9
Ekwefu ike ndu Ízurẹlu
“Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu gebekwaphọ. Ọ kwa ntanụ-a bẹ unu abya adaghata ẹnyimu Jiọ́danu; g'unu je enworu ọhamoha, kakọta unu shii; bya akakọta unu ọkpehu; mkpụkpu lẹ mkpụkpu, kagbaa unu shii; tẹme e gudegbaa igbulọ, sụ-pfuru l'imigwe kpụ-phee ya mgburugburu. Mbụ ndu parụ ẹka bya ahagbaa kẹ phengara phengara; mbụ ndu Anaku, bụ ndu unu maru amaru; tẹme unu nọdu anụmajewaa ẹtu, aanmajẹ sụ: ‘?Bụ onye sụru akpafụ ụnwu Anaku l'iphu?’ Ọle ọ bụ; g'o dokwaa unu ẹnya ntanụ-a l'ọo Chipfu, bụ Chileke unu bụ onye e-vutaru unu ụzo g'ọku, enwu enwunwu. Oo-mebyishi phẹ; bya akapyabẹ phẹ l'iphu unu; k'ọphu unu a-chịfu phẹ ẹgwegwa; mee; ẹphe abụru mkpurupyata; bụ iphe, Chipfu kweru unu ukwe iya.
“Teke Chipfu, bụ Chileke unu chịfuchaeru phẹ phọ l'iphu unu; unu ta awatakwa arị l'ime ọkpoma unu sụ: ‘Ọ kwa l'ọo l'unu pfụberekoto meru g'o gude Chipfu dubata unu g'unu bya enworu alị-a.’ Waawakwa; iphe, Chipfu gude achịfu phẹ l'iphu unu bụkwa l'ọhamoha ono menụkaru ẹjo-iphe. Ọ tọ bụkwa kẹ l'unu pfụberekoto; ọzoo l'obu unu gụru ìphóró meru g'o gude unu nọdu eje enworu alị phẹ. Ọ bụchia l'ọha ono wenụkaru iwashị meru g'o gude Chipfu, bụ Chileke unu nọdu achịfu phẹ l'iphu unu; wafụa k'ọphu oo-me iphe ono, o riru nna unu oche phẹ angụ iya ono; mbụ Ébirihamu; waa Áyizaku; mẹ Jiékọpu. Ọo ya bụ; g'o dokwaa unu ẹnya l'ọ tọ bụdu l'ọo l'unu pfụberekoto meru g'o gude Chipfu, bụ Chileke unu nụ unu ẹguru alị-a g'unu nworu; kẹle unubẹdua bụkwa ndu ẹjo-ọkpoma.”
Nweswi, a kpụru akpụkpu
“Unu nyatakwa iphe-a; mbụ-a; unu ba azọhakwa g'unu gude kpatsua Chipfu, bụ Chileke unu oke ẹhu-eghu l'echiẹgu. A -gbẹ lẹ mbọku ono, unu gbẹshiru l'alị Ijiputu ono; jasụ unu byarwuta ẹka-a bẹ unu shiẹpho kwefutaru Chipfu ike. L'úbvú Horẹbu bẹ unu kpatsukwarụpho Chipfu oke ẹhu-eghu iya. Ẹhu ghutabe Chipfu eghu; k'ọphu o gogo mebyishi unu. Teke mu nyihuru úbvú je anata mkpuma, dụ bachịbachi ono; mbụ mkpuma ọgbandzu, unu lẹ Chipfu gbaru ono; bẹ mu nọru l'eli úbvú ono ụkporo abalị labọ; eswe l'ẹnyashi; ọphu mu eriduru nri; ọphu mu angụduru mini. 10 Chipfu nụ mu mkpuma labọ, dụ bachịbachi; mbụ mkpuma, bụ Chileke l'onwiya gude ẹka iya dee ya iphe. Ọ bụru lẹ mkpuma labọ ono bẹ e dekotaru ekemu ono; mbụ ekemu ono, Chipfu nọ l'ọku, enwu enwunwu l'eli úbvú tụaru unu g'unu dzukọberu ono. 11 Ụkporo abalị labọ; eswe l'ẹnyashi ono bvụchaepho; Chipfu nụ mu mkpuma labọ ono; mbụ mkpuma ọgbandzu ono.
12 “Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ mu: ‘Gbẹshikpodapho; shikwa l'ẹka-a nyizeta ẹgwegwa; noo kẹle ndibe ngu-a, i dufutaru l'alị Ijiputu-a merwuakwaru onwophẹ. Ọ tọ dụekwa g'ẹphe nọ-bekwaduru; ẹphe gbakụtawa azụ l'ụzo ono, mu tụru phẹ ekemu g'ẹphe shije ono; bya akpụtawaru onwophẹ iphe a kpụru akpụkpu.’
