11
Eye Chipfu obu; anụru iya opfu
“Ọo ya bụ lẹ-a; yee Chipfu, bụ Chileke ngu obu; meje iphe, ọ karụ ngu g'i meje; l'i meje iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; mẹ iphe, ọ sụru g'i meje; meje ekemu iya tekenteke. Ọphu unu a-maru ntanụ-a bụ ọwa-a. Ndu mu epfuru iphe-a ta abụkwa ụnwu unu; ndu ata amadụ; ọphu ẹphe ahụmajeduru ahụ̀hù ono, Chipfu, bụ Chileke unu hụ̀ru unu ono; ọzoo akpabiri iya; ọzo ike mẹ ọkpehu iya; waa iphe-ọhubama iya ono; waa iphe ono, o meru l'alị ndu Ijiputu l'ophu ono; mbụ iphe, o meru Fero, bụ eze ndu Ijiputu; yẹe alị iya l'ophu; waa iphe ono, o meru ndu ojọgu ndu Ijiputu; mẹ ịnya phẹ; mẹ ụgbo-ịnya phẹ; waa g'o gude mee gẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe bya utso byapyabẹ phẹ teke ono, ẹphe achị unu ọso ono; tẹme waa gẹ Chipfu mecharu gude mee; ẹphe bụkotaru mkpurupyata byasụ ntanụ-a; mẹkpoo iphemiphe ono, o meru unu l'echiẹgu gbiriri jasụ unu byarwuta ẹka-a ono; waa iphe ono, o meru Detanu; yẹe Abiramu; ụnwu Eliyabu, bụ nwa Rúbẹnu; teke ono, alị sarụ ọnu l'echilabọ ndu Ízurẹlu lwekọta; ẹphe lẹ ndibe phẹ g'ẹphe ha; mẹ ụlo-ẹkwa phẹ; mẹkpoo iphe, dzụ ndzụ ọphu bụ nkephẹ. Ọo unubẹdua gude ẹnya unu hụmakota eze iphe ono, Chipfu mekọtaru ono.
“Ọo ya bụ; unu tụko ekemu, mu atụru unu ntanụ-a dobekọta. Ọo ya bụ g'ike adụkwanu unu; g'unu je alwụta alị ono, unu abya ada ẹnyimu Jiọ́danu eje enworu ono. Tẹme g'unu enwekwarụpho ndzụ ogologo l'alị ono, Chipfu riburu nna unu phẹ angụ lẹ ya a-nụ phẹ; yẹle awa phẹ ono; mbụ alị ono, mini ẹra-eswi; yẹe manụ-ẹnwu asọ gborogboro ono; 10 kẹle alị ono, unu eje anata ono ta adụkwa g'alị Ijiputu, bụ ẹka unu shi lụfuta, bụ ẹka unu shi akọje iphe l'alị l'onwunu; unu ejee l'ọkpa unu je agbaa ya mini g'aagbajẹ l'ẹka a kọru ẹkwo-ophe-a. 11 Obenu l'alị ono, unu eje enworu ono bụ alị, dụ úbvú úbvú; bya enweru nsụda nsụda; ọ bụru igwe edzeje mini agba iya l'ọonwu shọkoshoko. 12 Ọo alị, Chipfu, bụ Chileke unu nwụberu ẹnya. Mbụ l'ẹnya Chipfu, bụ Chileke unu adụjeepho l'alị ono mkpụrumkpuru; mbụ e -shi lẹ mgbube ishi apha jasụ l'abvụbvu iya.
13 “K'ọphu bụ lẹ; ọ -bụru l'unu kwetarụ mee ekemu, mu atụru unu ntanụ-a, bụ iya bụ g'unu yee Chipfu, bụ Chileke unu obu; unu egude obu unu g'ọ ha; mẹ ndzụ unu l'ophu jeeru iya ozi 14 bẹ Chipfu e-me g'igwe dzejeru mini l'orwuberu iya wụshiru unu l'alị unu; o -dzeeru unu mini ishi-apha; l'o dzekwaphọ mini ụla-apha; k'ọphu onyenọnu a-kpata iphe, o meberu l'alị; mbụ g'i gbuta ereshi ngu; kụa mẹe ngu; mee manụ ngu. 15 Oo-me g'ẹswa dụ l'ẹgu ngu; g'eswi ngu tajẹ; k'ọphu ịi-nọdu eri nri eriji ẹpho. 16 Unu kwabẹkwaru onwunu ẹnya; g'e te dephu unu g'unu dakọbe wata ejeru agwa ozi baaharụ phẹ ẹja. 17 Unu -mee ya nno bẹ Chipfu a-tukoshikwa unu oke ẹhu-eghu iya; l'o woru imigwe guchia g'igwe te edzehẹ mini. Ọphu o nweẹdu iphe, a kọberu l'alị, emehuba emehu. Ọ tọ dụedu g'a nọ-beru; unu abụru mkpurupyata l'ẹguru alị ono, Chipfu abya unu anụnu ono.
