4
Mósisu epfu gẹ ndu Ízurẹlu meje iphe, a tụru l'ekemu
“Unubẹ ụnwu Ízurẹlu; unu ngabẹkwa nchị gẹ mu zia unu iphe, Chipfu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; yẹe iphe, ọ sụru g'e meje. Unu mekwaa ekemu-a g'unu anọdu ndzụ; je alwụta alị ono nworu; mbụ alị ono, Chipfu, bụ Chileke nna unu phẹ abya unu anụnu ono. Unu te eyekwakwa iphe, l'opfu-a, mu epfuru unu-a; ọphu unu ahabọtakwa iya iphe; k'ọphu unu a-nọdu eme ekemu Chipfu, bụ Chileke unu, bụ ekemu ono, mu atụru unu ono. Unu gudewaa ẹnya unu hụma iphe, Chipfu meru l'opfu ẹhu agwa Balụ-Peyọ. Chipfu, bụ Chileke unu meru iphe, bụ ndu shi l'ime unu tsoru agwa, bụ Balụ-Peyọ; ẹphe bụkotaru mkpurupyata. Obenu lẹ g'unu ha, bụ ndu nọshiru ike l'ime Chipfu, bụ Chileke unu bẹ nọ ndzụ rwua ntanụ-a.
“Unu lekwa; mu ziakwaru unu iphe, Chipfu tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; bya ezia unu iphe, ọ sụru g'e meje, bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke mu sụru gẹ mu zia unu; k'ọphu unu a-wata iya ememe mẹ unu laẹpho l'alị ono, unu eje alwụta ono. Unu dobekwa ekemu ono; meje iya ememe; kẹle ọo ya bụ mmamiphe unu; bya abụru iya bụ l'iphe edoje unu ẹnya l'iphu ndiphe, bụ ndu e-mechaa nụma iphemiphe ono, Chipfu tọru ọkpa iya ono; pfuahaa sụ: ‘Ọkpobe-opfu bụ l'ọha-a, parụ ẹka-a bụkwa ọha, maru iphe; bya abụru ọha, iphe edoje ẹnya!’
“Mbụ-a; ?dẹnu ọhozo, ha shii, agwa phẹ nọ-kube ntse ọkpobe anọ-kube gẹ Chipfu, bụ Chileke anyi anọ-kubeje anyi mẹ anyi raku iya-a? Tọo; ?dẹnu ọhozo, habaa shii, nweru ekemu, pfụru ọto gẹ ndu ọwa-a, mu atụshiru unu ntanụ-a? Ọo ẹpho g'unu kwabẹru onwunu ẹnya; unu anwụberu ndzụ unu ọkpobe ẹnya; a -nọnya unu zọha iphe, unu gude ẹnya unu hụma; mbụ g'ọ tọ lụfu unu alụfu l'ọkpoma jeye g'unu a-nọ-beru ndzụ. Ọ chịa g'unu zia ya ụnwu unu; unu ezia ya ụnwu nwanwa unu phẹ. 10 Unu nyatakwa mbọku ono, unu pfụru l'atatiphu Chipfu, bụ Chileke unu l'úbvú Horẹbu ono; mbụ mbọku ono, ọ sụru mu: ‘Kukọbe ndu Ízurẹlu g'ẹphe dzukọbe l'atatiphu mu; g'ẹphe nụma olu mu; k'ọphu ẹphe a-nwụta g'ẹphe e-shije akwabẹ mu ùbvù; jasụ g'ẹphe a-nọ-beru l'alị ono; tẹme ẹphe ezikwaa ya phọ ụnwu phẹ.’
