5
Ekemu iri
(Awụ 20:1-17)
Tọbudu iya bụ; Mósisu bya ekukọbe ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha bya asụ phẹ-a: “Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu nụmakwa iphe, Chipfu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; yẹe iphe, ọ sụru g'e meje, mu epfu eye unu lẹ nchị ntanụ-a. Unu nwụa ya ọnwu-ẹkwo; unu edobe iya edobe; eme iya ememe. Chipfu, bụ Chileke anyi bẹ mekwarụ; anyi l'iya gbaa ndzụ l'úbvú Horẹbu. Ọ tọ bụkwa nna anyi oche phẹ bẹ ẹphe lẹ Chipfu gbaru ndzụ ọbu; ọ kwa anyịbedua; mbụ g'anyi hakọta, bụ ndu nọ ndzụ l'ẹka-a ntanụ-a. Chipfu gbẹkwa l'ime ọku pfuru opfu nụ unu l'iphu l'iphu l'eli úbvú. Teke ono bẹ mu pfụru lẹ mgbaka unu lẹ Chipfu; epfuru unu iphe, Chipfu pfuru; noo kẹle ndzụ ọku ono agụ unu; ọphu unu enyihuduru úbvú ono. Iphe, o pfuru bụ:
“ ‘Ọ kwa mbẹdua bụ Chipfu, bụ Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Ijiputu; mbụ l'alị ẹka ono, unu shi bụru ohu ono.
“ ‘Ta adụkwa iphe ọzo, ịi-bajẹru ẹja; gbahaa mbẹdua.
“ ‘G'ọ tọ dụkwa ntẹkpe, ii-metajẹ dobe; mbụ iphe, dụkpoo g'iphe, dụ l'imigwe l'ephekerephe; ọzoo iphe, nọ l'eli alị lẹ mkpula igwe; ọzoo iphe, bu lẹ mini-ime alị. Ta abajẹkwaru phẹ ẹja; ọphu i jekwaru phẹ ozi; kẹle mbẹdua, bụ Chipfu; bya abụru Chileke ngu bụkwa Chileke, l'ekoje okophoo. Mu ahụ̀jekwa ndu kpọru mu ashị ahụ̀hù k'ẹjo-iphe, ẹphe meru mu; hụ̀chaa mẹ ụnwu phẹ; hụ̀rwuchaa ya ọgbo k'ẹto mẹ k'ẹno. 10 Mu nọdu aphụjekwanu obu-imemini l'ẹhu ụnu-kụru-ụnu ndu yeru mu obu bya edobe ekemu mu.
11 “ ‘Te ekujekwa ẹpha Chipfu, bụ Chileke ngu kẹ mmanụ; kẹle onye eku ẹpha Chipfu kẹ mmanụ bẹ ọ tọo hakwa g'ọ tọ nma iya ikpe.
12 “ ‘Dobekwa eswe-atụta-unme nsọ, bụ iya bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke ngu sụru g'i meje. 13 Ọo ujiku ishii bẹ ii-seje akanya; jekọta ozi ngu g'ọ ha. 14 Obenu l'abalị k'ẹsaa bụ eswe-atụta-unme kẹ Chipfu, bụ Chileke ngu. G'ọ tọ dụkwa ozi, ii-je mbọku ono. Te ejekwa ozi; ọphu nwa ngu nwoke ejekwa; ọphu nwa ngu nwanyị ejekwa; ọphu onye nwoke, ị gbaru ohu ejekwa; ọphu onye nwanyị, ị gbaru ohu ejekwa; ọphu oke-eswi ngu ejekwa; ọphu nkapfụ-ịgara ngu ejekwa; ọphu ọ dụkwa iphe-edobe ngu ọphu e-je nụ; ọphu onye byaru abyabya, nọ l'ibe ngu ejekwa; g'onye nwoke, ị gbaru ohu; yẹe onye nwanyị, ị gbaru ohu tụtakwa unme g'ịituta. 15 Tẹme; nyatakwa l'i shi bụru ohu l'alị Ijiputu; l'ọo Chipfu, bụ Chileke ngu gude ike; mẹ agburẹhu iya dufuta ngu l'ẹka ono. Noo g'o gude Chipfu, bụ Chileke ngu nọdu atụru ngu iya l'ekemu sụ g'ị tụtajekwa unme l'eswe-atụta-unme.
16 “ ‘Kwabẹjekwa nna ngu yẹe ne ngu ùbvù, bụ iya bụ iphe ono, Chipfu, bụ Chileke ngu sụru g'i meje ono-a; k'ọphu ịi-nọriberu ndzụ; mẹ k'ọphu iphe a-dụru ngu lẹ ree l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke ngu abya ngu anụnu ono.
17 “ ‘Te egbujekwa ọchi.
