6
Iphe, a tụ-doru ekemu ọbu
“Ọwaa bụgbaa iphe, Chipfu tụru l'ekemu; waa iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e meje, bụ ọphu Chipfu, bụ Chileke unu sụru gẹ mu zia unu g'unu meje l'alị ono, unu adagha ẹnyimu Jiọ́danu eje enworu ono; mbụ k'ọphu unubẹdua; mẹ ụnwu unu; mẹ ụnwu nwanwa unu a-nọ atsụ Chipfu, bụ Chileke unu ebvu; emeje iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ tụru l'ekemu, bụ iphe, mu epfuru unu g'unu meje jasụ g'unu a-nọ-beru; k'ọphu unu a-ka nka. Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu ngabẹ nchị. Unu letakwa ẹnya mee iphemiphe ono; k'ọphu iphe a-dụru unu lẹ ree; tẹme unu ajaa àjàjà ka l'ọtu l'alị ono, bụ alị, mini ẹra-eswi yẹe manụ-ẹnwu asọ gẹ mini ono, bụ iya bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke nna unu phẹ kweru unu ukwe iya.
“Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu nụmakwa iya: Chipfu, bụ Chileke anyi bụkwa Chileke lanụ bẹ ọ bụ. Ọo ya bụ g'unu gude obu unu g'ọ ha; yẹe ndzụ unu g'ọ ha; waa ike unu g'ọ ha ye Chipfu, bụ Chileke unu obu. G'ekemu-a, mu atụru unu ntanụ-a bukwaru unu eburu l'ọkpoma. Unu zijekwa iya ụnwegirima unu ọkpobe ezizi. Unu egude iya abọ l'ụja mẹ unu nọdu anọo l'ọma ụlo unu; mẹ teke unu eje ije lẹ gbororo; mẹ teke unu zẹ azẹe; mẹkpoo teke unu pfụru apfụru. Unu gbajẹru iya l'ẹka g'ọ bụru iphe-ọhubama; unu epfubeje iya l'ọnu-iphu; k'ọphu unu a-nyatajẹ iya. Unu dee ya edede l'ọkpa mgbo ụlo unu; wafụa l'ọguzo ibe unu.
10 “K'ọphu bụ lẹ-a; teke Chipfu, bụ Chileke unu dubataẹrupho unu l'alị ono, o riru angụ lẹ ya a-nụ nna unu oche phẹ, bụ Ébirihamu; waa Áyizaku; waa Jiékọpu ono; mbụ eze mkpụkpu lẹ mkpụkpu ono, dụgbaa ree, abụdu unu kpụru iya l'onwunu ono; 11 nụkwapho unu ụlo, bụgbaa iphe, dụ ree jiru iya; iphe, abụdu unu kwarụ iya ye l'ụlo ọbu; nụ unu ọmi-mini ono, abụdu unu tụru iya ono; nụ unu opfu-vayịnu; yẹe oshi olivu, abụdu unu yegbaaru iya ono; teke ono, unu a-nọdu eri nri eriji ẹpho ono; 12 unu kwabẹkwa ẹnya; g'unu ta azọha Chipfu, bụ iya dufutaru unu l'alị Ijiputu ono, bụ ẹka ono, unu shi bụru ohu ono. 13 Unu tsụje Chipfu, bụ Chileke unu ebvu. Unu jejeru iya ozi. Unu egudeje ẹpha iya eri angụ. 14 Unu te etsokwaru agwa ọzogba; mbụ agwa ndu ono, bupheru unu mgburugburu ono. 15 Ọdumeka bẹ ẹhu-eghu Chipfu, bụ Chileke unu a-dapfutakwa unu; mebyia unu; mee unu; unu achịhu l'eliphe-a; kẹle Chipfu, bụ Chileke unu bụkwa Chileke, l'eko okophoo.
16 “Unu ta ahụkwa Chipfu, bụ Chileke unu ama; ẹgube ono, unu hụru iya ya lẹ Masa. 17 Unu tụbekwa nvọ; hụma l'unu emeje iphemiphe, Chipfu, bụ Chileke unu sụru g'unu meje; mẹ iphe, ọ tụru l'ekemu; yẹe iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje. 18 G'iphe, unu e-meje bụkwaru iphe, pfụru nhamụnha bya abụru iphe, dụ ree l'ẹnya Chipfu; k'ọphu iphe a-dụru unu lẹ ree; waa k'ọphu unu a-dụ ike bahụ je enworu ẹguru alị ono, bụ ọphu Chipfu rifuru nna unu oche phẹ angụ iya; 19 sụ lẹ ya a-chịfukotaru unu ndu ọhogu unu phẹ g'ẹphe lụfu unu l'iphu, bụ iya bụ gẹ Chipfu pfuru iya.
20 “Teke o beru l'iphu; ụnwu unu -jịa unu sụ: ‘?Bụ gụnu bẹ ọ bụ; mbụ iphe, Chipfu, bụ Chileke anyi tụru l'ekemu-a; yẹe iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje-a; waa iphe, ọ sụru g'e meje-a?’ 21 Iphe, unu e-pfuru ụnwu unu ono bụ l'unu shi bụru ohu Fero l'alị Ijiputu; Chipfu gude ọkpehu, dụ iya l'ẹka dufuta unu. 22 Tẹme unu gude ẹnya unu hụma iphe-ọhumalenya; waa oke iphe, daru kpaakpaa, Chipfu meru kpua alị Ijiputu; yẹe Fero; waa ndu alị iya l'ophu. 23 L'o dufutaru unu l'ẹka ono; bya anụ unu alị ono, o kweru nna unu oche phẹ ukwe iya; bya eriru angụ yeru phẹ iya ono; 24 bya asụ unu g'unu tsokọtaje iphe-a, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje-a; tẹme unu atsụjekwapho Chipfu, bụ Chileke unu ebvu; g'iphe adụru unu lẹ ree; wafụa g'unu akaa nka; bụnu iya bụ g'ọ dụ ntanụ-a. 25 L'ọ -bụru l'unu kwabẹru ẹnya; dobekọta iphe, bụkpoo ekemu-a l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu, bụ iya bụ iphe, ọ sụru g'unu meje-a; bẹ unu bụakwaa ndu pfụberekoto l'iphu iya.”