11 “Ọ bụru iya bụ; unu kpịritaru ntse bya apfụru lẹ mgboru ọkpa úbvú ono; ọku, enwu phoophoophoo l'eli úbvú ono nọdu ebulihuje erwu echilabọ imigwe. Ẹkameka gbakọta ọchii; urwukpu nọdu akpụ kẹ tụutuutuu; ẹkameka gbahụkota kẹ tsụkiribaa. 12 Chipfu gbẹ l'ọku ono epfu anụ unu. Unu nọdu anụ olu-opfu; obenu l'unu ta ahụmaduru onye epfu iya nụ. Ọ bụepho olu-opfu kpoloko bẹ unu nụmaru. 13 O mee g'unu maru ọgbandzu iya, ọ sụru g'unu dobe, bụ iya bụ ekemu iri ono. O wokwaru iya phọ deeru unu lẹ mkpuma labọ, dụ bachịbachi. 14 Chipfu bya akaru mu teke ono sụ mu gẹ mu zia unu iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; yẹe iphe, ọ sụru g'e meje; k'ọphu unu a-nọdu eme iya l'alị ono, unu adagha eje enweru ono.”
Eebuchi abarụ agwa ẹja
15 “Ọo ya bụ lẹ-a; eshinu ọ dụdu ụgbugba iphe, unu hụmaru mbọku ono, Chipfu gbẹ l'ọku pfuru yeru unu l'úbvú Horẹbu ono; unu kwabẹkwaru onwunu ẹnya ọkpobe akwabẹ; 16 a nọnya; unu pyịa ntẹkpe; gude merwua onwunu; pyịa ya; o yee iphe, oo-ye; ọphu l'o yeru nwoke; ọzoo nwanyị. 17 Ọzoo l'o yeru ụdu anụ ọphu oo-ye l'eliphe-a; ọzoo l'o yeru ẹnu, ephe lẹ phẹrephere; 18 ọzoo l'o yeru iphe, akpụ wuruwuru l'alị; ọzoo ẹma, bu lẹ mini. 19 Mbụ-a; unu kwabẹkwa ẹnya; a -nọnya; unu jeshia apali ẹnya imeli bya ahụma ẹnyanwu; ọzoo ọnwa; ọzoo kpokpode; mbụkpoo iphemiphe, nọkota l'akpaminigwe; ọ gụahaa unu ẹgu k'abarụ ẹja; unu wata phẹ ejeru ozi; mbụ iphemiphe ono, Chipfu, bụ Chileke unu meru; keshigbaaru ndiphe, nọkota lẹ mkpula akpaminigwe-a l'ophu. 20 Obenu l'unubẹdua bẹ Chipfu lọfutaru l'ọ-ta-pfụpfupfu ọku, ekeje mkpụrukpu-ígwè; mbụ l'o dufutaru unu l'alị Ijiputu g'unu bụru iya ndu o ketarụ l'oke; g'unu bụnu iya-a ntanụ-a. 21 Tẹmanukwapho; mbẹdua bẹ Chipfu tukoshiakwaru ẹhu-eghu iya l'opfu ẹhu unu; bya eribua ya l'angụ lẹ mu ta adaghatadu ẹnyimu Jiọ́danu; ọphu mu abahụdu l'ẹguru alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu nụru unu g'ọ bụru okiphe unu ono; 22 lẹ mu nwụhufutaje l'alị ẹka-a; l'ọ tọ dụdu iphe, e-me gẹ mu daghata ẹnyimu Jiọ́danu. L'ọo unubẹdua a-daghata iya je enworu ẹguru alị ono. 23 Unu kwabẹkwa ẹnya g'unu ta azọha ọgbandzu Chipfu, bụ Chileke unu meru; unu l'iya gbaa. G'ọ tọ dụkwa iphe ono, Chipfu, bụ Chileke unu sụru g'unu ta abashịru ẹja ono, unu a-kpụ; ọzoo pyịa ntẹkpe, yeru iya nụ. 24 Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu bụkwa ọku, ekepyashije iphe, ọ hụmaru; bya abụru Chileke, te ekwedu g'e koo ya ọkpa l'ishi.
