7
Ndibe Chipfu
(Awụ 34:11-16)
“Teke Chipfu, bụ Chileke unu durwutaẹruphọ unu alị ono, unu eje enworu ono; bya achịshierupho unu ikpoto ọha ono; mbụ ndu Hetu; waa ndu Gigashi; waa ndu Amọru; waa ndu Kénanu; waa ndu Pẹ́rezu; waa ndu Hevu; wakwaphọ ndu Jiebusu; ọhamoha ẹsaa, kachaa unu shii; bya akachaa unu ọkpehu ono; mbụ-a; teke Chipfu, bụ Chileke unu -woẹru phẹ phọ ye unu l'ẹka; unu gbushikọtakwa phẹ; unu tụkokwaphe mebyishibebe. G'unu l'ẹphe ta agbakwa ndzụ; ọphu unu aphụkwaru phẹ obu-imemini. G'unu l'ẹphe te kegbakwaru nwanyị. Unu te ekukwaru ụnwada unu kee ụnwu phẹ; ọphu unu alụtajekwa ụnwada phẹ. Noo kẹle ẹphe e-mekwa ụnwu unu ono; ẹphe ahaa ya etsotso; je awata ejeru agwa ọzogba ozi. Noo teke unu e-me; ẹhu eghuahaa Chileke eghu; l'oomee unu; unu achịhu nchịhu lanụ. Waa iphe, unu e-me phẹ bụ ọwa-a: Unu tụko ọru-ngwẹja phẹ mebyishikọtachaa; unu etsukpọshichaa mkpuma, ẹphe doberu nsọ; unu atụko itso Ashera phẹ gbutsushia; woru ntẹkpe phẹ l'ophu kpọkota ọku. Noo kẹle unu bụ ọha, dụru Chipfu, bụ Chileke unu nsọ. Mbụ lẹ Chipfu, bụ Chileke unu họtawaru unu g'unu bụru ọha, o doberu iche g'ọ bụru nkiya. O doberu unu; unu nọ-ngoo iphe, bụ ndu nọkota l'eliphe l'ophu.
“Iphe, kparụ iphe, unu dụ Chipfu l'obu; ọ họta unu ta abụkwa l'unu ka ndu ọzo igwerigwe; g'ọ gbẹ bụru unu bẹ kachaa nwanshịi lẹ ndiphe l'ophu-a. Ọchia l'ọo lẹ Chipfu yeru unu obu; waa kẹle iphe ono, o rifuru angụ iya l'iphu nna oche unu phẹ lẹ ya e-meru unu ono bẹ o mefụtaje; meru g'o gude Chipfu gude ọkpehu, dụ iya l'ẹka dufuta unu; bya agbafụta unu l'ẹka ono, unu shi bụru ohu ono; mbụ l'ẹka Fero, bụ eze ndu Ijiputu. Ọo ya bụ lẹ-a; makwarụ lẹ Chipfu, bụ Chileke ngu bụkwa Chileke; mbụ Chileke, apfụshije ike l'iphe, o kweru ukwe iya; bụru Chileke, edobeje ọgbandzu, yẹe ndu yeru iya obu gbaru; tẹme ọ nọdu egoshije phẹ l'o yeru phẹ obu; mbụ ndu ono, yeru iya obu bya emeje iphe, ọ sụru phẹ g'e meje. Iphe ono bẹ oomeje ụnu-kụru-ụnu ọgbo. 10 Ọ nọdu apfụje ndu kpọru iya ashị ụgwo l'iphu phẹ; mbụ l'oomeje; ẹphe abụru mkpurupyata. Mbụ-a; ndu kpọru iya ashị bẹ ọ tọo kpọkwa ụpfu emelata. 11 Ọo ya bụ lẹ-a; unu kwabẹkwa ẹnya mejekwa iphe, Chipfu tụru l'ekemu; unu etsoje iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e meje; gẹ mu atụru iya unu ntanụ-a.”
