje iphe, bụ opfu-a, mu epfu anụ unu; atụru iya unu l'ekemu-a; k'ọphu ọo-dụru unu lẹ ree; dụru ụnwu unu, etso unu l'azụ ree jasụ l'ojejoje; kẹle unu eme iphe, pfụru ọto l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu.
29 “Teke ono, Chipfu, bụ Chileke unu e-me g'ẹphe chịhu l'atatiphu unu; mbụ ọhamoha ono, unu eje enworu alị phẹ ono; unu bya anọchia ẹnya phẹ; bya ebuchia alị phẹ; 30 unu kwabẹkwaru onwunu ẹnya mẹ a lwụepho ndu ono l'iphu unu: g'a ta kwarụ unu ye g'unu wata anwụ ẹka phẹ; mbụ g'unu wata akpa ishi agwa phẹ; jịahaa sụ: ‘?Dẹnu g'ọhamoha-a egudeje abarụ agwa phẹ ẹja; g'anyịbedua awata eme g'ẹphe emeje.’ 31 Unu ba abajẹkwaru Chipfu, bụ Chileke unu ẹja g'ẹphe abajẹru agwa phẹ; kẹle ọ bụekwapho ahụma ahụma, Chipfu kpọru ashị bẹ ẹphe emejeru agwa phẹ; mbụ l'ụnwu phẹ unwoke; yẹe ụnwu phẹ ụnwanyi bẹ ẹphe akpọjechaa ọku; nụ agwa phẹ.
32 “Sụ-a; iphemiphe-a, mu atụru unu ekemu iya-a; unu letakwa ẹnya mee ya. Unu te eyekwa iya iphe; ọphu unu ahabọtakwa iya iphe!”