18 “Ọo ya bụ lẹ-a; unu woru opfu-a, mu epfuru unu ntanụ-a kwachia l'ime obu unu; yẹfua lẹ ndzụ unu. Unu gbaru iya l'ẹka g'ọ bụru iphe-ọhubama; l'o kejekwarụpho unu l'egedegee iphu g'ọ bụru unu iphe-ọhubama. 19 Unu zije iya ụnwegirima unu. Ị -nọdu l'ibe ngu l'ị bọ iya l'ụja; teke iije l'ụzo l'ịibo iya. Ị -zẹe azẹe l'iipfu iya; teke ị gbalihuru l'i pfukwa iya phọ. 20 L'i dekwaa ya phọ l'oshi mgbo ụlo ngu; waa l'oshi mgbo ọguzo ngu. 21 Ọo ya bụ k'ọphu gụ l'ụnwegirima ngu a-ka nka l'alị ono, Chipfu riburu angụ lẹ ya a-nụ nna ngu oche phẹ ono; g'ẹphe buru jasụ teke mgboko a-nọ-beru.
22 “Kẹle-a; ọ -bụru l'unu tụkoru ekemu-a, mu atụru unu g'unu dobe-a tsokọta; mbụ g'unu ye Chipfu, bụ Chileke unu obu-a; tsoo ụzo iya; chịru ụpfu kwẹe ya; 23 bẹ Chipfu a-chịfukwaru unu ọhamoha, nọ unu l'iphu ono. Unu a-chịfu ọha, kagbaa unu shii; bya aka unu ọkpehu; buru l'alị phẹ. 24 Ẹka unu wotawaru ọkpa unu zọbe a-bụru k'unu; mbụ a -gbẹ l'echiẹgu rwua úbvú úbvú Lébanọnu; yẹe a -gbẹ l'ẹnyimu Yufurétisu rwua eze-ẹnyimu ụzo ẹnyanwu-arịba. 25 Ọ tọ dụdu onye byaru adụ ike akpafụ unu l'iphu; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu e-me g'a tsụje unu ebvu l'alị ono l'ophu. Mbụ l'iphe, bụkpoo ẹka unu zọru ọkpa bẹ ndzụ-agụgu e-rwutajẹ phẹ, bụ iya bụ iphe, o kweru unu ukwe iya.
26 “Unu lenu! Ntanụ-a bẹ mu edoberu unu ọnu-ọma; yẹe mburọnu. 27 Ọo-bụru ọnu-ọma dụru unu; mẹ ọ -bụru l'unu ngabẹru nchị mee ekemu Chipfu, bụ Chileke unu, bụ iya bụ ekemu, mu atụru unu ntanụ-a. 28 Ọo-bụru mburọnu dụru unu; mẹ ọ -bụru l'unu jịkaru eme ekemu Chipfu, bụ Chileke unu-a; unu bya agbakụta azụ l'ụzo-a, mu atụru unu ekemu iya ntanụ-a; sụ g'unu shije-a; je etsoaha agwa ọzo, bụ ọphu unu amahaada. 29 Sụ-a; teke Chipfu, bụ Chileke ngu dubaẹru ngu phọ l'alị ono, unu eje enworu ono; teke ono bẹ unu e-pfufuta k'ọnu-oma phọ l'úbvú Gerizimu; waa k'atụ ọnu phọ l'úbvú Ebalu. 30 Úbvú ono ẹphenebo nọepho mẹ a dafụta ẹnyimu Jiọ́danu. Ọ nọ l'ẹka ụzo gbororo ono ibe iya ọphu ẹnyanwu arịbaje; lẹ mgboru ibe iya ọphu oshi More pfụgbaaru; mbụ l'alị ndu Kénanu, bu lẹ nsụda Araba; lẹ mgboru mkpụkpu Gilugalu. 31 Nta-a bẹ unu abyawaa ada ẹnyimu Jiọ́danu je g'unu nworu alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono. Unu -nataẹ ya phọ nworu; 32 unu kwabẹkwa ẹnya mekọtaje iphe, Chipfu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e meje, bụ ọphu mu egoshi unu ntanụ-a.”