13 “Chipfu bya asụkwa mu phọ: ‘Mu hụmawaru lẹ ndu-a bụnukaru ndu ẹjo-ọkpoma eviya! 14 Hakwaa mu gẹ mu mebyishia phẹ; hufu ẹpha phẹ l'eliphe. Mu -mechaa; mu emee ngu g'ị bụru ọha, ka phẹ ọkpehu; tẹme l'ị ka phẹ l'ọtu.’
15 “Tọbudu iya bụ; mu dachi shi l'eli úbvú ono, ọku enwu phoophoophoo ono nyizetashịa; parụ mkpuma ọgbandzu labọ phọ, dụ bachịbachi phọ l'ẹka. 16 Mu bya elee ẹnya; bya hụma eviya l'unu meswewaru Chipfu, bụ Chileke unu; mbụ l'unu kpụtawaru iphe, a kpụru akpụkpu, dụ gẹ nweswi doberu onwunu. L'unu gbakụtawaru ụzo, Chipfu tụru unu ekemu g'unu shia ono azụ; ẹbe eteke adụ g'a nọ-beru. 17 Mu woru mkpuma labọ phọ, mu pa l'ẹka phọ tụkposhia l'atatiphu unu. 18 Mu byakwa adaa kpurumu l'iphu Chipfu ọzo; nọo ụkporo abalị labọ; eswe l'ẹnyashi; ọphu mu eriduru nri; ọphu mu angụtaduru mini. Ọ bụru iphe, kparụ iya nụ bụ iphe-ẹji, unu meru l'iphu Chipfu; shi nno kpatsua ya ẹhu-eghu. 19 Ndzụ oke ẹhu-eghu Chipfu shiwaa rwuta mu; noo kẹle ẹhu ghutabewaru iya eghu k'ọphu o shiwaa abya unu emebyishi. Obenu lẹ Chipfu mechaarụ ngabẹru mu nchị teke ono kwaphọ. 20 Erọnu shikwaphọ kpatsu Chipfu ẹhu-eghu; k'ọphu o shikwaphọ abya iya emebyishi. Mu pfukwarụpho nụ Chipfu l'iswi ẹhu iya. 21 Mu bya eworu iphe ono, unu gude mee iphe-ẹji, bụ iya bụ nweswi ono, unu kpụru ono woru kpọo ọku; bya eworu iya tsukpọshia; bya egwee ya; ọ dụ rwukuru rwukuru g'urwuku. Mu woru urwuku iya ono wụru ye lẹ nggele ono, shi l'úbvú asọshi ono.
22 “Unu kpatsukwarụpho Chipfu ẹhu-eghu lẹ Tabera; mẹ lẹ Masa; mẹkwapho lẹ Kiburotu-Hatava. 23 O be teke Chipfu gbẹ lẹ Kadẹshi-Baneya zia unu; sụ g'unu tụgbua je alwụta alị ono, ya nụru unu ono; unu kwefu ike jịka eme iphe, Chipfu, bụ Chileke unu sụru g'unu mee. Unu jịka akpọru obu ye l'ẹka ọ nọ; jịka eme opfu iya. 24 Eshikpọo teke mu beberu maru unu bẹ unu gudeẹpho ekwefụru Chipfu ike byasụ nta-a.
25 “Iphe, mu gude daa kpurumu nọdu l'iphu Chipfu ụkporo abalị labọ; eswe l'ẹnyashi phọ; bụkwa l'ọo lẹ Chipfu sụru lẹ ya e-mebyishi unu. 26 Mu pfuru nụ Chipfu sụ: ‘Gụbe Nnajịuphu, bụ Chipfu; jiko te emebyishishinu ndu bụ nkengu; bya abụru okiphe ngu, ị gbafụtaru l'ike-ọkpu ngu; bya egude ọkpehu ngu dufuta l'alị Ijiputu. 27 Jiko nyatanụ ndu-ozi ngu; mbụ Ébirihamu; waa Áyizaku; waa Jiékọpu! Te eleshinu g'ẹjo-ọkpoma ndu-a; waa ẹjo-iphe phẹ; mẹ g'iphe-ẹji phẹ habe shii! 28 Ọdumeka bẹ ndu ono, i dufutaru anyi l'alị phẹ ono a-sụkwa l'ọ kwa lẹ Chipfu ta adụdu ike edurwu phẹ alị ono, o kweru phẹ ukwe iya ono; tẹme ndu ono dụ iya ashị; meru iphe, o dutaru phẹ bya egbushia l'echiẹgu. 29 Obenu l'ẹphe ta adụdu ngu ashị; ẹphe gbẹchia bụru ndu nkengu; bụru okiphe ngu, i gude eze ike ngu; mẹ agburẹhu ngu dufuta.’ ”