8
Ta azọhakwa Chipfu
“Unu kwabẹkwa ẹnya tsoru ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a; k'ọphu unu a-nọdu ndzụ jaa àjàjà ka l'ọtu; jekwaphọ enworu alị ono, Chipfu kweru nna unu oche phẹ ukwe iya; bya eriru angụ yeru phẹ iya ono. Unu nyatakwa gẹ Chipfu, bụ Chileke unu gude dua unu ụkporo apha labọ l'echiẹgu; gude nno gọ-zeta unu; hụkwaapho unu ama; gẹ ya maru iphe, dụ unu l'obu; mbụ gẹ ya maru; ?mẹ unu e-meje-a ekemu iya; tọo unu te emedu? Ọ gọ-zetaru unu mee g'ẹgu gụa unu; bya anụ-a unu mana, bụ nri unu amahadaa; ọphu nna unu oche phẹ amadụ iya; k'ọphu unu a-maru l'ọ tọ bụdu nri kpụrumu bẹ amadụ e-gudeje nọdu ndzụ. Iphe, amadụ e-gude nọdu ndzụ bụ iphe, bụkpoo opfu, shi Chipfu l'ọnu. L'ime ụkporo apha labọ ono bẹ uwe unu akahụduru; ọphu ọkpa abyadụru unu ẹrwa. Ọo ya bụ g'o dokwaa unu ẹnya ree; l'ọo g'amadụ ahụ̀je nwa iya ahụ̀hù-a bụ gẹ Chipfu, bụ Chileke unu ahụ̀je unu. Noo g'o gude unu jee edobe ekemu Chipfu, bụ Chileke unu; tsoje ụzo iya; tsụje iya ebvu; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu edu unu ala l'alị, dụ ree; alị, mini, shi l'ime alị anwụ shọkoshoko; tẹme nggele nọdu asọ iya gborogboro. Mbụ alị, witi; mẹ balị; mẹ vayịnu; mẹ oshi figu; mẹ oshi itorokuma jiru ejiji; mbụ alị, oshi olivu; mẹ manụ-ẹnwu jiru ejiji. Ọ bụ alị, ụko nri ta abyadụ adụru unu; ọphu ọ dụdu mẹ iphe lanụ, ụko iya, bya adụru unu l'alị ono. Mkpuma, nọ iya nụ bụkota mkpụrukpu-ígwè; tẹme úbvú úbvú, nọgbaa ya nụ bẹ unu a-nọdu ebvutajẹ onyirubvu. 10 Teke unu richaaru nri; ẹpho ji unu; unu tujekwa Chipfu, bụ Chileke unu ẹpha k'ẹguru alị ono, ọ nụru unu ono.
11 “Unu kwabẹkwa ẹnya g'unu ta azọha Chipfu, bụ Chileke unu; mbụ g'unu ta aha emeje ekemu iya; yẹe iphe, ọ sụru g'e meje; yẹe iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje, bụ iya bụ ekemu ono, mu atụru unu ntanụ ono. 12 Unu kwabẹkwa ẹnya g'ọ tọ bụ; unu -rijeẹpho nri rijiaha ẹpho; bya awata akpụshi ụlo, dụgbaa ree buru l'ime iya; 13 eswi unu yẹe atụru unu; mẹ eghu unu -wataẹpho azụshi; mkpọla-ọchaa unu; mẹ mkpọla-ododo; mẹwaro iphemiphe, unu nweru enweru bya adụepho shii; 14 unu eworu ọkpoma kpọ-vube; zọhaa Chipfu, bụ Chileke unu, bụ iya dufutaru unu l'alị Ijiputu ono; mbụ l'ẹka ono, unu shi bụru ohu ono. 15 Mbụ onye ono, duru unu ghakọta echiẹgu ono, parụ ẹka bya eye ebvu ono; ẹka ẹjo-agwọ dụgbaa; akpị dụ iya; tẹme ọ kpọhu nkụ; ọphu mini adụdu iya; ọ bụru lẹ mkpuma, kpọru jegengu bẹ o shi ekufutajẹru unu mini. 16 Mbụ onye bụ iya nụru unu mana l'echiẹgu, bụ nri, nna unu oche phẹ amadụ. Ọ bụru iphe, kparụ iya nụ bụ l'oome g'ọ gọ-zeta unu; hụa unu ama; meeru unu ree l'ikpazụ iya. 17 Unu ta asụnupho l'ime obu unu: ‘Ọ kwa ike unu; waa ike ẹka unu bẹ unu gude kpatakọta ẹku-a.’ 18 Obenu lẹ-a; unu nyatajẹkwa Chipfu, bụ Chileke unu; kẹle ọo yẹbedua nụru unu ike, unu gude akpa ẹku ọbu; k'ọphu oo-me g'ọgbandzu ono keru, bụ ọphu o riru nna unu oche phẹ angụ iya ono; ẹgube ọ dụ ntanụ-a. 19 Ọ -bụkwanuru l'unu zọharu Chipfu, bụ Chileke unu ililekpọo; bya awata etso agwa; jeahaarụ phẹ ozi; baaharụ phẹ ẹja bẹ mu agbakwarụ unu ama ntanụ-a sụ: L'ọ tọ dụkwa iphe, e-me g'unu ta laẹbe l'iyi. 20 Ọ kwa g'ọhamoha ono, Chipfu nọ l'iphu unu mebyishia ono lakọtaru l'iyi bụ g'unu a-lakọta l'iyi; m'ọ -bụru l'unu te emeduru olu Chipfu, bụ Chileke unu.”