18 “ ‘Ọphu i rijekwa ogori.
19 “ ‘Ọphu i zijekwa iphuru.
20 “ ‘Ọphu ị gbajẹkwa nwibe ngu ekebe ntuphu-ire.
21 “ ‘Ọphu nyee nwibe ngu agụjekwa ngu. Ọphu ụlo nwibe ngu; ọzoo alị iya; ọzoo ndu ọ gbaru ohu; ọzoo oke-eswi iya; ọzoo nkapfụ-ịgara iya; ọzoo iphe, bụkpoo iphe, nwibe ngu nweru enweru adụjekwa ngu g'a sụ l'ọo ngu nwe iya.’
22 “Ono bụ opfu, Chipfu gbẹ l'ime ọku raa arara ye unu lẹ nchị l'eli úbvú l'ẹka unu dzuru edzudzu. Mbụ l'úbvú ono, urwukpu yẹe ọchii sọpyaberu ono. Ọ tọ dụdu iphe ọzo, o yekọberu iya. O woru iya dee l'eli mkpuma labọ, dụ bachịbachi nụ mu ono.”
Ndzụ agụ ndu Ízurẹlu
l'úbvú Sayịnayi
(Awụ 20:18-21)
23 “Tọbudu iya bụ; o be g'unu nụmaru olu ono, gbẹ l'ime ọchii epfu anụ unu ono; kẹle ọku ono bụ l'eli úbvú ono bẹ ootsu; iphe, bụkpoo ndu-ishi l'ọkpa-ipfu l'ọkpa-ipfu unu; yẹe ndu bụ ọgerenya unu wụ-pfuta mu. 24 Unu bya asụ mu: ‘Nta bẹ Chipfu, bụ Chileke anyi goshiwaru anyi akpabiri iya; waa g'ọ habe shii. Tẹme anyi nụmakwapho olu-opfu iya, ọ gbẹ l'ime ọku ono epfu. Ntanụ-a bẹ anyi hụmawaru lẹ Chileke pfuru opfu yeru nemadzụ; ọ nọduele-a ndzụ. 25 Ọle nta-a; ?bụ g'anyi nwụshihu tọo? Kẹle ẹjo ọku-a l'e-kegbushikwa anyi; mbụ l'anyi -nụmabaa olu Chipfu, bụ Chileke anyi ọzobaa bẹ anyi a-nwụhukwa. 26 Noo kẹle ọ tọ dụdu nemadzụ mmanụ nụmajewaru ẹka Chileke, dzụ ndzụ; gbẹ l'ọku epfu opfu; g'anyi nụmaru iya-a; mechaa dzụru ndzụ-a.’ 27 Unu sụ mu gẹ mu jekubechia Chipfu, bụ Chileke anyi ntse; je anụmakota iphemiphe, oopfu. E -mechaa; mu abyawarọ bya akọoru unu iphe, Chipfu, bụ Chileke anyi pfuru. L'unu angabẹ-a nchị; mee iphe, o pfuru.
28 “Tọbudu iya bụ; Chipfu bya anụma iphe, unu epfu teke ono, unu epfu eyeru mu ono; bya asụ mu: ‘Mu nụmakotaru iphe, ndu ono pfuru ngu. Iphemiphe, ẹphe pfuru dụkwa ree. 29 Ọme l'ọo kẹ g'obu phẹ dụwaro g'ọ dụ-a je asụru; mbụ g'ẹphe tsụje mu ebvu; dobe iphemiphe, mu tụru l'ekemu; mẹ iphe adụkwaru phẹ lẹ ree; yẹe ụnwu phẹ jasụ l'ojejoje! 30 Tụgbua; je asụ phẹ g'ẹphe laphuchawarọ azụ l'ụlo-ẹkwa phẹ. 31 Ọle gẹ gụbedua nọ-kubekwa mu l'ẹka-a; k'ọphu mu a-kọru ngu iphemiphe, mu tụru l'ekemu; yẹe iphe, mu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; yẹe iphe, mu sụru g'e meje; bụ iphe, ii-zi phẹ g'ẹphe meje l'alị ono, mu abya phẹ anụ g'ẹphe nworu ono.’
32 “Ọo ya bụ; unu kwabẹkwa ẹnya; meje iphe, Chipfu, bụ Chileke unu sụru g'unu meje. Unu ta ahakwa iya; meahaa iphe ọzo. 33 Unu tụkojekwa ụzo ono shije; mbụ ụzo ono, Chipfu, bụ Chileke unu sụru g'unu shije ono; k'ọphu unu a-nọdu ndzụ; waa k'ọphu iphe adụru unu lẹ ree; wafụa k'ọphu unu a-karọ nka l'alị ono, unu e-nworu ono.”