25 “Ọ -bụru l'unu buchaaru l'alị ono; nọo ọdu; k'ọphu unu nwụshichawaru ụnwegirima; bya enwechawaru ụnwu nwanwa; bya agbẹ teke ono mebyishiaha onwunu; mbụ je emeta ntẹkpe g'unu emehabe iya; ọ dụ; shi nno mee ẹjo-iphe l'iphu Chipfu, bụ Chileke unu bya akpatsu iya ẹhu-eghu; 26 mbụ lẹ mu ekukwa igwe l'alị oku; g'ẹphe bya agbaa unu ekebe ntanụ-a l'unu ta adụkwa g'unu a-nọ-beru; unu alakọta l'iyi l'alị ono, unu abya ada ẹnyimu Jiọ́danu eje enworu ono. Unu te ebukwaru iya nọo ọdu; l'e mewaa unu; unu echihu. 27 Ọzo bụ lẹ Chipfu a-chịkashi unu g'unu dzuru ọhamoha; l'ọ bụru nwa ndu habe nwahabe l'a-wafụ l'ọhamoha ono, Chipfu a-chịru unu laa ono. 28 Ẹka ono bẹ unu a-barụ agwa, nemadzụ gude ẹka mee ẹja; mbụ iphe, bụ mkpuma; yẹe mkpụrukpu oshi bẹ ọ bụ. Iphe, ta aphụdu ụzo; ọphu ọonudu iphe lẹ nchị; ọphu oorijedu nri; tẹme ọphu ọonudu ishishi iphe. 29 Ọle unu -nọdu l'ẹka ono chọo Chipfu, bụ Chileke unu bẹ unu a-chọtakwa iya-a; m'ọ bụru l'unu gude obu unu g'ọ ha; mẹ ndzụ unu g'ọ ha gude chọo ya. 30 Teke unu jeahaarụ iphe-ẹhuka ono; mbụ teke iphemiphe-a nwụkotaru kpua unu bẹ o -be l'ikpazụ iya bẹ unu a-dakọbe woru iphu ghaaru Chipfu, bụ Chileke unu; bya emeahaa opfu iya. 31 Eshinu Chipfu, bụ Chileke unu bụ Chileke, aphụje obu-imemini; bẹ ọ tọo jịkakwa unu; ọphu oomebyishikwa unu; ọphu ọozohakwa ọgbandzu ono, yẹle nna unu oche phẹ gbaru ono, bụ ọphu o riru angụ yeru phẹ.”
Abụbu, Chipfu bụ Chileke
32 “Mbụ-a; unu gbẹeshikwa nta-a kpaa ishi iphe, meru lẹ teke k'azụ; tẹme a nwụa unu; mbụ e -shi teke Chileke meru nemadzụ lẹ mgboko. Unu kpaẹshikwa ishi jeye l'ẹka imigwe beru; alị beru; g'unu maẹshikwaru mẹ iphe, paberu ẹka ẹgube-a mejewaru; ọzoo l'a nụmajewaru ẹtu iya. 33 ?Ọ dụru ndu ọzo, nụmajewaru ẹka Chileke gbẹ l'ọku epfu opfu; g'unu nụmaru-a; mechaa nọdu ndzụ? 34 Tọo ?ọ dụru agwa, tụjeru ama anafụtaru onwiya ọha, nọ l'ẹka ndu ọhozo? Mbụ-a gude ọhutama; waa iphe-ọhumalenya; waa iphe, dụ biribiri; waa ọgu; gude ike mẹ agburẹhu iya; yẹe oke n-yemebvu; ẹgube ono, Chipfu, bụ Chileke unu meru unu l'alị ndu Ijiputu; unu gude ẹnya unu hụma ono? 35 E goshiru unu iphe ono; k'ọphu unu a-maru l'ọo Chipfu bụ Chileke; l'ọ tọ dụedu Chileke ọzo, dụ nụ. 36 Ọ gbẹ l'imigwe mee g'unu nụma olu iya; shi nno lọo unu ẹka lẹ nchị. O goshi unu ọ-ta-pfụpfupfu ọku iya l'eliphe; unu nụma olu-opfu, ọ gbẹ l'ime ọku ono epfu. 37 Ọo kẹle o yeru nna unu oche phẹ obu; họta oshilọkpa phẹ; meru g'o gude