10
Bachịbachi mkpuma k'ẹbo
(Awụ 34:1-10)
“Ọ bụru teke ono bẹ Chipfu sụru mu: ‘Je awata mkpuma labọ, dụ bachịbachi gẹ kẹ mbụ phọ gude nyipfuta mu l'eli úbvú. Tẹme l'i gudekwaphọ oshi kụta okpoko. Mu e-wota iphe, e shi dee lẹ mkpuma kẹ mbụ phọ, ị tụkporu phọ dee ya. L'ị chịta iya ẹphenebo yee l'ime okpoko ono.’
“Noo ya; mu gude oshi akesha rụta okpoko ono; bya awata mkpuma labọ, dụ gẹ kẹ mbụ phọ. Mu gude mkpuma labọ ono l'ẹka nyihu eli úbvú ono. Chipfu bya eworu iphe, o shi dee lẹ mbụ phọ; woru dephu azụ lẹ mkpuma ono, bụ iya bụ ekemu iri ono, ọ gbẹ l'ime ọku l'eli úbvú mee g'unu madzuru lẹ mbọku ono, unu dzukọberu ono; bya eworu iya nụ mu. Mu bya eshi l'eli úbvú ono nyizeta; woru mkpuma ono ye l'ime okpoko ono, mu rụtaru ono, bụ iya bụ gẹ Chipfu tụru mu ekemu gẹ mu mee ya. Mkpuma ono nọkwa l'ime okpoko ono nta-a.”
Ndu Ízurẹlu shi lẹ wẹlu ndu Jiakanu jerwua Moserotu. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ Erọnu nwụhuru; e lia ya. Eleyaza, bụ nwa iya nwoke bụru onye uke nọchia ẹnya iya. Ẹphe gbẹ l'ẹka ono jeshia Gudugoda. Ẹphe shi Gudugoda; ọ bụru phẹ eje Jiọtubata. Alị k'ono bụ ẹka nggele dụgbaa. Ọ bụru teke ono bẹ Chipfu họtaru ọkpa-ipfu Lívayi dobe iche; g'ẹphe pajẹ okpoko ọgbandzu yẹbe Chipfu; waa g'ẹphe pfụjeru l'iphu yẹbe Chipfu ejeru iya ozi; waa g'ẹphe gudeje ẹpha iya gọo ọnu-ọma. Ẹphe emekwa iya byasụ ntanụ-a. Ọ bụru iphe ono kparụ iphe, oshilọkpa Lívayi te nwedu okiphe l'ẹka ụnwunna phẹ ndu ọphuu nọ. Ọ bụru Chipfu bụ okiphe phẹ, bụ iya bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke ngu kweru iya ukwe iya.
10 “Noo ya; mu byakwa anọo l'eli úbvú ono ụkporo abalị labọ; eswe l'ẹnyashi; gẹ mu nọru kẹ mbụ phọ. Chipfu ngabẹkwaru mu phọ nchị g'o ngabẹru mu ọgiya ọphuu. Ọphu o mebyishiẹduru unu. 11 Chipfu sụ mu: ‘Tụgbua je edua ndu Ízurẹlu g'ẹphe je enworu alị ono, mu riburu angụ lẹ mu a-nụ nna phẹ oche ono.’ ”
Tsụje Chipfu ebvu
12 “Ọo ya bụ lẹ-a; unubẹ ndu Ízurẹlu; ?bụbaa gụnu bẹ Chipfu, bụ Chileke unu ele ẹnya g'unu mee, abụdu g'unu tsụje Chipfu, bụ Chileke unu ebvu; unu etsokọta ụzo iya g'ọ ha; unu eyee ya obu; gude obu unu g'ọ ha; yẹe ndzụ unu l'ophu ejeru Chipfu ono, bụ Chileke unu ozi. 13 Ọzo bụ g'unu meje iphemiphe, Chipfu sụru g'e meje; waa iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; mbụ ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a; g'ọ dụru unu lẹ ree. 14 Unu lewarọ ẹnya; eligwe; yẹe imigwe, nọghataru eligwe bụkwa Chipfu, bụ Chileke unu nwe iya. Eliphe bụkwarupho nkiya; mẹkpoo iphemiphe, nọ iya nụ. 15 Ọ bụepho lẹ Chipfu bẹ nna unu oche phẹ dụepho l'obu; k'ọphu o yeru phẹ obu; bya ahọta oshilọkpa phẹ; ọphu ọ họtaduru ọhozo, nọgbaa nụ; g'ọ dụnaa ntanụ-a. 16 Ọo ya bụ lẹ-a; unu bunaa onwunu úbvù; bufu akpapyị ọphu nọ unu l'ime obu; ba apfụbehe olu kanganaa; 17 kẹle Chipfu, bụ Chileke unu bụkwa Chileke, ka agwa, nọkota nụ; bya abụru Nnajịuphu, kakọta iphe, bụkpoo ndu bụ nnajịuphu. Ọ bụ Chileke, parụ ẹka bya adụ akpabiri; dụ ebvu l'ẹnya; ọphu ọ dụdu onye ooleje ẹnya l'iphu; tẹme ọphu o ridu ụphalazu. 18 Ọo yẹbedua ahajẹru ndu enwedu nna; yẹe ụnwanyi, ji phẹ anọedu enge. Ndu lwarụ alwalwa bẹ ooyeje obu; azụ phẹ lẹ nri; yẹe iphe, anma l'upfu. 19 Ọo ya bụ lẹ-a; unu yejekwa ndu lwarụ alwalwa obu; noo kẹle unubẹdua shikwaphọ bụru ndu lwarụ alwalwa l'alị ndu Ijiputu. 20 Unu tsụje Chipfu, bụ Chileke unu ebvu; ọ bụru iya bẹ unu a-nọdu ejeru ozi kpoloko; bụru iya bẹ unu a-kụkuru; bụru ẹpha iya bẹ unu e-gudeje eri angụ. 21 Ọo yẹbedua bẹ unu a-nọduje aja ajaja; ọ bụru iya bụ Chileke unu, bụ onye meru unu eze iphe-a, dụ ebvu l'ẹnya-a, bụ ọphu unu gude ẹnya unu hụma-a. 22 Nna unu oche phẹ bẹ teke ẹphe larụ alị ndu Ijiputu bụ ụmadzu ụkporo ẹto l'iri bẹ ẹphe dụ; obenu lẹ nta-a bẹ Chipfu, bụ Chileke unu mewaru; unu dụ gẹ kpokpode, nọ l'igwe; ọ bụru g'unu habe igwe.”