Obunggo, ee-bu onye emeje iphe,
a sụru g'o mee
(Uke 26:1-13; Dit 28:1-14)
12 “Sụ-a; ọ -bụru l'unu ngabẹru nchị l'ekemu-a; unu dobe iya; eme iya ememe; bẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-dobekwa ọgbandzu iya ono; yẹe n-yemobu iya ono, bụ ọphu o riburu nna oche unu phẹ angụ l'oo-me. 13 Oo-ye unu obu; kebe unu l'ọma; l'o mee unu; unu adụ igwerigwe. L'ọ gọkwarupho ọnu-ọma nụ ụnwu unu; waa iphe, unu meberu l'alị; mbụ ereshi unu; mẹ mẹe unu; mẹ manụ unu; mee g'eswi unu; yẹe atụru unu; waa eghu unu nọdu azụ azụzu l'alị ono, o riburu nna unu oche phẹ angụ lẹ ya a-nụ unu ono. 14 G'oo-shi kebe unu l'ọma a-kachaa kẹ ndu ọzo shii. Ọ tọ dụdu nwoke, te eyedu ime; ọzoo nwanyị, ta atsụdu ime, byaru adụ l'echilabọ unu; ọphu ọ dụdu l'iphe-edobe unu. 15 Ọzo bụ lẹ Chipfu a-tụko iphe-ememe wofu l'ẹhu unu; ọphu ọ dụdu ẹjo o-me-l'ẹhu ndu Ijiputu ono, unu maru ono mẹ nanụ, ọ byaru ekwe g'o mee unu. Ọo ndu unu dụ ashị bẹ oo-gude iya dapfu. 16 Unu tụkokwa ndu ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu eye l'ẹka ono gbushia. Unu ta aphụjekwaru phẹ obu-imemini; ọphu unu ejejekwaru agwa phẹ ozi; kẹle ono a-bụkwaru ọ́nyà bẹ a gbabẹru unu.
17 “Unu a-gbẹkwaro sụ: ‘Ọhamoha-a kagbakwa anyi ọkpehu. ?Dẹnu g'anyi e-shi lwụa phẹ?’ 18 Obenu lẹ-a; unu ta atsụkwa phẹ ebvu. Unu nyatakwa iphe, Chipfu, bụ Chileke unu meru Fero; yẹe ndu Ijiputu l'ophu. 19 Unu gude ẹnya unu ẹbo ẹbo hụma oke ọhutama; waa iphe-ọhumalenya; waa iphe, dụgbaa biribiri, Chipfu, bụ Chileke unu gude ike; mẹ agburẹhu iya dufuta unu. Noo gẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-me iphe, bụkpoo ndu ono, unu atsụ ebvu ono bụ ono. 20 Ọzo bụ lẹ Chipfu, bụ Chileke unu l'e-ye èvù g'o je adatsu phẹ; gbagbushiaha phẹ gbiriri jasụ teke ọo-gbagbushibẹbe mẹcha ndu ọphu nahụru unu je edomia onwophẹ. 21 G'ẹphe be yekwa unu ebvu; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu nọkwa l'echilabọ unu; mbụ Chileke ono, parụ ẹka bya abụru onye aatsụ ebvu ono. 22 Chipfu, bụ Chileke unu a-tọ nwẹhu chịshiaru unu ọhamoha ono, nọ-chiru unu ụzo ono. Unu ta adụkwa ike erwushikọta phẹ mgbo lanụ; ọdumeka bẹ ẹjo anụ-ẹgbudu a-pakwa ẹka l'echilabọ unu. 23 Obenu lẹ Chipfu, bụ Chileke unu e-wokwanụru phẹ ye unu l'ẹka. Oo-meje g'ùtsú daa l'echilabọ phẹ jasụ unu atụko phẹ gbushichaa. 24 Ọo-tụko ndu eze phẹ g'ẹphe ha yekọta unu l'ẹka; unu emee g'ẹpha phẹ chịhu lẹ mkpula akpaminigwe-a. Ọ tọ dụdu onye adụ ike apfụru g'unu l'iya mee jasụ teke unu e-mebyishibẹbe phẹ g'ẹphe ha. 25 Ntẹkpe agwa phẹ bẹ unu a-kpọ ọku. Gẹ mkpọla-ọchaa; ọzoo mkpọla-ododo, a wụru lẹ ntẹkpe ono ta agụjekwa unu agụgu ophu. Ọphu unu ewotajẹkwa iya nworu enworu; ọdumeka bẹ ọo-bụkwaru ọ́nyà nmata unu; kẹle ọ bụkwa eme ahụma l'ẹhu Chipfu, bụ Chileke unu. 26 Ọphu unu ewobatajẹkwa ẹjo ahụma ono l'ụlo unu; a nọnyakwa unu bụru ndu a tụru ọnu g'ẹphe bụ-a. Ọchia iphe, unu e-me bụ g'unu kpọkotaje iya ashị; unu asọkota iya oyi; noo kẹle ọ bụ iphe, a tụru ọnu.”