yẹbedua l'onwiya gude ọkpukpu-ike iya dufuta unu l'alị Ijiputu; 38 bya achịfuru unu ọhozo, kagbaa unu shii; ka unu ọkpehu; bya edubata unu l'alị phẹ ono; woru iya nụ unu g'ọ bụru okiphe unu, bụnu iya bụ g'ọ dụ ntanụ-a. 39 Ọo ya bụ l'iphe, unu a-maru ntanụ-a; l'ọ dụkwapho unu l'ọkpoma bụ l'ọo Chipfu bụ Chileke l'imigwe ọphu nọ ephekerephe; bya abụru iya l'eli alị ọphu nọ iya lẹ mkpula; l'ọ tọ dụedu Chileke ọzo. 40 Ọo ya bụ lẹ-a; unu tsojekwa iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; unu emejekwaphọ ekemu ya ono, bụ ekemu, mu atụru unu ntanụ-a. Ọo ya bụ g'iphe adụru unu lẹ ree; dụru ụnwu unu m'unu nọchaa laa; waa k'ọphu ndzụ unu a-dụ ogologo l'alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu g'ọ bụru k'unu jasụ l'ojejoje ono.”
Mkpụkpu, onye gburu nemadzụ
a-nọduje ezeru ndzụ
(Ọ́gú 35:9-34; Dit 19:1-13; Jios 20:1-9)
41 Ọo ya bụ; Mósisu kpafụ mkpụkpu ẹto dobe iche l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu; 42 ẹka onye gburu nemadzụ ibiya; ẹbe o lekebedụru ẹnya; a-gbajẹru laa; m'ọ bụdu l'onye ono dụjehawaru onye ọbu ashị. G'onye dụ nno gbaru laa lẹ mkpụkpu lanụ l'ime mkpụkpu ẹto ono je anọdu; zeeru ndzụ iya. 43 Ẹpha mkpụkpu ono bụ: Beza, nọ l'echiẹgu, dabyiru baswaa. Ono bụ ẹka oshilọkpa Rúbẹnu a-gbajẹru laa. Mkpụkpu ọzo bụru Ramatu, nọ l'alị Giladu; bụ ẹka oshilọkpa Gadu a-gbajẹru laa. Ọzo bụru Golanu; nọ l'alị Beshanu, bụ iya bụ ẹka oshilọkpa Manásẹ a-gbajẹru laa.
Mósisu eme g'ekemu doo ẹnya
44 Ọwaa bụ ekemu, Mósisu tụru doberu ndu Ízurẹlu. 45 Ọwaa bụru iphe, Chipfu tụru l'ekemu; bya abụru iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje; waa iphe, ọ sụru g'e meje; mbụ iphe Mósisu pfushikọtaru nụ ụnwu Ízurẹlu g'ẹphe shichaa l'alị Ijiputu wụfuta; 46 mbụ teke ẹphe nọ lẹ nsụda, nọ lẹ mgboru mkpụkpu Bẹtu-Peyọ, l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu; l'alị Sihọnu, eze ndu Amọru, bụ onye shi buru lẹ mkpụkpu Hẹshibonu, bụ onye ono, Mósisu yẹle ndu Ízurẹlu lwụ-gburu g'ẹphe shi l'alị Ijiputu wụfuta ono. 47 Ẹphe nworu alị Sihọnu ono; yẹe alị Ọgu, bụ eze ndu Beshanu. Ndu eze labọ ono bụ ndu eze ndu Amọru, shi buru l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu. 48 Alị ono gbẹ lẹ mkpụkpu Arowa, nọ l'agụga nsụda nggele Anọnu; rwua úbvú Siriyọnu, bụ iya bụ úbvú Hamọnu. 49 Nsụda Araba l'ophu l'ụzo ẹnyanwu-awawa Jiọ́danu; gbiriri jasụ l'eze-ẹnyimu nsụda Araba; mbụ gbazeta l'úbvú Pisiga tụko yịkotaru iya.